Tenisový klub Na Ořechovce

Tenisový klub Na Ořechovce
Spolupráce:Marek Řehoř, Martin Jirsa
Investor:Městská část Praha 6
Projekt:2020
Realizace:2023
Užitná plocha:242 m2


Urbanistické řešení
Navržený objekt tenisového klubu je umístěn v severní části Macharova náměstí, v samém středu pražské vilové čtvrti Ořechovka. Už ve dvacátých letech minulého století, kdy se se stavbou této kolonie v duchu teorie zahradního města započalo, bylo s prostorem náměstí počítáno jako se společenským, obchodním a relaxačním centrem čtvrti. Pozemek dnešních tenisových kurtů byl původně zamýšlen pro školu.

Ořechovka má strukturu založenou na jasné geometrii. Stěžejním kompozičním prvkem je severojižní osa vycházející z ulice Spojená a vrcholící u pomníku obětem 1. světové války. Osa na kolmo protíná stávající společenský dům (čp. 250) i blok parku s tenisovými kurty. Největší energie a pohyb jsou soustředěny v předprostoru společenského domu (č.p. 250) v ulici Na Ořechovce. Nachází se zde obchody, restaurace a za své fungování vděčí i dostatečnému počtu parkovacích stání, které umožňují i krátké zastavení na rychlé nákupy v potravinách, pekařství či květinářství při cestě okolo.

Navrhovaný pavilon tenisového klubu umísťujeme do prostoru parku, podél stávajícího chodníku, v přímé návaznosti na stávající tenisové kurty. K ulici se objekt klubu staví hlavním vstupem, umístěným do osy Macharova náměstí, s prosklenou částí klubovny a veřejným schodištěm, které může sloužit též k posezení s výhledem na nejživější část uličního prostranství. V západní části stavby je technické zázemí klubu a do stavby integrovaná distribuční trafostanice PREDi.

Stavba klubu je umístěna volně ve veřejném prostranství. Z jižní strany objekt klubu navazuje na stávající tenisové kurty. Kurty jsou od stavby klubu odděleny bezpečnostním oplocením (v současné poloze).

Architektonické řešení
Stavba má charakter nízkého, podélného pavilonu posazeného zhruba 1,0 až 1,5 metru nad úroveň ulice, který navazuje na stávající nivelitu tenisových kurtů na druhé straně. Terénní zlom z ulice je vyrovnán zahradnicky upraveným svahem, a exteriérovým schodištěm, které je přímo v severojižní ose Macharova náměstí.

Pavilon ctí výrazový charakter první republiky a užívá klasických architektonických prvků jako je sokl, sloupový řád a překlad s římsou. Zdůrazňuje řemeslné zpracování a tektoniku konstrukce. Jednotlivé konstrukční prvky jsou viditelné, avšak celkově působí vzdušným dojmem a souzní s parkovým prostředím Macharova náměstí. Svým výrazem evokuje lázeňské altány a kolonády spojené s relaxací a vybízí k zastavení. Hlavním stavebním materiálem nadzemní části je tvrdé dřevo (dub). Nosný systém pavilonu tvoří sloupy kruhového průřezu s entazí, masivní překlady dekorované reliéfy a příčné krokve zešikmené na koncích ve dvou směrech – tím je docíleno vizuálního odlehčení střešní konstrukce. Sloupy jsou vetknuty a spojeny s průvlakem pomocí ocelových patek a hlavic. Je kladen důraz na kvalitu, vysokou životnost a řemeslné zpracování materiálů.

Klubová místnost je převážně prosklená, otevřená do tří stran - na kurty, na terasu a směrem k ulici. Konstrukce výkladců se skládá ze subtilních kovových rámů s posuvnými a otočnými dveřmi. Podlaha klubu je navržena z litého terazza. Podhled tvoří dřevěný kazetový strop. Obložení plných částí fasády je řešeno širokými palubkami se spoji na pero a drážku. Sokl, na kterém je konstrukce usazena, je navržen z betonu – viditelné části z pohledového betonu, popřípadě kamenicky opracované.

Na střeše objektu je navržena vyhlídková terasa – s palubou z masivních prken a ocelovým zábradlím z nerezových sítí. Střecha je plochá, s vnitřními vpustmi, řešená s extenzivní vegetací.

