Dům sociálních služeb Pod Lipami Praha - Žižkov

soutěžní návrh

Dům sociálních služeb Pod Lipami Praha - Žižkov
Konstrukce navrženého domu s aktivním parterem je čtyřpodlažní dřevo- stavba usazená na monolitické železobetonové konstrukci suterénu. Fasáda domu je převážně dřevěná. Celková hmota domu jako by se "vytrácela" směrem k nebi, čímž dochází k jejímu odlehčení. Dům je potom ukončen "korunou" tvarovanou mírným prolamováním fasády posledního patra. Zelená střecha je navržena tak, aby zadržovala dešťové vody.

Každé typické patro obsahuje sedm dvoulůžkových a tři jednolůžkové pokoje. Celkově objekt sociálních služeb nabízí 21 dvoulůžkových a 9 jednolůžkových pokojů pro 51 klientů. Spodní patra zahrnují technické zázemí. Úroveň přízemí charakterizuje společenský sál s kavárnou, denní stacionář, obchod, ordinace a kaple. Okolo domu je potom kromě "malého výletního okruhu" na pobytové zahradě navržen také okruh "velký", který vede jako stuha s drobnými zákrutami a serpentinami tak, aby pobízel klienty k pohybu, a přitom ve své délce nebyl nijak vyčerpávající.

Návrh obsadil druhé místo v architektonické soutěži vyhlášené MČ Praha 3, jejíž výsledky byly zveřejněny v lednu 2022.URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Estetika pravého úhlu

Území v okolí novostavby charakterizuje modernistický přístup k výstavbě pravoúhlých solitérních objektů v parku. Jednotící směr v umístění domů a estetika pravého úhlu odkrývá ducha místa a jednoznačně navozuje k doplnění ve stejných principech. Nový dům přejímá místní atmosféru a doplňuje jí o tvarově bohatší solitér v mondrianovském rastru pravých úhlů. Ovšem na rozdíl od svých předchůdců ve dřevem vonící formě.


Umístění vstupu

Osazení vstupu přímo na osu vystupujícího rizalitu nejblíže ulici umožní jasnou orientaci nejen starším lidem, ale všem, kdo budou dům třeba i jen míjet při cestách okolo. Velkorysý vstupní předprostor s lavičkami do oblouku a zurčící kašnou rozšíří veřejný prostor a zapojí tak nový dům do dění stávající čtvrtě. Vzájemnému propojení s místní komunitou pomůže i kavárna a společenský sál s vlastní malou zahradou. Vstup je zastřešený a při nepřízni počasí nabízí dostatek místa.


Členění pozemku

Pozemek stavby se člení na 3 části, a to na vstupní předprostor, který bude veřejně přístupný bez oplocení; dále na zahradu kavárny a sálu, která je oddělitelná brankami a může sloužit samostatnému provozu a pořádání akcí v návaznosti na vnitřní prostory; a nakonec na vlastní soukromou zahradu. Parkování je umístěné do suterénu, aby byla pobytová zahrada co možná největší. Poloveřejné a soukromé části zahrady se vůči okolí ohraničují keřovým podrostem, aby nabídly intimní a nerušený pobyt.Výletní okruh
Pro starého člověka může být okruh kolem domu skutečným výletem, proto vedle "malého" okruhu na hlavní pobytové zahradě zalité západním sluncem, nabízíme "velký" okruh po celé zahradě s různými zastaveními po cestě. Stezka je vedená jako stuha s drobnými zákrutami a serpentinami tak, aby pobízela klienty k pohybu, a přitom ke své délce nebyla tak vyčerpávající.Aktivní přízemí
Na přízemí v úrovni chodníku patří aktivní parter, tedy takové využití, které znamená největší návštěvnost a lidský ruch. Horní patra jsou již pobytová a klidná. Spodní patra zahrnují technické zázemí. Úroveň přízemí charakterizuje společenský sál s kavárnou, denní stacionář, obchod, ordinace a kaple. Všechny prostory jsou přehledně umístěné okolo středního jádra se schodištěm nasvětleném otvorem ve střeše. Na vstupní halu dohlíží stále obsazená recepce.Kompaktní jádro
Sevření kompozice přístupových cest zkrátí cestu od vertikální komunikace ke dveřím a celkově zpřehlední orientaci na patře. Té napomůže umístění sesterny přímo na schodiště a výtah tak, aby byl dobrý přehled o pohybu lidí. Namísto dlouhých "nemocničních chodeb", dům nabídne příjemné prostředí menšího měřítka se zálivy u jednotlivých pokojů. Kompaktnost jádra přesto dovolí průnik denního světla dvěma velkými okny, a tedy i průhledy do zahrady z vnitřního komunikačního prostoru. Centrální prostor navíc nasvětlí široké zrcadlo trojramenného schodiště a nabídne průhled na oblohu. Minimalizace chodeb znamená také úsporu ve stavebních nákladech.Typické patro
Každé typické patro obsahuje sedm dvoulůžkových a tři jednolůžkové pokoje. Celkově objekt sociálních služeb nabízí 21 dvoulůžkových a 9 jednolůžkových pokojů pro 51 klientů. Obytné prostory jsou orientovány směrem na východ, západ či jih. V severní části typického patra je situována společenská místnost s kuchyňkou, sesterna se zázemím a po patrech jednotlivě rozmístěné místnosti fyzioterapie, ergoterapie a hudebny s knihovnou. Technické a společné hygienické zázemí je umístěno v rámci středového jádra. Celý objekt je navržen tak, aby ho bylo možné provozovat v celém rozsahu maximální kapacity jako DZR, zároveň však umožňuje dělení objektu po patrech pro službu s menšími provozními a režimovými nároky (DpS).KONSTRUKČNÍ, TECHNICKÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Konstrukce domu je čtyřpodlažní dřevostavba usazená na monolitické železobetonové konstrukci suterénu. Stropy, stěny i příčky dřevěné části jsou řešeny jako sendvičové konstrukce montovaných panelů z masivního dřeva (CLT). Fasáda domu je převážně dřevěná. Pouze sokl je tvořen betonovým obkladem. Okenní výplně s dřevěnými rámy jsou stíněny venkovními roletami. Obložení plných částí fasády je navrženo ze svisle kladených prken a lišt, které jsou horizontálně přerušovány římsami s oplechováním. Rastr obložení postupně přechází vzhůru od hrubších profilů k subtilnějším. Hmota domu se tak "vytrácí" směrem k nebi a dochází k jejímu odlehčení. Dům je ukončen "korunou" tvarovanou mírným prolamováním fasády posledního patra. Střešní konstrukce je řešena jako plochá s extenzivní zelenou střechou pro zvýšení retence dešťových vod.
0 comments
add comment

more buildings from Pavel Hnilička Architects + Planners, s.r.o.