Zastavovací plán Letiště Praha

Zastavovací plán Letiště Praha
Tým:Jaroslav Zima, Martina Chisholm, Vít Máslo, Libor Hrdoušek, Tomáš Kroužil, Pavel Fajfr, Zuzana Svitáková, Jan Pech
Investor:Český Aeroholding, a.s.
Projekt:2018


AEROPOLIS je sdružení tří architektonických kanceláří (rala, CMC, D3A), které bylo investorem CAH / LP osloveno pro vypracování návrhu zastavovacího plánu centrální části Letiště Praha Ruzyně.  Architektonické týmy rala, CMC, D3A jsou oceněnými finalisty architektonicko-urbanistické soutěže (2015) "Veřejný prostor před Terminály 1 a 2 Letiště Václava Havla Praha". Ze vzájemné diskuze ateliérů a dalších workshopů po skončení soutěže vyvstalo sdružení AEROPOLIS, jako kompaktní a silný projekční tým.Dokument Zastavovací plán část 1 AUDIT zformoval v základních bodech jasný a kritický přehled dopravní situace LPR, výsledků soutěže na řešení veřejného prostoru před T1 a T2 a v hrubých rysech ukázal příklady současných světových letišť. Soustředil se na shromažďování a porovnávání informací, které vytvořily datovou základnu pro část 2 ANALÝZU, jejímž primárním cílem bylo co nejpřesněji definovat všechny aspekty a vlastnosti LPR a jeho činnost. V rámci dokumentu vznikly tři hlavní kategorie posouzení - stávající stav, v současné době plánované projekty a vize do budoucna. Každé téma bylo doplněno čtvrtou kapitolou "definice požadavků", jejímž výsledkem bylo definováno zadání pro návrh Zastavovacího plánu. NÁVRH Zastavovacího plánu LPR, je vizí rozvoje komerčních i nekomerčních aktivit Letiště Praha Ruzyně v příštích dvaceti až třiceti letech. V rámci dokumentu vzniklo 13 kapitol, ve kterých tým AEROPOLIS detailně zpracoval jednotlivé aspekty návrhu od širšího urbanistického řešení přes architektonický detail vybraných veřejných prostranství až po dořešení rozvoje dopravní a technické infrastruktury.

Záměr CAH v AIRPORT CITY SEVER je navýšení hodnoty majetku a zároveň vytvoření platformy pro budoucí rozšíření kapacity letiště a zajištění komerční životaschopnosti pro dalších třicet až čtyřicet let. Hlavním cílem Zastavovacího plánu Sever podle Zadání bylo navrhnout a předepsat řízený, optimalizovaný a udržitelný rozvoj, zahrnující technickou a dopravní infrastrukturu a komerční i nekomerční výstavbu. CAH si prostřednictvím implementace Zastavovacího plánu Sever a jeho vizí udrží úplnou kontrolu nad Airport City - jeho růstem, kvalitou, charakterem, etapizací a v neposlední řadě i investičními náklady.

Finálním výsledkem Zastavovacího plánu Sever je komplexní a konečný plánovací dokument, který bude cenným nástrojem v budoucím procesu vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) s národními i mezinárodními investory. Zastavovací plán Sever nastiňuje všechna nezbytná kritéria pro vývoj, včetně obchodních příležitostí, fyzických a technických omezení, správného načasování nebo "kritických cest", během procesu povolování.

URBANISTICKY KONCEPT
Urbanistický koncept Airport City Sever má tři základní zóny - CENTER, SERVICE a BUSINESS a čtvrtou doplňující zónu GATE. Ty tvoří strukturu a morfologii území v axiálních konfiguracích. Všechny zóny jsou provázány a funkčně přímo nebo nepřímo napojeny na terminály. V podstatě tři čtvrtiny řešeného území Airport City Sever vytvářejí jednoduchou, logickou a funkční synergii, tvořenou z různých aktivit, které jsou ve většině provázané s leteckou dopravou.

Z hlediska dopravy jsou vlak a jeho podzemní stanice klíčovými faktory budoucí dostupnosti Airport City Sever. Železniční stanice je na centrální ose řešené zástavby, přímo pod hlavní promenádou ústící do prostoru terminálů. Doprava byla rozdělena na dva okruhy - MHD a obsluha objektů Airport City Sever CENTER je vedena po povrchu v úrovni parteru, zatímco na rozšířené a prodloužené estakádě je oddělena osobní automobilová doprava cestujících. V konečném důsledku by měla být Airport City Sever vnímána jako kompaktní a trvale udržitelná destinace provázaná s leteckým provozem, jako místo s pozitivní energií prostoupené zelení a moderními stavbami, které je snadno dopravně přístupné.

NÁVRH
Airport City Sever - CENTER
Ve stávajícím urbanismu zóny je nejvýraznějším prvkem zárodek "podkovy" Terminálů 1 a 2 a její plánované dokončení v podobě rozšíření Terminálu 2 prstem D. Dalšími významnými urbanistickými prvky jsou konfigurace stávajících budov velkých měřítek uvnitř "podkovy", urbanistická osa území ul. Aviatická, která v dnešní podobě funguje pouze jako odjezd z letiště a dominantní prvek estakády, která má zásadní vliv na charakter a formování okolního prostoru.

