Dvorecký most

odměněný projekt v soutěži

Dvorecký most
Spolupráce:Nela Niederle, Adria Ferer, Ed Moisieienkov
Contest:2018


KONTEXT
Na smíchovském Zlíchově, který je významným dopravním uzlem s mísením několika typů dopravy, je nový most do Dvorců z urbanistického hlediska velmi vhodný a žádaný. Umožněním chybějícího propojení pro MHD, pěší a cyklisty se spojení Smíchova/Prahy 5 a Dvorců/Prahy 4 a dále na Pankrác zásadně zjednoduší a zkvalitní se doprava na obou březích Vltavy.

URBANISMUS
Nové spojení Zlíchov-Dvorce neboli Dvorecký most bude významným prvkem městského dopravního systému obou městských částí. Návrh respektuje polohu mostu danou územním rozhodnutím a urbanistické vazby na obou březích Vltavy. Nový most vidíme jako klidný, zároveň však dynamický a silný most bez ega, se sebevědomím mocně se klenoucí technické konstrukce. Dvorecký most by měl přinést městu nejen nové urbanistické spojení a tedy praktickou hodnotu, ale i radost a inspiraci.

INŽENÝRSVÍ A ARCHITEKTURA
Náš finální návrh je jednoduchý, rafinovaný a symetrický most. Je horizontální, se třemi symetrickými oblouky a vizuálně odlehčenou mostovkou. Dohromady tyto prvky formují štíhlý a atraktivní doplněk k panoramatu Vltavy. Výsledkem je jemná, elegantní a dynamická konstrukce využívající technických možností moderního inženýrství, která má za cíl přirozeně směrovat lidi a přenášet pohybovou energii mezi oběma vltavskými břehy.

Dimenze nosné konstrukce mostu vycházejí ze zadaných požadavků a z požadavků na únosnost a použitelnost konstrukce stanovených v platných předpisech. Nosná konstrukce je tvořena spojitým předpjatým betonovým nosníkem dvoutrámového průřezu podepřeným pomocí tří betonových oblouků. Nosná konstrukce je v místě chodníků přímo pochozí, ve střední části je uložena tramvajová trať s pevnou jízdní dráhou. Pevná jízdní dráha je tvořena plovoucí deskou, která je oddělena od nosné konstrukce. V místě spojení nosné konstrukce s oblouky se předpokládá příčné předepnutí pro omezení příčného tahu v mostovce. Oblouky jsou navrženy z betonu s vysokou pevností, jehož kvalita bude efektivně vzdorovat převažujícímu tlakovému namáhání.

Ačkoliv jsou obloukové konstrukce s horní mostovkou obecně používány zejména pro překlenutí hlubokých údolí, tento typ konstrukce je použit v návaznosti na řešení mnoha stávajících pražských mostů, kdy by nosná konstrukce přesahující nad úroveň mostovky působila rušivě. Masivnost nosné konstrukce zároveň poskytuje podstatné snížení rizika křehkého kolapsu při mimořádných okolnostech. Oproti jiným možným konstrukčním systémům má zvolená varianta a zvolené konstrukční materiály schopnost redistribuce značné části namáhání v případě lokálního poškození nebo absence části nosné konstrukce. Dochází tak ke značnému snížení rizika progresivního kolapsu mostu.

Most je navržen bez ložisek na pilířích, což zjednodušuje údržbu v obtížně přístupných částech nad hladinou řeky a pozitivně přispívá k prostorové tuhosti konstrukce. Objemové změny vyvolané kolísáním teploty konstrukce způsobují změny vzepětí oblouků. Vzhledem k celkovým rozměrům konstrukce je však tento pohyb téměř zanedbatelný. Díky plovoucí pevné jízdní dráze a kolejovým dilatačním zařízením na obou koncích mostu nepůsobí tyto deformace nepříznivě na tramvajovou trať na mostě. Pro kompenzaci pootočení pat oblouku na opěrách je navrženo krajní pole mostovky s uložením na ložiska a mezi hlavní nosnou konstrukcí a opěrou je navržen povrchový mostní závěr. Tímto řešením je převeden svislý pohyb oblouku na vodorovný pohyb krajního pole a výškové změny vyvolané zdvihem oblouku jsou rozloženy na celou délku tohoto pole. Založení mostu je s ohledem na místní inženýrsko-geologické poměry navrženo jako hlubinné na velkoprůměrových pilotách opřených do únosného skalního podloží.

Konstrukce byla předběžně ověřena pomocí konečně-prvkového výpočetního modelu provedeného v softwaru SCIA Engineer, a to jak ve finálním stavu, tak během uvažovaného postupu výstavby. Most byl vymodelován ve 3D pomocí prutových a deskových prvků. Byly uvažovány modely zatížení LM1 a LM4 podle ČSN EN 1991-2. Základní prvky konstrukce a jejich dimenze byly staticky ověřeny a vyhovují jak meznímu stavu únosnosti, tak meznímu stavu použitelnosti podle ČSN EN 1992. Ukázky výstupů z výpočetního modelu jsou součástí grafické části a předběžného statického výpočtu.
0 comments
add comment

more buildings from CMC architects, a.s. Mott MacDonald CZ