Soutěžní projekt Národní technické knihovny v Praze

Soutěžní projekt Národní technické knihovny v Praze
Adresa: Flemingovo náměstí, Dejvice, Praha, Česká republika
Soutěž:06.2000 – 01.2001
Realizace:2001


URBANISMUS A ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI
Stavební parcela, která je předmětem soutěže, se nachází přímo v ohnisku střetu téměř všech stavebních epoch této části města. Z toho vyplývající určitá rozporuplnost a neuchopitelnost místa nás vedla k přijetí vcelku konzervativní polohy respektující dejvický blokový koncept.
Danou parcelu vyplňujeme dvěma objemy, které mezi sebou svírají předepsaných 30% volné nezastavěné plochy. Po funkční stránce jsme v souladu s přijatým konzervativním principem od vlastní knihovny oddělili funkci parkingů. Myslíme si, že stále ještě existují na světě místa a budovy, ke kterým a do kterých je třeba alespoň několik symbolických metrů dojít pěšky. Knihovna se může mezi taková místa počítat.

ARCHITEKTURA A VNITŘNÍ PROVOZ
Monoblok Národní technické knihovny umisťujeme do čestné nárožní polohy určené ulicí Technickou a Thákurovou. Ke Flemingovu náměstí jsme umístili dlouhý solitérní objem parkingů. Oddechový charakter Flemingova náměstí je reflektován fasádou parkingu ve formě trelážového nosiče popínavé zeleně.
Fasáda knihovny je naopak neprodyšně i když průsvitně uzavřena obíhajícím skleněným pláštěm. V přízemním pásu je plášť průhledný, aby dal bez překážky nahlédnout do veřejné vstupní haly knihovny.
Tvar hranolu na půdorysu sférického čtverce jsme pro budovu knihovny zvolili pro jeho charakter osově orientované centrály. Je to tvar, který navozuje pocit ochrany a soustředění, pro knihovnu velice důležitý. Oproti čistému čtverci nebo kruhu je možné se uvnitř dispozice chovat naprosto svobodně a přitom neztratit pocit dobré orientace. Ten navíc podporujeme vložením podélné dvorany s horním osvětlením. Na dně dvorany, která sestupuje do úrovně mezipatra přízemní vstupní haly, je umístěna hala služeb, veřejnosti přístupná přes jediný kontrolní bod v přízemí. Střední tři patra jsou věnována především oddělením volného výběru a studovnám. Poslední patro nad prosklenou střechou dvorany dává navíc možnost pobytu na volném vzduchu v prostoru několika atrií. Na tomto patře jsou soustředěny individuální studovny.
Část budovy knihovny přivrácená k parkingům, tedy do vnitrobloku je věnována neveřejným funkcím Národní technické knihovny a je obsluhována samostatnou vertikální komunikací se schodištěm a osobonákladními výtahy. Dvě schodiště umístěná ve veřejné části knihovny jsou především požární únikovou cestou. Slouží také k pohybu veřejnosti mezi patry. Východ z těchto schodišť do přízemí se používá pouze v případě požáru. Základní vertikální komunikací pro veřejnost jsou dva výtahy za kontrolním bodem a otevřené schodiště na kraji dvorany.
V jediném podzemním podlaží jsou umístěny sklady knih, dílny, šatny personálu a ostatní technické zařízení budovy Do úrovně tohoto podlaží sjíždí průjezdnou jednosměrnou rampou zásobovací komunikace.
Tím, že se suterénní prostory omezily na minimum přesunutím parkingu do samostatného objektu naskýtá se možnost uvažovat o větší kapacitě skladů knih přidáním dalšího suterénního patra.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Myslíme si, že po technické stránce by měla být NTK jakousi stavební příručkou v praxi. Samozřejmě stavební příručkou prezentující současné technologické trendy stavebnictví. Je-li stále víc aktuelním tématem stavebnictví ekologie a tudíž především energetická úspornost, tvarovali jsme záměrně knihovnu tak, aby její objem měl co nejmenší povrch a tudíž i minimální tepelné ztráty a zisky. Navíc jsme neprůhlednou část fasády koncipovali jako dvojitou se žaluziovým stíněním v meziprostoru. Sluncem ohřátý vzduch je možné v tomto prostoru přesouvat jak vertikálně samotíží tak horizontálně axiálními nehlučnými ventilátory.
I přes ochranu budovy dvojitou fasádou bude třeba opatřit vzduchotechnický systém zdrojem chladu. Uvažujeme s absorbčním zdrojem, který spotřebovává lacinou letní páru z místní teplárny a navíc pracuje zcela bezhlučně. Podrobněji je z tohoto hlediska knihovna popsána v připojené odborné zprávě.
Po konstrukčně-statické stránce využíváme možností dodatečně křížem předepínaného železobetonu. Dosažené rozpony 14.40m x 14.40m jsou ověřeny přiloženým statickým posouzením. Statická zpráva dokumentuje graficky výpočet deformací nepředepnutých stropních desek, které jsou v dalších fázích statického výpočtu eliminovány předepínacími kabely.
Po materiálové stránce by se měly na budově NTK uplatnit hlavně sklo a beton (materiály s nulovou požární zátěží). Sklo dvojité fasády ve formě REGLITu dosahuje s pokoveným vnitřním povrchem k = 1.6.