Při návrhu urbanismu této největší zóny jsme podpořili hlavní osu Aviatická a navrhli ji jako městskou pěší zónu a maximálně zahustili stávající zástavbu podél ní. Osa je jasně definována na východě nově navrženými budovami hotelu a kongresového centra a na západě Terminálem 2. Osa funguje ve třech úrovních - v podzemí je umístěna železniční stanice s ústím přímo do Terminálu 2, v parteru je navržena již zmíněná pěší zóna, která v před-prostoru Terminálu 2 ústí do veřejného prostoru mezi T2 a novými autobusovými teminály a konečně v nadzemních podlažích je navržena ikonická páteřní stavba SKYWALK s obchody a službami v parteru, kancelářskými plochami v patře a pojízdnými chodníky s odpočinkovými pódii v horním podlaží. SKYWALK umožní rychlé a pohodlné spojení "suchou nohou" mezi všemi destinacemi navázanými na osu. Vedle již zmíněných budov Terminálu 2, železniční stanice, terminálů BUS, kongresového centra a hotelů jsou to dále parkovací domy, autopůj-čovny a administrativní budovy. Osa ve východní části pokračuje v podobě parkové cesty s cyklostezkou směrem k zóně BUSINESS a GATE. Samostatně mimo osu, zato však v návaznosti na budovu Terminálu 1 je navržena budova Leteckého muzea, která by měla svým měřítkem, proporcemi a charakterem navázat na halu T1 a vytvořit spolu s hotelem a konferenčním centrem "vstupní bránu" do zóny CENTER. Z důvodu zajištění přehledné a plynulé dopravy byl provoz v této zóně rozdělen do dvou úrovní. Na úrovni +1 byla rozšířena a prodloužena Estakáda, která by měla sloužit primárně pro cestující a obsluhu T2, parkovací domy a autopůjčovny. Na úrovni parteru je město s ulicemi, pěší zónou a veřejnými prostranstvími, kde se pohybují pěší, obslužná doprava, MHD, charterové a dálkové autobusy.
 
Před Terminály 1 a 2 je navržen Veřejný prostor. Veřejný prostor mezi letištním Terminálem 2 a autobusovými terminály je menší, navržen jako zpevněná plocha s lokálními prvky zeleně a vybaven městským mobiliářem. Je to náměstí s rušným provozem pěších a taxi, zároveň však s místy k odpočinku a čekání. Odlišný druh veřejného prostoru je navržen před Terminálem 1, kde byla ponechána větší volná plocha parkové zeleně jako kontrast k maximálně zahuštěné zástavbě této zóny. Konkrétní návrh veřejného prostoru bude předmětem dalších fází projektu včetně návrhu menšího multifunkčního objektu občerstvení.

Airport City Sever - SERVICE
Zóna SERVICE ve stávajícím stavu neexistuje a byla navržena jako nový zřetelně definovaný urbanistický celek podél nové komunikační osy v jižní části území, který by měl sloužit primárně funkcím zajišťujícím provoz letiště. Zóna SERVICE těsně sousedí se zónou CENTER a díky prodloužené estakádě je mezi nimi zajištěn snadný prostup přechody na úrovni parteru / města. Podél nové osové komunikace jsou umístěny velké 2-6-ti podlažní budovy v závislosti na navržené funkci. Osa je na západě zakončena manipulačním prostorem nově navržených budov expedice Terminálu 2 a cateringu. Nová komunikace / ulice je dobře přístupná, přehledná a vytváří prostor pro dlouhou čekací hranu po obou stranách.
 
Airport City Sever - BUSINESS
Zóna BUSINESS je formována jako třetí samostatný urbanistický celek v severní části území vymezeném příjezdovou komunikací Aviatická a terminály CARGO. Záměrem zóny je centralizace obchodně-administrativních funkcí s možností využití návaznosti na objekty Cargo a SRA. Zóna BUSINESS je stejně jako ostatní zóny polyfunkční a i z hlediska urbanismu je tu použitý princip navázání objektů na středovou komunikační osu. Jsou tu navrženy velkoobjemové budovy parkovacích domů, kde každý zabírá plochu městského bloku a menší administrativní budovy business parku. Mimo osu jsou umístěny objekty nové vodárny a checkpointy na ul. Aviatická a ul. K Letišti. Zóna je dopravně propojena se zónou CENTER i SERVICE. Pro pěší a cyklisty bylo navrženo propojení parkem a podjezdem pod Aviatickou.

Airport City Sever - GATE
Zóna Airport city Gate je obecně vymezena na severu ul. Aviatickou, na východě dálnicí D7 a na jihu ul. K Letišti. V současnosti se tu nachází Čerpací stanice PH, která je určena k přemístění do zóny CENTER a ČOV JIH, která se zachovává. V rámci návrhu Zastavovacího plánu je v území GATE navrženo velkoplošné povrchové parkoviště navázané na nově budované významné sekundární propojení ul. Aviatické a ul. K Letišti, což je zároveň sekundární propojení zón BUSINESS a SERVICE. Zástavba budovami nebyla v zóně navržena z důvodu delší vzdálenosti od terminálů i urbanizovaných zón a z důvodu potřeby umístění velkoplošného povrchového parkoviště, pro které je umístění dále od "centra" vyhovující.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od rala CMC architects, a.s. D3A spol. s r.o.