Pavilon Pohotovost - Emergency FN HK

Pavilon Pohotovost - Emergency FN HK
Autor interiéru:Jan Topinka
Spolupráce: Blanka Handrychová, Danica Havlíková, František Huber, Jan Trávníček, Roman Repa, Roman Jarosil
Investor:Fakultní nemocnice Hradec Králové
Contest:07/1999
Project:2006
Completion:10/2006 - 05/2008


Urbanismus
Urbanismus celé centrální části nové části Fakultní nemocnice Hradec Králové vychází z konceptu vzešlého z architektonické soutěže v roce 1999. Pavilon Pohotovost - Emergency je završením celého komplexu staveb, které vznikaly v minulých letech a zároveň dokončením celého zmíněného urbanistického konceptu, který mimo jiné uspořádal celý prostor a rozdělil jeho provoz na rušnější část s příjezdy a kapacitním parkovištěm a klidovější parkovou část.
Pro budovu Pohotovost - Emergency  byla dána významná lokalizace ve spojnici pomyslných os chirurgického pavilonu akad. Bedrny a Pavilonu interních oborů. S těmito budovami tvoří nový pavilon integrovaný celek - "funkční monoblok akutní medicíny FNHK".
Orientace, architektura i hmotové uspořádání reflektuje důležitost pavilonu pro akutní záchranu lidských životů.
Navrhované dopravní řešení vychází jak ze současného stavu vjezdu do areálu FNHK a ze současné organizace vnitroareálové dopravy, tak z plánovaného dopravního řešení předprostoru nemocnice.
Součástí stavby je přistávací plocha pro helikoptéry záchranné služby, jejíž těleso vytváří zároveň i jasný orientační bod a výtvarnou dominantu.
Nástupní prostor je zastřešen, objekt nesoucí zastřešení v sobě spojuje    také funkce kolárny a jakéhosi paravánu odstiňujícího přilehlou stávající trafostanici od hlavních nástupních cest do společné vstupní haly.

Koncepce
Funkční určení objektu není už svojí podstatou příliš optimistické prostředí. Bolest a zármutek jsou všudypřítomné.
Úkolem a snahou architektů bylo tyto pocity, alespoň v rámci možností, potlačit a zmírnit.
Základní zvolený motiv grafické a barevné identifikace objektu je rozkvetlá louka.Florální motivy se prolínají exteriérem i interiérem jako jednotící linka návrhu v různém technickém i barevném provedení.
Nový pavilon Pohotovost - Emergency  je přímo napojen na společnou vstupní halu objektů interny a stávající chirurgie ze strany tzv. akutního a ambulantního vstupu. Druhé propojení s pavilonem akad. Bedrny je situováno do centra dispozice, jedná se o spojení pro akutní a emergentní provoz s návazností provozů a je navrženo jako spojovací krček ve všech třech funkčních podlažích nového pavilonu.
Objekt je pětipodlažní. 1. podzemní podlaží je navrženo jenom jako částečné a provozně navazuje na zásobovací dvůr a technické prostory Pavilonu interních oborů.
V přízemí je provoz akutního a emergentního příjmu pacientů. Akutní příjem začíná v návaznosti na společnou vstupní halu čekárnou pacientů a pokračuje pultem informací a identifikace a traktem univerzálních a flexibilních vyšetřoven nebo vyšetřovacích boxů. Emergentní příjem je situován jakoby v protisměru na protilehlé straně budovy. Začíná halou sanitek pro krytý transport pacientů v ohrožení života a na tu hned navazuje nukleus tohoto provozu, emergentní sál se třemi lůžky a technologickou rezervou pro další dvě lůžka.Medicínské i servisní místnosti uprostřed dispozice jsou využívány pro oba toky pacientů, mají přehlednou orientaci a bezproblémově navazují jak na komunikační vertikálu pro spojení s provozy ve vyšších podlažích, tak na pavilony interny a chirurgie.
Ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou umístěny identické jednotky pro intenzivní péči, které jsou funkčně diferencovány pouze přístrojovým vybavením. Provozní schéma jednotek je osově téměř symetrické a centrální a vychází z osvědčených a léty prověřených schémat obdobných provozů.
4. nadzemní podlaží je věnováno strojovnám a jiným nezbytným technickým provozům a je pouze nad částí půdorysu.
Střecha strojoven je navržena jako přistávací plocha pro helikoptéry. Heliport je řešen v souladu s požadavky předpisu MDS ČR L 14H jako pracovní, vyvýšený heliport HEMS pro provoz podle pravidel letů VFR. Letecký provoz je plánován pro sekundární lety (tj. zejména přeprava, nemocných, raněných, transplantátů apod.).

