Park okolo kulturního domu v Hlučíně

Park okolo kulturního domu v Hlučíně
Návrh zeleně:Petr Ondruška
HIP: Tomáš Mička / Atelier38
Investor:Město Hlučín
Project:2015-16
Completion:2017-18
Site Area:12160 m2


Foto: Roman Polášek a archiv Atelier 38

Čestné uznání v soutěži Stavba MSK 2018
Projekt řešil park kolem kulturního domu v Hlučíně, vymezený ulicemi Ostravská a Písečná. Kulturní dům byl postaven v letech 1957-58 podle návrhu arch. Evžena Tošenovského, včetně formálního předprostoru, díky kterému byla plošně sanována výstavba podél Ostravské ulice. Předprostor byl odebráním zeminy a vytvořením principu zikkuratu koncipovaný jako zvýraznění monumentality kulturního domu. Byl příkladem ideologie, která nejen že nerespektovala člověka, ale vědomě ho znásilňovala. Předprostor nerespektoval pěší vazby a rozděloval severovýchodní a jihozápadní část parku.

Kulturní dům je symbolickým objektem ležícím na pěší spojnici mezi dvěma substanciálními strukturami – historickým centrem a sídlištěm Rovniny. Z východní části je vedle parku umístěné dětské hřiště, které predikujeme vložením branky do plotu propojit s parkem.
Odstraněním stávajícího předprostoru kulturního domu včetně dvojice pojízdných komunikací a navrácení původní figury terénu jsme propojili severovýchodní a jihozápadní část parku. Zároveň jsme tímto zapojili kulturní dům více do prostoru, života parku.
Nově navržené chodníky respektují přirozené pěší vazby mezi sídlištěm Rovniny a centrem, a mezi kostelem sv. Markéty a tenisovými kurty. V rámci řešení nové křižovatky jsme navrhli přechod pro chodce přes ulici Písečná.
Využíváme výhledů z parku a z předprostoru KD na historické jádro a na věže kostelů sv. Jana Křtitele a sv. Markéty.

Přerostor před kulturním domem
Předprostor před kulturním domem jsme zbavili monumentality, průčelí KD je dostatečně výrazné. Rozšiřili jsme zpevněnou plochu před KD a vrátili původní figuru terénu. Předprostor je definovaný trojici stromů se zachováním stávající borovice černé, u které jsou umístěny lavičky orientované na výhledy. Dlážděné chodníky vedoucí k přechodu pro chodce jsou v místech přirozených pěších tras. Na osu kulturního domu je navržená žulová dlažba v trávě. Aby se v letních obdobích tráva mezi dlažbou nevypalovala, navrhli jsme automatické zavlažování v místech předprostoru. V době zavlažování kromě své funkce vytváří interaktivní vodní prvek.

Východní část parku
Podél východního průčelí je největší pohyb lidí mezi centrem a sídlištěm Rovniny. Tento průchod je podpořen alejí stromů, v místě restaurace zdvojenou pro možnost sezení pod stromy. Prostor před restaurací je proveden v barevně a rozměrově rozdílné dlažbě, přes stupně s posezením a s vodním prvkem přechází do parku. Toto místo má potenciál zdržování se lidí. Je založen na dualitě možnosti posezení v zahradní restauraci ve stínu pod korunami stromů, nebo na prosluněném udržovaném a zavlažovaném pobytovém trávníku. Tato část trávníku má větší udržovací režim oproti zbytku parku a je automaticky zavlažovaná. Vodní prvek vytváří vodotrysk s hladinou, poté stéká po stupních a po posledním stupni teče podél celého schodiště. Vodní prvek a lavičky jsou podsvětleny.

Severovýchodní část parku
Tato část je navržená jako odpočinková. Je od komunikace Ostravské odhlučněna zelenou podnoží před stávající lipovou alejí. Zelení je také ohraničena od prostoru zahrádek z východní a jihovýchodní strany. Chodník je trasován přes stávající alej vedoucí ke kostelu sv. Markéty. Ve středu parku je vysazen v travnaté ploše strom s lavičkami a poeziomatem, je umístěný na výhledy na věže kostelů sv. Jana Křtitele a na sv. Markétu. Navrhujeme umístění branky do plotu dětského hřiště, dojde tím k interakci parku a dětského hřiště.

Západní část parku
V západní části parku je nově vybudovaný chodník propojující park směrem k tenisovým kurtům. Stávající parkoviště bylo přeřešeno a nově osázeno stromy.

Zeleň původní stav
Původní kompoziční schéma parku kolem kulturního domu bylo jednoduché a tvořila jej osově symetrická výsadba před průčelím kulturního domu, doplněné o obvodové aleje. Z tohoto kompozičního konceptu zůstala funkční jen obvodová alej lip, kolem ul. Ostravská. Z výsadby před průčelím kulturního domu zbylo jen torzo, které tvoří dožívající aleje hlohů, solitérní borovice černá a drobné solitéry jehličin. Další výsadby v parkových plochách tvoří stromořadí kolem chodníků pro pěší a zejména solitérní skupina uprostřed volné trávníkové plochy (původně v místě křížení parkových cest). Hodnotné jsou vzrostlé keře tisů, které se nacházejí zejména u budovy kulturního domu a na volné ploše kolem ul. Ostravská. Celkově byla původní sadovnicko - krajinářská kompozice dožívající a již neplnila požadované funkce (kromě stromořadí kolem ul. Ostravská).

Zeleň návrh
Návrh potvrzuje kosterní funkci stromořadí kolem ul. Ostravská. Dále je navržena k zachování oboustranná alej kolem chodníku v severovýchodní části parku, borovice černá u hlavního průčelí budovy, tisy a několik stromů na okraji parku. Ostatní dřeviny byly odstraněny. Nahradili a doplnili je především solitérní stromy dominantního vzrůstu, které jsou rozmístěny tak, aby důstojně dotvářely prostorovou kompozici. Tyto výrazné solitéry doplnili pravidelně rozmístěné stromy menšího vzrůstu, které tvoří snížený optický rámec kolem hlavní pěší trasy. Současně vzniklo příjemné prostředí pro venkovní posezení u restaurace, jejíž vchod se nachází u hlavní pěší trasy. Na prostor částečně krytý korunami stromů navazuje volná pravidelná plocha s kvalitním trávníkem. Ten bude sloužit pro pohyb a pobyt lidí. Stromořadí kolem ul. Ostravská je doplněno volně a nepravidelně rozmístěnou výsadbou vzrůstných dekorativních keřů. Trávníky v parku budou regenerovány tak, aby mohly sloužit k pohybu návštěvníků. Pobytové trávníky jsou navíc vybaveny automatickou závlahou.
0 comments
add comment

more buildings from ATELIER 38 s.r.o.