Rodinné domy Tvoršovice - 1. etapa

Rodinné domy Tvoršovice - 1. etapa
Spolupráce:Tomáš Vaněček, Barbora Kabeláčová, Martina Bejčková, Anna Slavíčková, Jakub Vašek, Lucie Nippertová, Thomas Groen, Michaela Novotná
Adresa: Tvoršovice 71-91, Bystřice, Česká republika
Projekt:2018
Realizace:2020


Celek.

Území.
Krásná lokalita v příjemně kopcovité krajině Konopišťska. Území určené k zástavbě se rozprostírá na téměř devíti hektarech a je obklopeno golfovými kurzy, poli a pastvinami. Nachází se na kraji obce Tvoršovice, ve směru od Benešova.

Největšími výhodami území jsou nesporně jeho členitost, rozmanitost, orientace ke světovým stranám a výhledy. Naopak velkou slabinou je (ne)napojení na původní obec, která v současnosti nevykazuje příliš známek života. Potenciálem záměru je tak nejen poskytnout novým obyvatelům příjemný domov, ale také oživit dění ve staré vsi, kde nyní dominuje golfový resort.

Urbanismus.
Lokalita je na okolí dopravně napojena jednou stávající příjezdovou komunikací a z jedné strany je omezena soukromou obslužnou cestou golfového hřiště. Jiné propojení zde není. V území se také nachází stávající vnitřní účelová komunikace, která v návrhu zůstává zachována, dále vodojem, podzemní retenční nádrž a dvě trafostanice.

Ve vstupní části do území je navržena prostorná náves, která se stane urbanistickým i sociálním pojítkem se starou zástavbou Tvoršovic. Rybníky, hřiště, obchody, altán, to vše přispěje k propojení původního s novým. Již nyní, po dokončení první etapy, bývají na návsi vidět koupající se místní děti.

Středem řešené lokality prochází v návrhu od návsi až po vodojem cesta, jejíž charakter se se stoupaním k vodojemu mění - od urbánního prostoru po parkovou cestu mezi zahradami, až po veřejný sad. Území dále nabízí širokou škálu poloveřejných a polosoukromých prostor, které tvoří uliční rozšíření, niky a vnitrobloky. I plochy mezi rodinnými domy nabízejí sdílené intimnější prostory.

Parkování je řešeno na pozemcích jednotlivých rodinných domů formou otevřených nebo krytých stání, u bytových domů je pak stání zajištěno na ulici, případně v rámci vnitřních dvorů, některé větší rodinné domy mají garáž.

Zónování.
V území jsou navrženy rodinné a bytové domy. V obvodových partiích jsou, až na jednu výjimku, rodinné domy. Střední část, která je jasně definována uzavřenou účelovou komunikací, nabídne jak rodinné tak bytové domy, přičemž bytové domy jsou umístěny ve spodní části, v přímé vazbě na náves. Mohutnější objem domů tak vytváří pevná záda hlavnímu veřejnému prostoru v území.

V zóně u návsi je v první etapě výstavby již provedeno 21 rodinných domů. Druhá etapa, ve které je navrženo 25 rodinných domů, je nyní ve fázi výběru zhotovitele. V harmonogramu projekčních příprav a další výstavby budou následovat zóna bytových domů a další zóny individuálního rodinného bydlení.

Architektura.
Stavby jsou navrženy jako jednoduché, v objemu i detailu, v souladu s racionální vesnickou výstavbou i se zadáním investora, jehož záměrem je do území přilákat především aktivní lidi se zájmem o přírodu a sport. Architektura je racionální, skromná. Bohaté jsou zejména prostory mezi domy, veřejné i poloveřejné plochy.

Dispozičně jsou jednotky univerzální a potenciálně budou sloužit rodinám s dětmi, aktivním penzistům i svobodným sportovcům.


Zóna I.

Urbanismus.
Rodinné domy v zóně I. (první etapa) jsou navrženy jako variace na řadový dům, kdy jsou kolem společného vstupního prostoru seskupeny vždy tři domy.

Jeden model využívá umístění jednotek vedle sebe, s mezerami pro průchod do zahrady. Odsunutím střední jednotky dále od uliční čáry vzniká společný vstupní dvorek, přechod mezi veřejným a soukromým světem. Dvorek je doplněn o společný objekt úložných prostor, rozdělený na kóje pro jednotlivé jednotky. Tento objem zároveň odděluje domy od návsi a přináší do vstupního prostoru intimitu. V zadní části má každá jednotka soukromou východní terasu s výhledem do zahrady a krajiny.

