Soutěžní projekt na Staroměstskou radnici

Soutěžní projekt na Staroměstskou radnici
Autor: Pavel Janák
Adresa: Staroměstské náměstí, Staré Město, Praha, Česká republika
Soutěž:1909


Při úloze radniční novostavby jde ovšem v základě o architektonicky monumentální a účelnou ubifikaci městské administrativy a repraesentace ; avšak k této jediné — byt i velké — úloze připojuje náš patriotism a umělecký cit několik jiných otevřených problémů, které z mnohotvarosti situace vyplývají: jde o to, aby radniční budovou byla především dána správná odpoveď při svatém Mikuláši, k otvoru Mikulášské třídy, k charakteru a prostoru Velkého i Malého náměstí i k otázce zachování Minuty. Tím jest vlastní těžnost otázky kladena na obvod, vnějšek budovy. Projekt opírá se v těchto otevřených otázkách zevnějšku o tyto kladné důvody a závěry:

1. Při hlavním (východním) průčelí do náměstí jsou danými podmínkami: omezená a relativně malá výška věže, drobný dekorativní detail arkýřového přístavku a architektonický charakter náměstí, jejž možno charakterisovati: základ stěn náměstí je plochý (průčelí domů jsou beze vší členící struktury, jen s architekturou oken) a před tento vystupují plasticky středy stěn (palác Kinských, Týn, bývalý kostel sv. Michala). Proto projekt klade důraz obrazcem průčelí na rozvinutí do délky, ponechává základ plochý a vyvinuje mohutně plastický střední risalit.

2. Pro půdorys a prostor náměstí navrhuje projekt při největších architektonických chybách náměstí — při Schierově domu a otevřeném otvoru Mikulášské třídy — korrekce. Náměstí má doposud převážně charakter uzavřeného prostoru, tedy převaha zájmu celku směřuje k opětnému uzavření Mikulášské třídy, avšak způsobem, kterým by její velký význam byl i pak přiznán: obloukem veliké monumentální brány. Vina Schierova domu spočívá jednak v chybném (zveličeném) jeho měřítku, jednak v tom, že svým akcentem na rohu podškrtává nepřiměřeně šikmost své fronty k jádru náměstí. Projekt navrhuje, aby byl přestavěn a to s frontou v pravém úhlu k východnímu průčelí, čímž by tato strana ihned získala svůj střed a byla by správně k prostoru koordinována.

3. Sv. Mikuláš nalézá se nyní překvapen na náměstí, v situaci, na níž s ním nebylo pomýšleno. Do náměstí nedostal se architektonickým tvořením (že by byl totiž do náměstí vestavěn), ale jakousi negativní činností — vybouráním domu před ním stojícího, tedy dnešní situaci nepředcházely vůbec žádné, tím méně logické úmysly. Nemáme-li v dané situaci možnosti náměstí pro kostel upraviti (a bylo by to snad možno), nutno se ho pro náměstí zříci a upraviti jemu naopak jeho vlastní situaci, která povaze jeho architektury odpovídá. Projekt činí to nikovým náměstím, které odpovídá pohledovým potřebám kostela (vede frekvenci v příhodné, staré situaci odpovídající, distanci) ; jež svým nikovým tvarem především tvoří pohledový kužel k průčelí kostela, čímž samostatnost jeho prostoru tedy snížena na minimum pouhého účelu; které architektonicky (svou plochostí a nečleněností) jest úplným kontrastem průčelí kostela a jeho složnému pohybu a plastice; které i světelně — tím, že jeho strany budou převážně ve stínu - zajišťuje kostelu a jeho průčelí obrácenému k jižnímu světlu i v tomto prioritu.

4. Domy ,,u Minuty" atd., správně ceněné jako překrásné doklady o starém našem umění ve výstavbě měst a tedy nenahraditelné jako originály, jsou projektem zachovávány. Zachováváním možno však nazvati jen tu možnost, když s plochami, jež zaujímají, nebude při umísťování úřadů počítáno. Projekt náhradou na jmém místě dokazuje, že zachování jich i plošně je možné.

5. Co do vnitřní disposice projekt přidržuje se dosavadní tradice skupení repraesentačních místností k věži. Oba nové sály, korridor a schodiště praesidia i celé presidium, obrácené do Velkého náměstí, se tak vnitřně uvádějí se starými prostorami v úplnou souvislost. Projekt upouští při hlavním schodišti od obvyklého schématu musejních schodišť, které snad může být monumentální, ale ne účelu vnitřního ruchu v radnici vyhovující. Ideální formou sprostředkování dopravy je asi vertikální doprava — výtahy —, tomu nejblíže pak stojí monumentálně dimensovaná točitá schodiště, která vstavena jsou do zaskleného dvora, takže tvoří společný schodišťový prostor.

6. Monumentální náměstí je nutným doplňkem pro radnici velkého města. Projekt navrženými loubími a pavlány, rozvrhem dlažby, buduje s úmyslem prostor, který by byl slavnostním a repraesentačním aktům velkým prostředím. Soustředění prostoru k radničnímu průčelí může býti ještě více sesíleno přeložením tramwayových kolejí, takže základna náměstí je pak radnici přímo předložena.

Pavel Janák

0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pavel Janák