Marián Zervan : K metodologickým problémom interpretácie architektúry v 20. storočí

Pořadatel
Ústav dějin umění Akademie věd ČR

Místo konání
Husova 352/4, Praha 1

Začátek
st 30.1.2019 16:30

Odkaz
www.udu.cas.cz/cs ...
Přednášky

Praha

Staré Město

Marián ZervanVložil
Petr Šmídek
Dovolujeme si Vás pozvat na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium

Marian Zervan (FF TU v Trnave / VŠVU v Bratislave)
K metodologickým problémom interpretácie architektúry v 20. storočí

ve středu 30. ledna 2019 v 16:30 h
Ústav dějin umění AV ČR
Husova 4, Praha 1
I. patro, č. 117

Prednáška vychádza z pripravovanej publikácie Metódy interpretácie architektonického diela. Sústreďuje sa na problémy pred a po interpretačnom obrate v oblasti architektúry. Neanalyzuje jedinečné interpretačné autorské postupy, ale len tie, ktoré majú ambíciu ponúknuť metódu interpretácie. Na niektorých príkladoch rozoberá argumenty stúpencov a odporcov interpretácie. Tábor stúpencov následne diferencuje na autonomistov a heteronomistov a v radoch autonomistov a heteronomistov rozlišuje zástancov metód utvorených samými architektmi a historikmi umenia na jednej strane a predstaviteľmi využívajúcimi metódy z iných vedeckých disciplín. Za kľúčové metodologické okruhy problémov interpretácie architektúry považuje tri okruhy: 1/ vzťah jedinečného a všeobecného (napríklad jedinečného diela a zovšeobecnenej metódy), 2/ hľadanie možností ako prepojiť postoje autonomistov a heteronomistov (napríklad formalistov a semiotikov), 3/ ako na základe bodov 1/ a 2/ riešiť problém kritérií interpretácie architektúry. Predstaví niektoré riešenia uvedených problémov a medzi nimi aj pokus o vlastný model interpretácie.

Marian Zervan je historik a teoretik umenia a architektúry. Od ukončenia FF UK v Bratislave pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. V roku 1991 vyučoval na Katedre teórie architektúry, umenia a dizajnu Fakulty architektúry STU v Bratislave, ktorú v rokoch 1993 – 2003 viedol. Od roku 2006 do 2018 bol vedúcim Katedry dejín a teórie výtvarného umenia na FF TU v Trnave, kde pôsobí dodnes. Od 2018 je súčasne hlavným garantom odboru dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry na VŠVU v Bratislave. PhD. získal v odbore architektúra so zameraním na teóriu architektúry. Habilitoval tak v odbore architektúra ako aj v odbore dejiny a teória umenia. Od roku 2010 je profesorom v odbore dejiny a teória výtvarného umenia. Zaoberá sa sakrálnou ikonografiou aj teoretickými a metodologickými otázkami výtvarného umenia a architektúry ako aj metódami interpretácie architektúry.

Facebooková událost >
0 komentářů
přidat komentář

Související články