Ve druhém modelu jsou rodinné domy umístěny za sebou, takže terasy a velké prosklené plochy do zahrady jsou na jižní nebo severní fasádě. Umístěním jednotek za sebou vznikly mezi těmito skupinami domů poloveřejné prostory, ulice, které slouží jak vstupům do jednotek tak parkování. Zároveň tím došlo k narušení jinak poměrně kompaktní uliční fronty a tím k určitému momentu změny, překvapení. Paleta veřejných a poloveřejných prostorů mezi objekty se rozšířila.

Architektura.
Objekty mají sedlové střechy se sklonem 45° bez přesahů, jejich velké prosklené stěny obývacích místností jsou buď ve štítě nebo v podélné stěně, podle pozice domu v rámci bloku. Taktéž vstupy do objektů mohou být ze štítu nebo z podélné stěny. Domy jsou pak ještě více variovány různým umístěním a velikostí otvorů ve fasádách.

Podélná varianta jednotek je vždy o cca 1 m vyšší tak, aby bylo možné do podélných stěn ve 2. np umístit standardní okna. Štítová varianta je nižší a okna pokojů jsou vždy ve štítě.

Objekty jsou bílé (velmi světlá šedá), střechy a klempířské prvky taktéž. Okenní rámy jsou bílé, hlavní vstupní dveře celoprosklené s antracitovými rámy. Nad vstupy jsou lehké prosklené stříšky.

Hlavní objekty jsou doplněny drobnými stavbami (zahradní sklady, dělící stěny mezi terasami, branky a oplocení, přístřešky parkovacích stání, objekty pro popelnice a schránky). Na těchto se také uplatňuje bílá barva, ale výrazně i dřevo či odstín antracitu.

Stavební a materiálové řešení.
Rodinné domy jsou založeny na základových pasech, obvodové stěny jsou zděné z bloků Heluz tl. 240 mm na tenkovrstvou maltu a jsou zateplené fasádním polystyrénem tl. 200 mm. Vnitřní příčky jsou zděné. Nosná konstrukce stropu je železobetonová z prefabrikovaných panelů tl. 200 mm doplněných kolem schodiště výměnou, panely podél schodiště mají tloušťku 265 mm. Schodiště jsou také betonová prefabrikovaná. Střecha je sedlová s krokvemi, nižší objekty mají hambalky, vyšší navíc ještě kleštiny v úrovni koruny obvodového zdiva. Zateplení střechy má tloušťku 320 mm, krytina je trapézová plechová. Okna, vnější dveře a prosklené stěny jsou plastové. V nadpražích otvorů je počítáno s přípravou pro instalaci vnějších žaluzií. Některé místnosti v podkroví mají střešní okna, střecha má skryté zaatikové žlaby a dešťové svody skryté v zateplení.

Přístřešek pro auta je tvořen čtyřmi sloupy podpírajícími nosné trámy střechy, která má stejnou krytinu jako rodinné domy. Zahradní domky a další úložné prostory jsou kombinací zděné konstrukce, lehkého zámečnického pláště a dřeva. Objekty u chodníku sdružující prostor pro popelnice a schránky jsou vyzděné a mají zámečnická dvířka s dřevěným pobitím.

Technické instalace.
Objekty rodinných domů jsou napojeny na rozvody vody z řadu v ulici, který je zásobován vrty. Odpadní vody jsou odváděny do splaškové kanalizace, taktéž v ulici. Dešťové vody jsou sváděny buď do vsaku před objekty (tam, kde to hydrogeologické podmínky dovolí), nebo přímo do dešťové kanalizace v ulici a tou do retenční nádrže, nebo dešťovým potrubím do jezer na návsi. Odtud je přebytečná voda svedena do vsaku pod budoucí parkovací plochou. Zdrojem vytápění deseti rodinných domů je tepelné čerpadlo vzduch – voda s integrovaným elektrokotlem, zbylé objekty jsou vytápěny elektrickými topnými fóliemi. Vnější jednotky TČ jsou osazeny v zahradních domcích. Ohřev TUV je řešen buď elektrickým zásobníkem o objemu 190 l vestavěným do vnitřní jednotky TČ nebo samostatným bojlerem 160 l (ve variantě s elektrickým podlahovým vytápěním). Domy jsou napojeny na rozvod ČEZ ze stávajících přípojných skříní.

Jezero je přes sedimentační šachtu plněno dešťovou vodou ze střech devíti domů, přepad z jezera je sveden do vsakovací jímky na návsi.
monom
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od monom