Michele Calvello: Landslide Risk, Art and Society

Pořadatel
Galerie VI PER, Akademie věd České republiky

Místo konání
Národní 3, Praha

Začátek
út 06.10.2020 16:00

Odkaz
https://www.facebook ...
Přednášky

PrahaVložil
Tisková zpráva
Umělecké objekty působí na vjemy a emoce lidí, a mohou se tak stát velice mocnými nástroji pro zprostředkování důležitých sdělení o nebezpečí, přírodních rizicích a (ve vztahu k tématu této výstavy) o sesuvech půdy. Je samozřejmé, že tento aspekt nepředstavuje hlavní záměr žádného uměleckého díla, přesto mohou být některá z nich „přizdobena“ tímto druhotným účinkem a lze je s užitkem vnímat, oceňovat a využívat vyučujícími v oblasti přírodních věd a inženýrství, když chtějí ve svých příslušných předmětech neortodoxním způsobem pohovořit o tématu rizika. Kresba a malba jsou umělecké formy, které se tomuto účelu dokáží přizpůsobit a lze je pro něj využít nejsnáze. „Tisíc slov nezanechá tak hluboký dojem jako jediný čin,“ řekl údajně slavný norský dramatik a umělec 19. století, Henrik Ibsen – a lze ho proto považovat za původce široce používaného vyjádření: jeden obraz vydá za tisíc slov. Moje přednáška bude z tohoto rčení těžit tím, že představí a okomentuje řadu známých i méně známých výjevů z uměleckých děl zobrazujících sesuvy půdy a způsob, jakým ovlivňují či ovlivňovaly společenství v různých částech světa. Bude to cesta časem a prostorem, při níž mi různé úhly pohledu a vnímavost jednotlivých umělců umožní zabývat se mnoha různými aspekty, které tyto složité jevy charakterizují, a rizikem, které pro společnost představují. Z technického hlediska lze riziko vyjádřit s ohledem na jeho možné dopady (jako jsou ztráty na životech a zničený či poškozený majetek), které jsou určovány pomocí pravděpodobnosti jako funkce ohrožení, rozsahu a zranitelnosti. Riziko je však také osobní, kulturní a společenskou entitou, kterou nelze omezovat jen na technickou oblast, protože témata jako vnímání rizika, přijatelnost rizika nebo dokonce vytváření rizika jsou hluboce zakořeněny v psychologické a kognitivní soukromé zkušenosti dané osoby a stejně tak i v kolektivní kultuře, kterou daná komunita vyjadřuje v daném čase na daném místě. „Kde“ a „kdy“ se tak stávají nezbytnými pro pochopení a řešení rizika (sesuvů půdy) stejně jako „co“, které charakterizuje přírodní jevy, a „jak“, které definuje jejich interakce s antropogenními prvky. Riziko sesuvu půdy, umění a společnost se tedy stanou bádáním v prostoru a čase na křižovatce tří tematických sfér vlivu: technické, umělecké a kulturní. Šťastnou cestu.

Michele Calvello je docentem geotechnického inženýrství na Univerzitě v Salernu (Itálie), kde v současné době vyučuje předměty Mechanika zemin a Rizika sesuvů půdy, a to v rámci bakalářského oboru Stavební a environmentální inženýrství a magisterského oboru Environmentální inženýrství a inženýrství práce se zeminami. Roku 1997 získal červený diplom v oboru Stavební inženýrství na Università della Basilicata (Potenza, Itálie) a poté roku 2002 doktorát na Northwestern University (Evanston, USA) s disertační prací na téma „Inverzní analýza vyztuženého výkopu v ledovcových půdách v oblasti Chicaga“. Ve svém bádání se zaměřuje především na inženýrskou analýzu problémů hraničních hodnot v geotechnice a dále na analýzu a řízení rizik sesuvů půdy, a to jak v měřítku jednotlivých svahů, tak i celých regionů, se zvláštní pozorností věnovanou následujícím interdisciplinárním tématům: systémy včasného varování před sesuvy půd vyvolanými dešťovými srážkami, zónování sesuvů půd, vnímání rizik, vzdělávání v oblasti rizik a odolnost jednotlivých komunit. V současné době je koordinátorem LARAM, mezinárodní školy pro studenty doktorského studia oboru LAndslide Risk Assessment and Mitigation (Vyhodnocování a zmírňování rizik sesuvů). Je také tajemníkem technické komise TC-306 Geo-Engineering Education (Geotechnické vzdělávání) a členem technických komisí TC-304 Engineering Practice of Risk Assessment and Management (Inženýrská praxe vyhodnocování a zvládání rizik) a TC-309 Machine Learning and Big Data (Strojové učení a velká data) při International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Mezinárodní společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství). Je redaktorem vědeckého časopisu Natural Hazards a členem redakční rady časopisů Rivista Italiana di Geotecnica a Geoenvironmental Disasters.

Přednáška se bude konat v sídle Akademie věd ČR, sál 108, Národní 3, Praha 1. Přednášku pořádá Galerie VI PER a Strategie AV21 jako součást výstavy Nestabilní podloží.

Přednáška bude také živě přenášena prostřednictvím YouTube kanálu Akademie věd ČR.
0 komentářů
přidat komentář