Úpravy centra obce Dolní Město

Úpravy centra obce Dolní Město
Investor:obec Dolní Město
Projekt:2006
Realizace:2006-07


Projekt byl zpracován na základě zadání zastupitelstva obce Dolní Město. Vychází ze záměru konsolidovat dopravní situaci v centru obce a v rámci možností řešit dosavadní neutěšený stav veřejných prostranství v obci, konkrétně plochu před budovou obecního úřadu a prostor u rybníka zvaného Pazderák (požární nádrž).

Koncepce řešení
Achitektonicko-urbanistické řešení zadaného území je významně ovlivněno nutností dopravně vyřešit v rámci prostoru návsi regulérní otáčení autobusů hromadné dopravy. To si vynutilo věnovat velkou část řešeného území dopravní funkci, přestože plochy dopravních komunikací byly v rámci možností minimalizovány. Oproti původnímu stavu byl také podstatně zvětšen komunikační prostor pro pěší před obecním úřadem.

Poté, co dopravní řešení definovalo "zbytkové" plochy a po analýze hlavních prostorově kompozičních a funkčních nedostatků místa, byly stanoveny tyto cíle:
  • Dosáhnout samotného prostorového vymezení návsi
  • V materiálovém řešení zpevněných ploch dosáhnout jasné artikulace prostoru náležejícího chodci (vůči automobilové dopravě) a pokud možno oslabit dominanci pojízdné plochy pro autobus respektive ji spíše pomyslně přičlenit k pěšímu prostoru návsi.
  • Řešením prostoru autobusové zastávky posílit její dominanci a využít ji jako základní socializační element návsi. Tomuto záměru přizpůsobit architektonické řešení čekárny.
  • Zelení a dalšími prvky podpořit centralitu prostoru zastávky.
  • Jako komplementární prostor k exponovanému centru kolem autobusové zastávky vytvořit u rybníka klidovou zónu pro relaxaci obyvatel obce se zdůrazněním a využitím blizkosti vodní plochy.
Architektonické řešení
Prostor před obecním úřadem…
…neplnil v historii obce úlohu návsi (obec má i původní historickou náves, která však funkce návesního prostoru dnes již neplní). Tu začal do jisté míry suplovat až v éře socialismu po asanaci objektu, který stál v jeho jižní části. V té době byl také prostor srovnán dosypáním výškového rozdílu (dům stál na úrovni současných nejbližších objektů situovaných na JV od obecního úřadu). Symptomem problematického vymezení prostoru návsi je tak na jejím JV okraji hrana (svah) nacházející se o cca 2,5 m výše, než nejbližší objekty v tomto směru. Tento "nadhled" sice vytváří zajímavé průhledy do vesnické zástavby, ale je nepříznivý pro funkci místa coby centra obce právě tím, že popírá jeho vymezení. Návrh proto počítá na této hraně s vysazením stromořadí lip (po dosypání a zpevnění hrany kvůli průjezdu autobusů). Jedná se vlastně o pokračování řady lip na břehu rybníka s tím, že hrana návsi je také jakýmsi břehem. Po odstranění staré čekárny a otevření průhledu do prostoru u rybníka pomůže stromořadí prostor nejen vymezit ale i scelit v kontinuálním plynutí východo-západním směrem. Kořenový systém stromů také časem přispěje k dokonalé fixaci hrany. Koruny lip v budoucnu zajistí částečné zastínění návsi a zpříjemní na ní pobyt v letních měsících. Důležitá je také materiálová skladba zpevněných ploch. Chodníky po obvodu návsi (před OÚ a na zmiňované hraně), které představují hlavní pěší přístupy na náves, budou provedeny žulovou dlažbou, kombinací šedých a žlutých štípaných kostek v nepravidelné mozaice. Obrubníky budou rovněž žulové. Povrch komunikace bude živičný (pravděpodobně z maximální míry původní) s krajnicí dlážděnou žulou v šíři 0,25 m. Pouze "by-pass" komunikace určené autobusové dopravě bude dlážděn žulou v kroužkové vazbě. Prostor mezi nástupišti bude v dlažbě zvýrazněn změnou vazby (na řádkovou) a barevností dlažebního kamene. Případně i jiným formátem kostek. Centrální prostor návsi bude z části vydlážděn nepravidelnou dlažbou z odpadního lomového kamene, z části bude nezpevněný - zatravněný příp. osázený keřovým či květinovým porostem. Dominantou tohoto prostoru bude čekárna autobusové zastávky. Koncept jejího architektonického řešení se důsledně snaží vyhnout tradičnímu "boudičkovému" přístupu. Bude se jednat o lehkou dřevěnou rámovou konstrukci založenou na patkách, takže koberec dlažby kontinuálně proběhne zastřešeným prostorem. Čekárna nebude mít žádný betonový sokl. Přístřešek bude otevřený nejen směrem k nástupišti, ale i na opačnou stranu k budově OÚ. Siluetou i hmotou bude tradiční se sedlovou střechou. Cílem zbudování přístřešku je vytvořit nejen zastřešení pro čekání na autobus, ale zpříjemnit pobyt ve veřejném prostoru bez ohledu na jeho účel. Přístřešek bude pochopitelně vybaven k sezení a také bude integrovat informační vývěsky obecního úřadu a místních organizací. Druhým významným prvkem kompozice centrálního ostrova návsi bude veřejné pítko v provedení litina nebo kámen. Dále lavičky, svítidla veřejného osvětlení a v zimním období obecní vánoční strom osazovaný v prostoru travnaté plochy exponované směrem do křižovatky.

Prostor u rybníka zv. Pazderák
za stávající čekárnou autobusové zastávky nebude zahrnovat žádné nové zpevněné plochy kromě z nepravidelné žulové dlažby provedeného pruhu oddělujícího travnatou plochu od silnice. Stará čekárna bude odstraněna. Prostor u rybníka, který bude v budoucnu rozšířen o obecní pozemek, který je v současnosti v nájmu soukromníka, se nově stane přímým propojením fotbalového hřiště a návsi, což příznivě přispěje k jeho oživení. Hlavní pěší komunikační osa bude prostá pěšina vedená po koruně břehu rybníka. Mezi lipami budou umístěny lavičky. Celý prostor u rybníka by měl sloužit jako klidová zóna pro relaxaci obyvatel obce. Objeví se zde vybavení pro příležitostné stolování v exteriéru, veřejné ohniště, příp. i zařízení pro grilování. Dále zde může být osazeno omezené množství (2-3) herních prvků pro děti. Pro starší děti a mládež bude osazen stůl pro stolní tenis.
Hodnota bezprostřední blízkosti vodní plochy v centru obce si zaslouží být zhodnocena. Těžko se dá očekávat v blízké budoucnosti rekultivace břehu na přirozený rybniční břeh, jaký vesnické návsi znaly v minulosti. Proto návrh počítá se zbudováním dřevěné platformy charakteru mola, která by umožnila bližší kontakt s vodní hladinou. V zimních měsících pak poslouží jako pohodlná základna pro bruslaře.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
dolní město má štěstí...
vysočina
05.12.07 02:36
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ECHT architektura