Rodinný dům v Kostelci nad Orlicí

Rodinný dům v Kostelci nad Orlicí
Hlavní inženýr projektu:Ing. David Chvojka
Realizace:2013
Užitná plocha:155 m2
Zastavěná plocha:160 m2
Plocha pozemku:1093 m2
Obestavěný prostor:850 m3


Novostavba je umístěna na svažitém pozemku v intravilánu města s výhledy do kraje. Architektonický koncept je založen na lapidárním působení kompaktní hmoty domu proříznuté hledím pásového okna otevírajícího dům slunci a výhledům. Celoskleněný kubus terasy vlomený do základní hmoty stavby člení hlavní obytný prostor a vytváří chráněný venkovní prostor. Výrazným kompozičním prvkem je také vnitřní průhledová osa procházející skrz dům od vstupu a směřující do volné krajiny. Volba materiálů umocňuje estetický účinek hmotové kompozice. Architektonický koncept vzešel ze základních vnějších podmínek návrhu (orientace ke světovým stranám, výhledy) a tématu skloubení prostorové velkorysosti pomocí optického zapojení volné krajiny do interiéru domu při zachování intimity bydlení.


Dům má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží, které slouží jako servisní a skladovací zázemí a není uvnitř spojeno s nadzemní částí. První nadzemní podlaží se velkoryse otevírá do zahrady. Provozně je zónováno na vstupní, denní a klidovou část. Ze vstupní části se vstupuje do denní části domu členěné celoskleněným kubusem venkovní terasy na centrální prostor obytné haly sloužící jako jídelna s nikou kuchyně a obývací pokoj. Velkorysé prosklení těchto prostor opticky i uživatelsky rozšiřuje vnitřní prostor přes navazující terasu o zahradu a pocitově i o volnou krajinu. Přímo z denní části se přes šatnu vstupuje do klidové části s ložnicí, pokojem pro hosty a hygienickým zázemím.


Konstrukční systém je stěnový, zděný, v úrovni 1. PP je ze zmonolitněných tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm (obvodové a vnitřní nosné stěny). V úrovni 1. NP je nosný systém stěnový z cihelných pálených bloků 30 P+D. U panoramatického prosklení je pak nosný systém doplněný ocelovými sloupky. Zdivo podkroví je z cihelných pálených bloků 17,5 P+D. Vnitřní příčky jsou provedeny z akustických cihelných pálených bloků, instalační přizdívky pro umístění rozvodů a uchycení zařizovacích předmětů v tl. 150 mm jsou ze silikátových tvárnic. 
Obvodové zdivo bylo opatřeno kontaktním zateplovacím systémem s minerální tepelnou izolací tloušťky 200 mm, do úrovně minimálně 300 mm nad upraveným terénem deskami z extrudovaného polystyrenu. Střecha je lehká dvouplášťová pultová s provětrávanou mezerou. Odvodněná je do zaatikového liniového žlabu vyspádovaného do vyhřívaných střešních vpustí. Vlastní střešní plášť spočívá na jednoduchém pultovém dřevěném krovu. Krov tvoří krokve ve spádu spočívající na pozednicích a vnitřní vaznici, která je podpírána dřevěnou konstrukcí. Parozábrana střešního souvrství je z těžkého asfaltového pásu na betonovém stropu. Tepelnou izolaci tvoří nepochozí minerální vata. Hydroizolační vrstva střechy byla realizována ze systémového řešení titanzinkových pásů s dvojitou stojatou drážkou a pojistnou hydroizolační folií provětrávané mezery. 


autorská zpráva
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Med Pavlík architekti s.r.o.