Budoucí zástavba Žlutého kopce na Starém Brně

Urbanisticko-architektonická užší jednofázová projektová soutěž

Vyhlašovatel
Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Místo konání
městská část Brno-střed

Termín vyhlášení
11.9.2019

Termín odevzdání
po 30.9.2019 00:00

Odkaz
https://zakazky.brno ...
SoutěžeVložil
Barbara Zavarská a Aleš Šedivec
Předmětem urbanisticko-architektonické soutěže budoucí zástavby Žlutého kopce na Starém Brně je řešení koncepčního návrhu daného území a jeho zástavby. Zástavbu Žlutého kopce na Starém Brně si zadavatel definoval v memorandu o výstavbě na území městské části: „Městská část požaduje na svém území zřízení lokality pro rozvoj nové vilové čtvrti na Žlutém kopci, jako nedílnou součást městské struktury. Urbanistické uspořádání stanoví veřejná architektonická soutěž“.

Žádost o účast společně s příslušnými doklady prokazujícími splnění podmínek účasti bude doručena v listinné podobě sekretáři soutěže na adresu podatelny: Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, ve lhůtě do 30. 9. 2019.

Porota
 
řádní členové závislí:
Ing. arch. Vojtěch Mencl – starosta MČ Brno-střed
Ing. arch. Petr Bořecký – uvolněný člen ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj, místopředseda poroty
RNDr. Filip Chv.tal, Ph.D. – radní města Brna pro oblast územního plánování a rozvoje
řádní členové nezávislí:
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek – předseda poroty
Mgr. Akad. arch. Roman Brychta
MArch. Ing. arch. Jan Kristek 
Ph.D. doc. Ing. arch. Jiř. Löw
náhradníci závislí:
Bc. Martin Landa, 1. místostarosta MČ Brno-střed pro oblast životního prostředí
MgA. Jakub Kořínek – člen komise STAKO při RMČ BS
náhradníci - nezávislí:
Ing. arch. Václav Navrátil
Ing. Michal Palaščák

seznam přizvaných odborníků
Ing. Jana Pelikánová, OÚPR MMB
Ing. arch. Martin Zedníček, OPP MMB
Ph.Dr. Zdeněk Vácha, NPÚ
Ing. Adolf Jebavý – dopravná řešení

Zadavatel vyzve nejvýše 4 vybrané účastníky, kteří budou nejlépe umístěni v návaznosti na zhodnocení portfolia referenčních prací a dále zadavatel vyzve k podání návrhů dodavatele dle soutěžních podmínek.

Ceny 
První cena se stanovuje ve výši 200.000,- Kč
Druhá cena se stanovuje ve výši 150.000,- Kč
Třetí cena se stanovuje ve výši 80.000,- Kč 

Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži
Neoceněným účastníkům, jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude přidělena částka 40.000,- Kč, tzv. skicovné.


0 komentářů
přidat komentář