Dispoziční a provozní řešení
Tenisový klub je částečně podsklepená, jednopodlažní novostavba se střešní vyhlídkovou terasou, navazující na stávající tenisové kurty na Macharově náměstí. Objekt zahrnuje klubovou místnost, určenou pro setkávání a trávení volného času čekání sportovců, dále šatny, záchody, provozní zázemí, skladovací prostory a vestavěnou distribuční trafostanici. Stavba též zahrnuje veřejně přístupné WC pro osoby s omezením pohybu a orientace. Provozně se jedná o klubové sportovní zařízení – nikoliv o kavárnu či veřejné přístupnou provozovnu stravování.

Dispozičně se pavilon dělí do dvou částí – západní část stavby je technická a servisní – není vytápěná a zahrnuje sklady sportovního náčiní a antuky, výstup na střešní vyhlídkovou terasu a místnost trafostanice. Východní část stavby je vytápěná a částečně podsklepená. Nachází se zde prosklená klubová místnost se zhruba 20 místy k sezení, s provozním zázemím a s přímým vstupem na venkovní terasu a směrem ke kurtům. V suterénu jsou umístěny šatny pro sportovce a toalety pro klub. Součástí přízemí je též veřejná toaleta, řešená pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tato toaleta je přístupná samo- statně z venkovního prostoru a může být provozována nezávisle na klubu.

Stavba je navržena pro celoroční provoz. Provozně návrh předpokládá 1-2 zaměstnance, kteří budou zajišťovat provoz klubu – tj. rezervace a půjčování sportovišť a sportovních potřeb, údržbu kurtů a klubu a doplňkový prodej.

U pultu předpokládáme kromě zajištění rezervací a půjčování klíčů též doplňkový prodej teplých a chlazených nápojů a balených trvanlivých potravin, včetně mraženého zboží. Nepředpokládá se výčepní zařízení ani prodej alkoholických nápojů.

Šatny budou vybaveny skříňkami na obyčejné mechanické klíče. Kapacita šaten se předpokládá cca 2× 20 skříněk. Střešní vyhlídková terasa má zvláštní uzamykatelný vchod z prostoru od tenisových kurtů a předpokládá se pouze občasný provoz, např. během turnajů apod. Přístup na terasu je zajištěn točitým ocelovým schodištěm.

Řešení trafostanice
Stávající trafostanice č. TS671 byla v roce 2019 rekonstruována a vybavena novou "chytrou" technologií. Jedná se o distribuční trafostanici ve správě PRE Distribuce a.s. Vzhledem k tomu, že stávající zděný objekt trafostanice je pro moderní technologii zbytečně veliký, návrh předpokládá přeložení do nového, menšího prostoru v rámci novostavby. Řešení bylo předjednáno s oblastním technikem PRE Distribuce (Ing. Vinopal) a s projektantem trafostanice (Ing. Kroupa). Předpokladem je, že během výstavby bude po nezbytně nutnou dobu trafostanice v elektrické síti přepojena na provizorní trafostanici umístěnou v blízkosti nové stavby.

Další postup projednání s PRE Distribuce je podání žádosti o připojení nového objektu včetně přeložení trafostanice. Součástí jednání bude též řešení majetkoprávních záležitostí.

Konstrukčně technické řešení
Konstrukčně se jedná o jednopodlažní objekt s částečným podsklepením a plochou střechou.

Suterén objektu bude řešen jako monolitická betonová konstrukce, bude se jednat o tzv. černou vanu. Tloušťka stěn i stropní desky suterénu je navržena jednotná 200 mm.

Konstrukce v 1.NP jsou řešeny jako smíšený konstrukční systém, bude se jednat o kombinaci stěnového a skeletového systému. Kdy stěny v části trafostanice jsou řešeny jako zděné z keramických tvárnic tl. 240 mm. Ostatní stěny budou řešeny jako sendvičové stěny s dřevěnou rámovou konstrukcí. Nosné sloupy jsou řešeny jako dřevěné. Veškeré pohledové dřevěné konstrukce jsou řešeny z dubového řeziva.

Střešní konstrukce je řešena jako plochá s pobytovou zelenou střechou či terasou. Konstrukce střechy bude řešena kombinací dřevěné konstrukce a skládaného keramického stropu, který bude umístěn nad prostorem trafostanice.

Prostorová tuhost objektu bude zajištěna tuhou střešní rovinou v kombinaci se ztužujícími stěnami.

