Vidoule

Urbanisticko-krajinářská studie

Vidoule
Spolupráce:Kateřina Stiehlová, Vojtěch Rýzner, Tomáš Krč, Andrej Siman, Martin Valíček, Šárka Glasiová, Eva Jeníková, Magdaléna Smetanová
Investor:Městská část Praha 5
Projekt:11 / 2018


Zadání
Projekt hledá vhodné urbanisticko-krajinářské řešení území Vidoule. Návrh prověřuje vhodnost funkční náplně rekreačního území. Podmínkou je nalézt takové řešení, které nebude vyžadovat změnu platného územního plánu hl. m. Prahy, tj. vyhoví stávající funkční náplni a zároveň naplní požadavky ZÚR hl. m. Prahy na SP/4 Vidoule – Cibulka – Motol.

anotace
Projekt urbanisticko-krajinářské studie Vidoule je vizí jak upravit zanedbané území stolové hory. Její transformace umožní aktivní využívání divoké krajiny Vidoule místními i Pražany. Otěvřené přírodní sportovní plochy spolu s upravenou cestní sítí zachovávají sportovní obraz Vidoule stejně živý a ogranicky se měnící jako její nejdůležitější část – příroda.

Jako jedna z nezastavitelých lokalit Prahy má Vidoule vysoký rekreační potenciál celopražského významu. Jedním z cílů studie je proto hledat řešení, která umožní vznik reprezentativního a hodnotného přírodního parku pro setkávání lidí a trávení volného času při zachování hodnot místní přírody. Za tímto účelem byl sestaven tým architektů, krajinářů, sociologů a odborných konzultantů pod vedením studia reaktor. Projekt urbanisticko krajinářské studie Vidoule zaštiťuje Městská část Praha 5.

Urbanisticko-krajinářská studie Vidoule vychází z jednoznačného genia loci místa – tj. divoké přírody uprostřed rozvíjejícího se města. Dále pak navazuje na samotnou podstatu názvu hory Vidoule - viděti. Pro své panoramatické výhledy na celou Prahu je toto místo unikátem v systému pražských parků.

Návrh. Zachování a podpora přírodního charakteru spolu s nerušícím včleněním aktivit jsou základními kameny revitalizace území. Návrh těží z přírodních hodnot území, zachovává je
a dále rozvíjí. V druhé rovině se soustřeďuje na jedinečné výhledy na město a pracuje s nimi v podobě vyhlídkových okruhů. V další vrstvě pracuje s vhodnou integrací sportů a aktivit za účelem vytvoření živě užívaného místa. V neposlední řadě umísťuje Vidouli do systému pražské zeleně a nově definuje území jako důležitou spojnici mezi přilehlými čtvrtěmi.

Koncept. Předurčujícím faktorem místa je geologické podloží - tedy dvě na sebe dosedající vrstvy břidlice a pískovce vytvářející typické strmé svahy stolové hory. Na těchto svazích se nacházejí nejhodnotnější přírodní celky a také území zvláštní ochrany - přírodní památky. Proto návrh definuje přírodně hodnotný prstenec se speciálním neinvazním přístupem zásahu. Na hrany svahu umísťuje okruhy, které provádí návštěvníka po celém území a nabízí mu ucelené prozkoumání Vidoule. Na spodním okruhu jsou to především přírodní hodnoty a spojení s okolím městem (částečně také přejímá pěší tranzitní dopravu). Horní okruh se orientuje na výhledy a spojení s aktivním využíváním přírodního parku. Náhorní plošinu, nejvíce dotčenou člověkem, studie definuje jako aktivní plošinu pro sportovně-relaxační využití s důrazem na vhodné zapojení do divoké přírody.

Studie hledá spojitost jak mezi prvky divoké přírody a komponované krajiny, tak mezi aktivním využíváním parku při zachování a rozvoji stávajícího složení rostlin a živočichů. K tomuto účelu byly stanoveny základní pilíře přístupu, které se dotýkají následujících témat. Je jimi především navázání na historické hodnoty, zachování přírodního charakteru, aktivace městských vazeb, nenásilné včlenění aktivit a inkluze veřejnosti.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Studio Reaktor