Centrum akutní medicíny Oblastní nemocnice Kladno

Centrum akutní medicíny Oblastní nemocnice Kladno
Autoři interiéru:Jan Topinka, Sanja Keser
Spolupráce: Roman Jarosil, Blanka Handrychová, Danica Havlíková, František Huber, Silvie Juríková, Jan Trávníček, Martin Postupa
Address: Československé armády, Kladno, Czech Republic
Investor:Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Completion:2011
Area:16400 m2
Built Up Area:3440 m2
Built Up Space:83500 m3


Kladenský monoblok představuje na svou dobu moderní nemocnici. Byla postavena podle projektu známého nemocničního architekta Bedřicha Adámka z roku 1947 až 48 (architekt Adámek je také autorem vojenské nemocnice v Praze - Střešovicích, fakultní nemocnice v Hradci Králové atd.)  Nicméně vývoj medicíny, hygieny, ošetřovatelské péče a dalších přidružených oborů za víc než půl století nutil uživatele k nekoncepčním rekonstrukcím, nástavbám, přístavbám i novostavbám v areálu, a provoz nemocnice přestal být racionální a funkční.
Novostavba Centra akutní medicíny (CAM) je první fází výstavby a rekonstrukce areálu Oblastní nemocnice Kladno. Její druhou fází je rekonstrukce stávajícího monobloku.

Urbanismus
Základem koncepce areálu je pohyb pacientů a materiálu. V minulosti byla veškera doprava do nemocnice včetně pěší vedena jediným vjezdem z ulice Vančurovy mezi obytnými vilkami. Vjezd byl neuralgickým bodem celého přilehlého území. Při tvorbě generelu Nemocnice Kladno v roce 2004 bylo jedním z našich hlavních cílů vytvořit novou a zcela zásadní koncepci dopravy a jejího napojení na strukturu města a diferencovat dopravu pacientů v ohrožení životních funkcí od ostatních pacientů a rovněž diferencovat dopravu hospodářskou od pacientů a návštěv.

Novostavba centra akutní medicíny je pětipodlažní objekt podél ulice Čs. armády. Zvolené území těsně navazující na štíty krátkých křídel monobloku bylo optimální pro rozvoj nemocnice, pro dobré napojení na stávající monoblok a pro řešení dopravy v areálu. Soustředění akutních složek nemocnice do jednoho objektu přispívá nejen k dokonalé organizaci a ekonomice provozu, ale také umožňuje dobré a bezkolizní  začlenění starého monobloku do systému, jeho uvolnění pro převážně lůžkové jednotky a ambulantní provozy. Naopak novostavba, která, tak jak vyžadují hygienické předpisy, je plně klimatizovaná, se stala pro starý monoblok hlukovou bariérou, která odstiňuje čtyřproudovou komunikaci. Novostavba do ulice Československé armády monoblok nejen doplňuje, ale svým výrazným rozložením posiluje uliční frontu a zdůrazňuje nový hlavni vstup do areálu. Nemocnice se tak nejen významem, ale také pohledově stává součástí města. Území mezi ulicí a novostavbou je dopravně řešeno pro pohotovostní parkovaní sanitek a vozů s naléhavými příjezdy. Před hlavním vstupem v ulici Čs. armády je upravena zastávka MHD.

Koncept
Novostavba je objekt s pěti nadzemními podlažími podél ulice Československé armády. Většina provozů je klimatizována (operační sály, JIP, ARO, emergence) a pevné zasklení chrání interiér stavby před dopravním hlukem z ulice Československé armády. Aby nový blok nepůsobil příliš mohutně, je fasáda mírně a nepravidelně prolamována na celou výšku objektu a plášť budovy na některých místech přechází do střechy a je tvořen zavěšenými cihelnými tvarovkami. Do fasády jsou vsazena pásová okna, pásy jsou přerušovány ve směru prolamování, členění oken a meziokenních vložek je nepravidelné a odpovídá vnitřnímu provozu. Na bočních štítech budovy se členění zklidňuje a vnitřní fasáda je zcela pravidelná. Propojení s původním monoblokem obstarává nová chodba, která je přistavěna k západní frontě časti B monobloku a to před i za příčnou částí objektu. Její fasáda je shodná s fasádou novostavby a je v mírném kontrastu s původní stavbou. Tento kontrast je významný z hlediska orientace v novém funkčním monobloku.