KONSTRUKCE STAVBY
SPODNÍ STAVBA
Základová deska - budova bude založena na základové desce, která bude lokálně zesílena směrem pod desky v místech opření sloupů podzemního podlaží.
Suterénní konstrukce - spolu se základovou deskou se na založení budovy podílí i prostorově tuhá konstrukce podzemního podlaží. Ta je kromě základové desky tvořena obvodovými stěnami tloušťky 300 mm, stěnami vertikálních komunikačních jader téže tloušťky a sloupy, lokálně podporujícími stropní desku. Ty jsou dvojí - primární v základním rastru 14,4 x 14,4 m, nesoucí veškerá zatížení vyšších podlaží, a sekundárních - vložených v rastru 7,2 x 7,2, které podporují pouze strop nad podzemním podlažím. Profil primárních sloupů f 750 mm, sekundárních f 400 mm.

VRCHNI STAVBA
Popis konstrukce - v nadzemních podlaží tvoří nosnou konstrukci železobetonová skeletová konstrukce se sloupy lokálně podporujícími stropní desky působící ve dvou směrech v základním rastru 14,4 x 14,4 m. Horizontální tuhost budovy je kromě tuhosti desek ve své rovině zajištěna čtyřmi šachtami, sloužícími jako vertikální komunikační jádra.
Vodorovné konstrukce - stropní deska je uložena na lokálních podporách a vetknuta do ztužujících jader. Vzhledem k rozpětí vertikálních podpor a uvažovanému zatížení je navržena jako dodatečně předpínaná. Z hlediska návrhu se předpokládá částečné předepnutí. Vzhledem k tomu, že značnou část zatížení desek tvoří vlastní tíha betonu, bude deska vylehčena. Toho lze dosáhnout několika způsoby. Je možné vytvořit desku konstantní tloušťky vylehčenou vnitřními kavernami, desku s vyšší tloušťkou ve sloupových pruzích, desku kazetovou atd. S ohledem na protlačení budou použity přiznané betonové hlavice. Po obvodě a podél vnitřních atrií bude deska zesílena obrubními nosníky pod stropní deskou. Stropní deska bude předepnuta buďto jednotlivými lany bez soudržnosti nebo injektovanými lany v plochých kanálcích. Obě technologie byly v ČR několikrát použity a jejich přínos k ekonomice a užitným vlastnostem stropní desky je značný. Vlivem předpínání se nejen zvyšuje únosnost desky, ale eliminuje se i rozvoj trhlin a vlivy reologických dlouhodobých pochodů v betonu.
Svislé konstrukce - ztužující jádra jsou tvořena stěnami tloušťky 300 mm. Lokální podpory zajišťují kruhové sloupy odstupňovaného průřezu. V přízemí f 700 mm, v nejvyšším podlaží f 400 mm.
Obvodový plášť - dvojitý obvodový plášť bude nesen ocelovými konzolami z nerezové oceli, vetknutými do obrubního nosníku stropní desky.
Použité materiály - vzhledem k velkým rozpětím a zatížením bude pro stropní desky použit beton B40, pro sloupy B50 - pro stěny B20 - pro vyrovnání dlouhodobých změn rozdílným dotvarováním extrémně namáhaných sloupů a výrazně méně zatížených stěn. Pro suterénní konstrukce bude použit vodostavebný beton B30 s 90 denní krychelnou pevností. Měkká ocel třídy 10505 nebo Bst 550, předpínací lana systémů VSL nebo Dywidag.

DOPRAVNÍ OBSLUHA
Z dopravního hlediska návrh akceptuje dnešní orientaci hlavního přejezdu Velflíkovou ulicí od třídy Jugoslávských partyzánů. Ve výhledu doporučujeme sledovat také druhý možný napojovací bod Thákurovou dvojalejí od Evropské třídy. Předpokládáme zásadní přeřešení předprostoru FA ČVUT a dokončení duální komunikace Thákurova až po Flemingovo náměstí. Toto napojení by ostatně důstojně rehabilitovalo původní regulační záměr Antonína Engla.
Mgr. Akad. Arch. Roman Brychta, Projektil architekti
ing. Miloslav Smutek, Recoc s.r.o.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
rok realizace
Martin Kvita
23.11.06 01:29
soutěžní projekt
Petr Šmídek
23.11.06 02:08
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Václav Králíček, Roman Brychta, Adam Halíř, Petr Lešek