Park 4Dvory

Park 4Dvory
Coauthor: David Prudík
Realizace:Gardenline s.r.o.
Address: Poručíka Vondráška 1804/1, České Budějovice, Czech Republic
Investor:Statutární město České Budějovice
Contest:2012
Project:10.2012
Completion:8.2014
Area:28400 m2
Price:30 000 000 CZK


Vítězství: German Design Award 2020
Ocenění IFLA: Park roku 2017
Čestné uznání: Grand Prix Obce Architektů 2015
Nominace: Česká cena za architekturu 2016
Vzhledem ke geologickým podmínkám území byl jako vůdčí koncept práce s vegetací zvolen princip řízené sukcese. Park je navržen jako nástup do krajiny. Krajina - prostor s neřízenou sukcesí - je logickým a přirozeným pokračováním sukcesních ploch parku. Park 4Dvory se z krajiny nevymezuje, ale do krajiny se postupně „noří“. Park na místě bývalého vojenského prostoru je zvoleným konceptem přirozeně propojen s bezprostředním i vzdálenějším prostorem přírodě blízkých společenstev i ekosystémem nedalekých rybníků. Nástupy do parku jsou navrženy v místech vyústění ulic budoucích nových bytových domů. Cestní síť je koncipována pro obsluhu všech potřebných aktivit v parku. Vzhledem k podmáčenosti území je cestní síť založena na nasypaném terénu. Násypy cest je pak členěna plocha území na dílčí plochy jednotlivých stupňů sukcese. Kavárna je navržena jako součást cestní sítě; částečně uzavřené mimoúrovňové křížení cest. Kavárna je osazena v místě nejvyššího převýšení pozemku jako podnož páteřní cesty územím, jež jde po její střeše a vybíhá do krajiny. Objekt kavárny obsahuje odbytovou plochu kavárny se zázemím a sociální zařízení pro potřeby parku. Základním přístupem je ponechání parku přirozenému vývoji - sukcesi. Plochy jsou rozděleny na stupně 1-3 dle intenzity zásahu do spontánně vznikajícího společenstva. Cílem je sledovat přirozený vývoj společenstva a směřovat jej žádoucím směrem tak, aby na jednotlivých plochách bylo udržováno určité sukcesní stádium (bylinné, keřové, stromové). Řízená sukcese tedy spočívá v monitoringu a pravidelném zásahu do ploch, nicméně v porovnání s klasickou parkovou úpravou výrazně snižuje náklady na údržbu.
M&P architekti
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
tož
Luděk
16.06.21 12:40
show all comments

more buildings from M&P architekti