Provoz
V novostavbě jsou soustředěny tyto provozy:
-    centrální operační sály
-    jednotky intenzivní péče
-    anesteziologicko - resuscitační oddělení
-    centrální příjem
-    emergentní a akutní příjem
-    radiodiagnostika a funkční diagnostika
-    jednodenní hospitalizace
-    centrální sterilizace

Vnitřní rozvržení je podřízeno optimálnímu řešení a základním provozním tokům. Zásadou je oddělení cest ambulantních pacientů a návštěv od cest hospitalizovaných. Samostatné jsou cesty zásobovaní a odvoz odpadu. V novostavbě jsou navrženy dvě komunikační vertikály s kapacitními lůžkovými a osobními výtahy. Lůžkové výtahy jsou zároveň evakuační. Vertikály propojují novostavbu s konci příčných křídel stávajícího monobloku. Vertikála u křídla B je určena zejména ambulantním pacientům a návštěvám. Vertikála u křídla C je určena pro pacienty akutní a hospitalizované. Tato vertikála propojuje především akutní a emergentní příjem s oddělením ARO a operačním traktem. V objektu jsou také tři provozní vertikály: jedna vertikála propojující centrální sterilizaci s operačním traktem a dvě hospodářské vertikály, vždy s jedním čistým (pro zásobování jednorázovým a nesterilním materiálem a stravou) a jedním nečistým výtahem (pro odvoz odpadu a nečistého materiálu do sterilizace). Hospodářské výtahy mají vždy uzavřenou předsíň a jejich provoz je veřejnosti nepřístupný. V novostavbě jsou soustředěny centrální operační sály, jednotky intenzivní peče, anesteziologicko-resuscitační oddělení, centrální příjem, emergentní příjem, radiodiagnostika a funkční diagnostika, jednodenní hospitalizace a centrální sterilizace. V přízemí jsou umístěny hlavní vstupy do nemocnice: jeden vstup pro akutní a emergentní  příjem, druhý jako hlavní vstup do nemocnice. Emergentní příjem obsahuje jeden zákrokový sál, sádrovnu, 6 expektačních lůžek a nezbytné zázemí. Mezi oběma vstupy jsou v ramci flexibilního využívaní umístěny ambulance, které mohou sloužit pro akutní i plánovaný příjem pacientů. Ve stejné poloze je radiodiagnostické oddělení, které obsahuje CT, magnetickou rezonanci, 2x RTG a 2x sono. V návaznosti na hlavní vstup je umístěn administrativní příjem a odběrové pracoviště. Součástí vstupní haly jsou služby pacientům, občerstvení, malý obchod a lékárna. V 1. patře je umístěno oddělení jednodenní hospitalizace (13 lůžek), invazivní vyšetřovny trávicího traktu, pracoviště angiologie a malé kardiocentrum. Ve 2. patře jsou soustředěna lůžka intenzivní péče a to neurologická JIP (10 lůžek) a interní JIP (12 lůžek), která je dělena na metabolickou a kardiologickou. Na emergenci v přízemí navazuje přes západní vertikálu anesteziologicko-resuscitační oddělení (8 lůžek). Ve 3. patře je centrální operační trakt a pooperační lůžková jednotka (12 lůžek). Je zde navrženo 6 operačních sálů, které jsou rozděleny na dva sály superčisté (ortopedie a neurochirurgie), na tři sály aseptické a jeden septický. Ve 4. patře jsou umístěna technická zařízení, především klimatizace, chlazeni a centrální velín. V přímé vertikální vazbě na COS je navržena centrální sterilizace. Ta je v poloze, která současně umožňuje napojení na suterénní dopravní systém s možnosti zásobovat sterilním materiálem další objekty, odvážet použité prádlo a přivážet vyprané zpět. Na východní straně je navržen centrální hospodářský dvůr, ve kterém je soustředěn příjem veškerého materiálu a odvoz odpadu z celého monobloku. V západní části  jsou umístěny centrální šatny zaměstnanců. Zbylé prostory jsou věnovány strojovnám a technickému zázemí. Integrovaní a propojeni novostavby s monoblokem a současně zabránění průchodnosti jeho jednotlivých sekcí je docíleno vybudováním neutrální páteřní chodby po celé výšce západní strany časti B monobloku.

Stavební řešení
Objekt je složen staticky ze tří dilatačních celků. Objekt je řešen jako smíšený železobetonový monoliticky systém - skelet, ve kterém jsou sloupy po obvodě a okolo schodišť nahrazeny nosnými stěnami. Založen je na železobetonové základové desce. Je navržen ve tvaru písmene "U" o vnějších rozměrech 109,84 m x 46,25 m a výškou 22 m.
7 comments
add comment
Subject
Author
Date
Skvele
jirka
14.07.11 06:37
Pomníky...
Rýpal :)
16.07.11 12:12
hezké, až na to sezení
Movie
19.07.11 02:13
Souhlas
Rýpal :)
21.07.11 11:58
reakce
autor
27.07.11 11:58
show all comments

more buildings from Michal Juha, Jan Topinka