Vinařství Gotberg

Vinařství Gotberg
Manažer projektu:BETA 1 DEVELOPMENT s.r.o.
Adresa: U Sadu 394, Popice, Česká republika
Investor:Gotberg a.s.
Realizace:2010


V poloze nad druhým terénním zlomem, severně nad obcí Popice, v trati Stará hora, byla v letošním roce dokončena stavba vinařství.
Základními výrazovými prostředky se staly fenomény krajiny. Pro stavbu se staly určujícími svah, krajina vinařské oblasti, převládající větry od východu, sad a především panoramatický výhled na Pálavské vrchy a vodní nádrž Nové mlýny.
Reflexe těchto prvků je hlavním tématem celého řešení a určuje budovu z hlediska objemového, tvarového a funkčního.
Dům je úzce svázán s krajinou, ze které vyrůstá, je vetknut do svahu, který ho částečně překrývá. Jednotlivé hmoty domu gradují pohledovou fasádou orientovanou výhledy na Pálavské vrchy. Od povětrnostních vlivů je dům od východu chráněn zdí.

Dispoziční řešení
Stavba posouvá přirozený vývoj tradičního objektu jihomoravského vinného sklepa tvořeného vstupním objektem a navazujícími klenutými cihlovými nebo kamennými sklepy do novotvaru vinařského dvora, který splňuje požadavky na nové technologie a přitom využívá přednosti tradiční stavby.
   
Vstup a prezentace vína:
Vstupní objekt o třech podlažích a zahrnuje administrativní, prezentační, ubytovací část a zázemí. Hlavní vstup do objektu je umístěn v prvním nadzemním podlaží, kde se nachází lobby, recepce a kancelář vinařství. První nadzemní podlaží je ze tří stran obklopeno nádvořím. V podzemním podlaží je prezentační část a zázemí. V druhém nadzemním podlaží je pak ubytování hostů s kapacitou šesti dvojlůžkových pokojů a jeden apartmán.
Pro ubytování a administrativu byla zvolena technologie dřevostavby, která svým měkkým charakterem odpovídá funkci a přirozeně zapadá do okolí. Přiznané konstrukční prvky evokují rytmizaci vinohradů, které objekt obklopují. Podzemní část sloužící pro prezentaci vína stejně jako navazující výrobní provozy je řešena jako prefabrikovaný železobetonový skelet.

Prezentace a výroba vína v dřevěných sudech:
Prezentační část propojuje v úrovni prvního podzemního patra část výrobní a vstupní. V tomto propojení je umístěn Kvelb, který slouží k prezentaci vína a je srdcem domu. Dále na něj navazuje vinný archiv, kde  zrají vína v dřevěné sudovině a vznikají zde vína typu Barrique. Kvelb je reminiscencí na tradiční formu vinného sklepa s použitím moderních materiálů. Klenbu tvoří železobetonové prefabrikované lomenice v podobě broušeného diamantu, které svým tvarem a nasvětlením umocňují zážitek z degustace.

Výroba:
Výroba je soustředěna v dvoupodlažní hale do které je v krajním podélném poli vložen strop. V hale jsou umístěny prostory pro výrobu, skladování a archív vína.
Výrobní program a umístění technologických celků:
      Příjem hroznů  -  třídění
      Lisovna - odzrnění, mačkání, lisování, vinifikace
      Nerezová tanková hala - školení a zrání mladých vín
      Lahvovna - lahvování a adjustáž
      Klimatizovaný sklad hotových výrobků - zrání vína v lahvích
Celá výrobní část je z větší části zapuštěna do terénu, jak je u vinařských staveb zvykem. Obvodový plášť je transformací tradičního kamene v podobě sendvičových betonových prefabrikovaných panelů upravených pomocí matrice s otiskem struktury. Z interiéru je pohledový beton ošetřen epoxidovou stěrkou. Střecha je ozeleněna a je pochůzí. V příštích letech je plánována výsadba vinohradu nad objektem, který přejde až na střechu. Výrobní část tak zcela přirozeně splyne s terénem.

Materiálové řešení
Materiálové řešení přenáší regionální stavební tvarosloví pomocí moderních výrazových prostředků. Beton s povrchovou strukturou je přepisem kamenných zdí. Dále je použito kontrastu mezi přívětivostí dřeva a strohostí betonu.
Vstupní objekt je komplexní dřevostavbou vetknutou do masivní betonové konstrukce. Dřevostavba je tvořena strukturou dřevěných sloupů, průvlaků a vaznic s využitím nejnovějších poznatků v oblasti požární ochrany, šíření zvuku a tepelné techniky ve stavbě, která v sobě sdružuje funkci administrativní, prezentační a ubytovacího zařízení.
Betonová fasáda je transformací tradičního kamene v podobě sendvičových prefabrikovaných panelů tvořených vnitřním a vnějším panelem s vloženou tepelnou izolací, kde vnější panel je upraven pomocí matrice. Toto progresivní řešení umožňuje jak rychlou montáž, tak i vysoce kvalitní pohledovou plochu v exteriéru, tak v interiéru při splnění nadstandatních tepelně-technických požadavků.

Energetické úspory
Objekt využívá pasivních energetických úspor získaných umístěním rozměrné výrobní haly hluboko pod úroveň terénu a zasypáním střechy vrstvou zeminy o mocnosti přibližně jeden metr. Objekt dále využívá všech surovin z vinic, kde i dřevěné štěpky jsou využity na vytápění administrativní, prezentační a ubytovací části.

Celý celek tvořený jednotlivými částmi dal vzniknout domu, který na jedinečném místě umožňuje vznik výjimečným vínům, pomocí moderních i tradičních technologií, a neopakovatelným okamžikům.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Bukolsky architekti s.r.o.