Krytý plavecký bazén v Litomyšli

Krytý plavecký bazén v Litomyšli
URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY
Architektonické a urbanistické řešení objektu je přísně podřízeno místu a účelu stavby. Místo je definováno dotekem výrazného morfologického výběžku se vzrostlou zelení a zatravněnými plochami svažujícími se z masivu Černé hory směrem k městu s novodobou výstavbou sportovních budov. Navržený objem haly krytých bazénů je v maximální možné míře redukován rozředěním do jednotlivých stavebních modulů měkce modelovaných do organických křivek vnějšího pláště tak, aby navozoval na směr plynutí svahu Černé hory. Zatravněné plochy plynule přecházejí ve střešní plášť haly s plechovou krytinou. Jednotlivé objemové moduly haly se setkávají ve společném oblém vrcholu, odkud pak opět klesají formou jednotné pultové střechy k západní hranici pozemku. Projev stavební intervence je potlačen s prioritou pohledové minimalizace objektu ze všech viditelných stran města. Vytěžená zemina byla zpětně použita pro terénní modelace a střešní zásypy objektu pro snížení provozně energetických nákladů. Objekt byl navržen podle zásad landscape architecture  a splňuje všechny parametry energeticky úsporné stavby.
Zohlednění a podpora kvality prostředí stavební intervence je dále podpořeno kontextuální volbou navrhované zeleně, která doplňuje stávající druhy dřevin formou náhradní výsadby za kácené nebo dožívající dřeviny. Stávající travnaté plochy jsou v celé ploše pozemku rekonstruovány včetně nové modelace, navazující na objemový charakter novostavby a doplňující stávající druhovost o okrasné traviny na pobytových plochách pro veřejnost. Oproti původnímu stavu došlo k významnému zhodnocení celého prostoru.