Přístup na střechu bude zajištěn po točitém ocelovém schodišti

Požárně bezpečnostní řešení
Stavební záměr byl předběžně požárně bezpečnostně posouzen, s ohledem na stanovení požadavků na konstrukční systém objektu. Objekt bude rozdělen na dva samostatné požární úseky. Jeden požární úsek bude tvořit prostor trafostanice, který má z požárně bezpečnostního hlediska větší nároky na požární odolnost jednotlivých konstrukcí. Z tohoto důvodu bude prostor trafostanice řešen jako zděný s keramickým skládaným stropem. Tímto návrhem bude docíleno konstrukcí typu DP1 s dostatečnou požární odolností. Zbylá část objektu, kterou tvoří zázemí tenisového klubu, bude pak tvořit druhý požární úsek. Ten je tvořen suterénem s konstrukcemi typu DP1 a vrchní dřevostavbou typu DP2/DP3

Detailní zpracování požárně bezpečnostního řešení bude součástí další fáze dokumentace (dokumentace pro stavební povolení – DSP)

Technická zařízení budov
Stavba tenisového klubu bude napojena na veřejný vodovod, kanalizační síť, silovou elektřinu a síť elektronických komunikací. Stávající připojení ubytovny na plynovod navrhujeme zrušit. Návrh předpokládá standardní energetické řešení novostavby – splnění požadavků platné legislativy (tj. běžný dům, nikoliv nízkoenergetický či pasivní). Způsob vytápění navrhujeme tepelným čerpadlem, v místnostech v přízemí i v suterénu navrhujeme podlahové vytápění, případně v kombinaci s teplovzdušným dotápěním. Přípravu teplé vody navrhujeme v zásobníku, ohřívaném tepelným čerpadlem.

Na objektu navrhujeme plochou zelenou střechu pro zvýšení retence dešťových vod. Je počítáno s využitím dešťové vody – akumulační nádrž – pro zálivku zeleně a kropení tenisových kurtů, přepad nádrže zaústěný do vsaku umístěném pod tenisovými kurty, v případě nepříznivých hydrogeologických poměrů bezpečnostní přepad do veřejné kanalizace.

Měření energií – navrhujeme 2 vodoměry (jeden pro běžnou spotřebu a druhý bez stočného na zálivku a kropení kurtů). Jedno odběrné místo na elektřinu. Veřejné WC nebude měřeno zvlášť.

Dopravní řešení
Stavba nezasahuje do vozovky ani parkovacích míst. Stavba nebude napojena na automobilové komunikace (nezahrnuje budování nového vjezdu/sjezdu na pozemek). Současný servisní vjezd k trafostanici ze západní strany stavby bude zachován. Co se týká parkování – předpokládáme, že návštěvníci klubu budou parkovat na veřejných parkovacích plochách, tak jako doposud. Navíc se teoreticky uvolní kapacita parkování odstraněním stavby ubytovny. Výpočet parkování bude součástí další projekční fáze.

Zahradní a terénní úpravy
Zahradní a terénní úpravy jsou s ohledem na koncepci řešení minimální. Svah před novou budovou tenisového klubu pojímáme jako zahradnicky udržovaný velký záhon okrasných travin, keřů a trvalek se střední mírou potřebné udržovací péče.

V severovýchodní části je terén vyrovnán do plochy a doplněn o mlatový povrch pro venkovní posezení a letní aktivity (petanque apod.). Plocha je doplněna o novou řadu stromů. Vzniká tak bosket, pod jehož korunami se utváří venkovní prostor s návazností na venkovní terasu klubu.

Do chodníku před hlavní schodiště, v hlavní ose prostoru, doplňujeme stávající uliční stromořadí v ulici Na Ořechovce o nový javor, kompozičně umístěný právě v severojižní ose Macharova náměstí.

Příprava staveniště, zásady organizace výstavby
Vzhledem k tomu, že na místě stavby se nacházejí stávající objekty ubytovny a trafostanice, budou tyto objekty nejprve odstraněny. Před odstraněním staveb budou tyto odpojeny od inženýrských sítí. Technologie trafostanice bude odborně demontována a uložena pro pozdější zabudování do novostavby klubu. Po dobu výstavby bude dle předběžných konzultací s PREDi nutná provizorní trafostanice.

Pro potřeby výstavby budou využity pozemky parku bezprostředně navazující na stavbu. Stavba nepředpokládá kácení vzrostlých stromů, pouze zrušení stávajících keřových porostů podél ulice Na Ořechovce. Součástí stavby je přeložka jednoto stožáru veřejného osvětlení.

V této fázi se uvažuje s využitím stávajících přípojek. Před zahájením další projekční fáze je nutné prověřit jejich technický stav a kapacity.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pavel Hnilička Architects + Planners, s.r.o.