Konverze obchodního domu na budovu Českého rozhlasu Olomouc

Konverze obchodního domu na budovu Českého rozhlasu Olomouc
Address: Pavelčákova 2/19, Olomouc, Czech Republic
Investor:Český rozhlas
Project:2019-20
Completion:2022
Area:2270 m2
Built Up Area:642 m2
Site Area:642 m2
Price:75 000 000 CZK


Publikace
Architektur Aktuell 12/2022
ARCHITECTURE & CULTURE 11/2022
ARCHITECT+ 35 08/2022
Na původní úzké a hluboké gotické parcele byl v roce 1911 po demolici obytného domu s obchodním parterem postaven obchodní dům pro obchodníka s nábytkem Franze Kleina podle projektu arch. Christopha Glasnera (inspiroval se obchodním domem Gerngross ve Vídni).

Z původního právovárečného domu byl před demolicí snesen novověký kamenný vstupní portál, byl zkrácen o spodní část a osazen v interiéru I.NP. Po válce byl portál, pravděpodobně díky nápisům v němčině, zazděný a znovuobjevený byl až při poslední přestavbě ve druhé polovině 80. let minulého století.

V roce 1911 se jednalo o konstrukčně, provozně a prostorově progresivní stavbu, jednu z prvních realizací monolitického železobetonového skeletu nejen v Olomouci, ale i v celém Rakousku–Uhersku. Od roku 1937 až do poválečného znárodnění patřil obchodní dům brněnským Spojeným UP závodům.

Zatímco původní celoprosklená secesní fasáda byla po válečném poškození v roce 1946 v duchu pozdního funkcionalismu purizována a opatřena keramickým obkladem dle návrhu arch. Jaroslava Česala a bylo prolomeno loubí v I.NP, sošný "sakrální" centrální prostor atria s prodejními ochozy a s horním osvětlením se zachoval.

Ještě za komunistického režimu a v 90. letech minulého století sloužil dům svému původnímu účelu. Přelom tisíciletí přinesl změnu ve způsobu nakupování a v domě bylo pro prodej využíváno pouze I.NP. Na zasklívací vodorovnou ocelovou konstrukci ve III.NP byla z tepelněizolačních důvodů položena minerální vlna – bylo popřeno horního osvětlení.

Objekt bylo nutné kromě nového provozu Českého rozhlasu přizpůsobit současným statickým, požárním, tepelně technickým a hygienickým normám. V průběhu projektování jsme se úporně snažili zachovat viditelnou nosnou strukturu domu a nezničit celistvost a sošnost centrálního prostoru.

Veškeré instalace jsou vedeny viditelně, jsou zkoordinovány a tvoří výtvarně technologický dialog s původní nosnou strukturou, aniž by ji potlačili. Technologie jsou barevnou vrstvou ve striktně monochromatickém prostoru.

V maximálně možné míře byl prostor ochozů rozčleněn prosklenými stěnami, aby i nadále volně plynul a byl ve vzájemné interakci s centrálním prostorem atria.

V V.NP se zachovaly původní teracové dvojbarevné podlahy, tmavá barva reflektovala trámy železobetonového skeletu propsané do podlah. S tímto principem jsme pracovali i u nových podlah v I.–IV. NP.

V čelní fasádě byly vyměněny výplně otvorů – v patrech jsme zvolili členění na třetiny. Tento rytmus se do fasády prokresluje z nosného trojtraktu budovy a je pro ni i po poválečné přestavbě signifikantní. Parter jsme zpětně posunuli na uliční čáru a velkoplošně prosklili, keramická fasáda byla očištěna a sloupy v parteru byly obloženy travertinem.

Vodorovné nosné konstrukce domu musely být staticky posíleny a podlaha I.NP v centrální části byla provedena nově. Byly repasovány zámečnické konstrukce. Konstrukce světlíku neumožňovala zasklení trojsklem, nová konstrukce je svařená z pásoviny do T profilů, aby působila co nejsubtilněji, táhla jsou reminiscencí na ta původní.

Tvar a proporce vysílacích studií, režie a samoobslužných studií vzešel z možnosti vestaveb do stávající skeletové konstrukce. Design a materialita studií je podřízena potřebám prostorové akustiky, převládá bílá barva jako v celém objektu s pásem modré noční oblohy – éteru, kterým se šíří rádiové vlny.

Ve vstupním podlaží před kontrolním bodem jsou prostory obchodu a marketingu. Kontrolní bod je zároveň vstupním bodem do centrálního atria, pro které se předpokládá využití pro pořádání komorních představní, výstav a koncertů pro veřejnost. V I.NP je umístěno záložní vysílací studio s režií a zasedací místnost.

Ve II.NP jsou umístěny provozy související s hlavním vysílacím studiem. Ve III.NP jsou umístěny provozy produkčního studia s režií, které budou realizovány v následující fázi. IV.NP je manažersko-administrativní. Páté patro zůstává kromě plynové kotelny jako rezervní pro budoucí vestavbu studií a služebních bytů. I. PP je technické se strojovnou VZT s rekuperací, dieselagregát je umístěný na střeše v prostoru bývalé strojovny výtahu.

Až do fáze projektu pro stavební povolení jsme pracovali s variantou odstranění zadní části budovy za centrálním prostorem atria. Nová část měla umožnit výstavbu nahrávacího sálu s pentagonální režií v I.NP a v patrech umístění studií s režiemi v ideálních proporcích a tvarech pro prostorovou akustiku a s konstrukcemi ideálně řešícími akustiku stavební. Od této varianty bylo z finančních důvodů upuštěno.

V průběhu stavebně technických průzkumů, projekčních prací a při vlastní realizaci bylo fascinující odkrývat, na jak vysoké úrovni byl technický, estetický a řemeslný um našich předků. A na kolik bylo jejich činění před více jak sto lety svobodnější, oproštěno od množství dnešních předpisů.

Zakoupením budovy bývalého obchodního domu Českým rozhlasem a jeho přestavbou získal objekt novou důstojnou funkci a šanci na druhý život. V historickém jádru Olomouce bylo "prázdné místo" se skomírající energií nahrazeno novým symbolickým objektem.
0 comments
add comment

more buildings from ATELIER 38 s.r.o.