Green Port Strašnice

Green Port Strašnice
Architect: PSARCHITEKTI
Completion:2021-23


Greenport
Počet bytů: 156
Celková plocha: 9004 m²
Počet obchodních jednotek: 12
Celková plocha: 1280 m²
Počet parkovacích stání: 204

Silverport
Počet bytů: 70
Celková plocha: 5352 m²
Počet parkovacích stání: 105
Obytný soubor je navržen ve formě polouzavřeného bloku s veřejně přístupným parterem, který je tvořen jednotlivými vzájemně navazujícími hmotami bytových domů a obchodních prostor.

Navržené objekty vytvářejí svými hmotami poloveřejný prostor vnitrobloku s parkovou úpravou.
V severní části pozemku (Silverport) jsou navrženy čtyři bytové domy na společné podnoži polozapuštěné podzemní garáže, které reagují na navazující zástavbu rodinných a bytových domů. Tyto objekty jsou nižší (4+1 NP) a v rámci celého záměru vytváří plynulý přechod k zástavbě v ulici Počernická, kde jsou na druhé straně ulice již postaveny bytové domy o vyšší podlažnosti .
V jižní části pozemku (Greenport) jsou navrženy tři vyšší bytové domy s plně zapuštěnými garážemi. Budovy jsou orientovány severojižním směrem s obytnými fasádami převážně na východ a západ. V úrovni 1.NP jsou domy propojeny kolmým jednopodlažním křídlem obchodních a nebytových prostor, které jsou přerušeny vstupy do bytových sekcí a do prostoru polosoukromého parkového vnitrobloku. Jednopodlažní parter vytváří průběžnou obchodní pasáž.
Bytové domy mají podlažnost 7+1NP a směrem k zástavbě rodinných domů a dvojdomů má pak 5+1NP.

Hmoty jednotlivých bytových domů jsou v úrovni 2.NP vykonzolovány přes obchodní parter v přízemí a vytváří tak dojem podloubí. Dům na jihozápadě půdorysně mírně předstupuje a pohledově tak uliční frontu uzavírá a reaguje tak na oblý tvar ulice Počernická.
Obytný blok je ve směru východ–západ průchozí ve formě dvou velkorysých průchodů na výšku dvou podlaží z ulice Na palouku a Nad Vodovodem.

Architektonické řešení
Hmoty jednotlivých bytových objektů jsou tvarově jednoduché převážně s jedním ustupujícím podlažím. Domy mají pravidelnou rastrovou fasádou, která je tvořena okny a nikami zapuštěných lodžií. Ustupující podlaží jsou materiálově odlišena od hlavní hmoty.
V návrhu se uplatňuje princip kombince dvou materiálů – hlavní plochy fasády jsou pojednány světlými cihelnými pásky, veškeré „zářezy“ tj. stěny lodžií a ustupující podlaží jsou navrženy z hladké omítky tmavě šedohnědé barvy. Zábradlí lodžií a teras jsou navržena z ocelových profilů se skleněnou výplní.
Obchodní parter do ulice Počernická vytváří dlohou linii, mezi bytovými domy je opticky zvýšen na výšku 2NP. Bohatě prosklené plochy jsou rozčleněny vertikálními lamelami. Na obchodní parter navazuje široký dlážděný chodník a parkově upravený předprostor v kombinaci travnatých ploch a okrasných záhonů.
Prostor vnitrobloku je řešen parkově upravený odpočinkový prostor, kterým prochází široký mírně zvlněný chodník, který propojí oba pěší průchody. Na něj navazují pěší trasy ke vstupům z ulice Počernická. Organicky tvarované řešení parteru a jeho detailů změkčuje a doplňuje jednoduché kubické tvarosloví bytových domů.
Architektonický návrh se snaží být neinvazivní ke svému okolí a přinést do území zejména městotvornou hodnotu, a to podporou dojmu z uliční fronty, vytvořením poloveřejného vnitrobloku a veřejného parteru s obchody a službami.
Jednotlivé domy jsou označeny názvy světových přístavů (Barcelona, Amsterdam, Hamburg), tématika přístavu je použita i v detailu společných prostor domů a v parteru.
0 comments
add comment

more buildings from PSARCHITEKTI