Konstrukce a stavební řešení
Pohotovost - Emergency je o vnějších rozměrech 57,77 m x 33,14 m a výšce  na úrovni +20,800m  v nejvyšším místě (střecha výtahové šachty). Objekt je v nejvyšší části se čtyřmi nadzemními podlažími a z cca 1/4 je podsklepen.
Stavebně je objekt řešen jako smíšený železobetonový monolitický systém. Jedná se o skelet, ve kterém jsou sloupy po obvodě a okolo výtahů a schodišť nahrazeny nosnými stěnami. V části je konstrukce stropu řešena deskou (bezprůvlakový systém) a v části je deska doplněna monolitickými hlavicemi. Objekt je rozdělen na tři samostatné dilatační celky, z nichž jeden je tvořen vlastním objektem Emergency a druhý spojovacím mostem do Pavilonu akademika Bedrny (chirurgie) a třetí heliportem a jeho konstrukcí. Založení objektu je plošné, to které je umožněno provedením hloubkového vibračního zhutňování .

Svislé konstrukce suterénu jsou tvořeny obvodovými železobetonovými monolitickými stěnami tl. 300 mm, vnitřními stěnami tl. 200 mm a čtvercovými sloupy 400 x 400 mm. V nadzemních podlažích jsou svislé konstrukce tvořeny železobetonovými monolitickými stěnami  tl. 200 mm, sloupy obdélníkovými 600 x 400 mm, čtvercovými 400 x 400 mm a kruhovými průměru 400 mm rozmístěnými v modulové síti. Stěny  v 1. a 2. patře na osách 5-8, vynášející vykonzolované stropní desky přízemí 1. a 2. patra ,  jsou provedeny v tl. 400 mm. Na tyto stěny pak v přízemí navazují již zmíněné zesílené sloupy 600 x 400 mm. Ve 3. patře je už situována pouze konstrukce heliportu (resp. stěny strojovny VZT a chlazení) a dojezd výtahu. Svislými nosnými prvky jsou opět stěny v kombinaci se sloupy. Atiky lemující okraje stropní desky (pod střechou) budou provedeny ze železobetonu v tloušťce 200 mm ve stejné kvalitě jako sloupy a stěny.
Monolitická železobetonová stropní deska nad suterénem je navržena v tl. 250 mm. Nad některými sloupy je deska zesílena monolitickou hlavicí a trámem na celkových 450 mm. Důvodem je snaha o zesílení desky v místě deformací stropní desky v přilehlých velkých polích. Monolitické železobetonové stropní desky nad přízemím, 1. a 2. patrem jsou navrženy opět v tl. 250 mm. Nad většinou sloupů je i zde deska zesílena monolitickými hlavicemi na celkových 450 mm. Stropní desky jsou ztuženy pomocí obvodových a místy i vnitřních trámků, Stropní desky v přízemí, 1. a 2. patře jsou za osu A vykonzolované a jsou vynášeny pomocí stěnových konzol. Atikové trámky jsou tl. 200 mm. Součástí stropní desky nad přízemím na osách 5-8 jsou trámy tl. 400 mm, které jsou pokračováním stěn 1.a 2. patra.
Nosná konstrukce heliportu je tvořena vodorovnou deskou tl. 250 mm na úrovni +16,450 a další vyspádovanou  deskou tl. 250 mm, která středovou vodorovnou desku objímá. Vnitřní vodorovná deska je opět lokálně zesílena pomocí sloupových hlavic. Svislé konstrukce jsou tvořeny sloupy 400 x 400mm a stěnou tl. 200 mm. Tato stěna je půdorysně zkřivena a tvoří uzavřený obrazec. Po svém obvodu je pak v pravidelném rastru ztužena pomocí žeber opět v tl. 200 mm. Veškeré konstrukce heliportu jsou od spodní stavby oddilatovány zdvojením stropní desky nad 2. patrem. Dilatační spára je široká 20 mm a bude do ní vložena celoplošně pryžová podložka pro zamezení přenosu vibrací do zbytku stavby. Parametry zatížení jsou specifikovány v části C1.2 konstrukční řešení tohoto projektu.
Tzv. Sdružený objekt kolárny a zastřešení vstupních partií je tvořen železobetonovou nosnou konstrukcí doplněnou o ocelové vodorovné nosníky. Na samotné zastřešení je použita napnutá membrána z tkané vysokopevnostní textilie.
  
V budově Pohotovost - Emergency  se dále rozvíjí principy známé z již dříve realizovaných staveb v komplexu funkčního monobloku, především z Pavilonu interních oborů, a to je maximální snaha osy investor a uživatelé - architekt a generální projektant - generální dodavatel stavby o humanizaci a detailně diskutovanou funkčnost celého sofistikovaného provozu.
0 comments
add comment

more buildings from Michal Juha, Jan Topinka