HALA KRYTÝCH BAZÉNŮ
Lokace bazénové haly je navržena na místě stávajících tenisových kurtů v těsném sousedství s areálem letního koupaliště, se kterým může být během letní sezóny provozně propojena. Bazénová hala je funkčně rozdělena do 3 podlažních částí, odpovídajících provozním a technologickým celkům – technologická část s vodním hospodářstvím je umístěna do suterénu budovy, elektrorozvodna a strojovna vzduchotechniky jsou umístěny do 2. NP, prostor celého 1. NP je věnován veřejnosti ve spojitosti s vodní rekreací.
Hlavní vstup do objektu je situován nezávisle na areálu letního koupaliště z ulice U plovárny, šikmou rampou, ústící do vstupní haly s pokladnou. Vstupní hala je doplněna o občerstvení s barovým pultem, sezením a WC pro veřejnost. Na vstupní halu průchodem kolem centrální pokladny přes tzv. finální úpravu s přezouvací lavicí a dosoušeči vlasů navazuje trakt se šatnami pro veřejnost. Na konci šatnového bloku jsou umístěny tzv. rychlošatny dělené dle pohlaví, využitelné např. pro školy a zájezdy. Z šatního bloku vedou průchody do bazénu přes umývárny a toalety, vždy odděleně pro muže a ženy samostatně. Do traktu s hygienickým blokem a s přímým přístupem z bazénové haly je začleněna i vířivka, parní místnost s předsíňovou ochlazovanou, sklady bazénových potřeb a místnost plavčíka, integrující i funkci ošetřovny.
Bazénová hala je komponována jako centrální převýšený prostor přes dvě podlaží, zastropený šikmou pultovou střechu, svažující se k západní straně areálu, která je vizuálně zcela otevřená do prostoru venkovní pobytové terasy se zahradní úpravou. Bazénová hala obsahuje 25 m plavecký bazén s pěti plaveckými dráhami. Dno bazénu je navrženo s proměnlivou hloubkou 1.2 a 1.8 m, umožňující pobyt i neplavcům. Neplavecký bazén má rovněž proměnlivou hloubku od 0,7 m do 1,2 m, vstupní široké sedací schody, umožňující pobyt ve vodě i těm nejmenším dětem. Bazén obsahuje vzduchovače – vodní sopku a tři chrliče využitelné nejen k vodním hrátkám, ale rovněž pro masáž zad a šíje. Samostatně umístěný bazén vířivky je vybaven vzduchovadlem a masážními tryskami společně s teplejší vodou.
Vstup na letní pobytovou terasu je z tobogánové haly, která je tvořena modulovým výběžkem centrální haly, přebírajícím její geometrii zastřešení a končící vertikálním prvkem v podobě nástupní věže na tobogán. Toto řešení umožňuje oddělit hlukově náročnější provozy od centrální bazénové haly, resp. umožňuje je i dle potřeb odstavit nezávisle na centrální hale. Do tobogánové haly je zaústěn i nástup do venkovního výplavového bazénu, který umožňuje vyplavat z interiéru do venkovního prostoru. Venkovní bazén má rovněž teplejší vodu a je osazen anatomicky tvarovanými sedacími lavicemi s provzdušňovacími  tryskami (perlinkou). Vnitřní bazény v centrální hale – plavecký, dětský hrátkový a vířivka - jsou realizovány jako betonové vany s keramickým obkladem, dojezdový bazén tobogánu a venkovní výplavový bazén jsou svařované z nerezového plechu. Sjezdové koryto tobogánu je laminátové s průsvitným zastropením. Bazény jsou osazeny podvodními LED svítidly s možností nastavení barevného spektra.
Nosná konstrukce budovy je provedena z monolitického železobetonu v kombinaci s ocelovou konstrukcí, vynášející zastřešení a transparentní obvodový plášť. Konstrukce zastřešní je dřevěná, nad centrální bazénovou halou je použita kompaktní střešní skladba s tepelnou izolací pěnosklem, nad technologickou částí je použita jednoplášťová skladba s tepelnou izolací minerální vatou. Střešní krytina je plechová se stojatou drážkou.
V materiálovém řešení stavby byly voleny materiály v přírodní - původní - barevnosti a struktuře: Nosné železobetonové konstrukce jsou provedeny v  kvalitě pohledového betonu se strukturálním obtiskem bednící dřevoštěpky, na podlaze v 1. NP a venkovní terase je použita černá žula, v technologických prostorách pak broušený beton. Dřevěná konstrukce zastřešení je v prostoru centrální haly přiznána ve formě transparentně lazurovaných lepených vazníků s vkládaným akustickým podhledem, v technologických prostorách 2. NP pak se záklopem z OSB desek. Nosná ocelová konstrukce v bazénové hale je opatřena vícevrstvým lakem v šedostříbrném krystalickém odstínu. Prosklené fasádní plochy jsou zaskleny termoizolačním trojsklem v barevně neutrálním (čirém) odstínu. Střešní krytina je provedena z předzvětralého titanzinkového plechu.


Investor: Město Litomyšl zastoupené starostou Michalem Kortešem
Technický dozor investora: Jan Vašek / FORT spol. s r.o. Hradec Králové
Zástupci města ve výstavbě: František Zachař, Antonín Dokoupil
Autoři: Antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Radek Štefka
Generální projektant: Architekti D.R.N.H., s.r.o., Průchodní 2, 602 00 Brno
Sadové úpravy: Lenka Němcová
Statika: Jan Perla
Vodní hospodářství: Zdeněk Žabička
Generální zhotovitel: PKS INPOS a.s., vedoucí projektu Martin Hucek
11 comments
add comment
Subject
Author
Date
je to radost
Jakub Filip Novák
31.12.10 12:04
congrats...
Vaclav Vins
01.01.11 05:24
Litomysl RULEZ!
Martin Laho
06.01.11 11:04
Chvála
Jaromír P.
30.01.11 12:52
Výtka
Tomáš Vaverka
03.02.11 10:22
show all comments

more buildings from Architekti DRNH