Rekonstrukce náměstí Novodvorská

1. etapa

Rekonstrukce náměstí Novodvorská
Adresa: Novodvorská, Lhotka, Praha, Česká republika
Projekt:2009
Realizace:2010


Veřejná prostranství tvoří pro každého z nás velmi důležitou součást života - a to ať si to uvědomuje či ne, ať chceme nebo nechceme Jsou to místa, která jsou naplněna souhrnem mnoha různých prvků. Tvoří je budovy, funkční objekty, městský mobiliář, sochy a jiné estetické předměty, ale také dlažba, stromy, zeleň a v neposlední řadě sami občané, jejich život, dějiny jejich města atd. Všechny tyto prvky ve svém součtu vytvářejí prostor jedinečného, neopakovatelného charakteru. Dobré prostředí, v němž je viditelná starostlivá péče, zájem a kultivovaný přístup veřejnosti, umožňuje a přímo vybízí k dalšímu spektru pozitivních lidských aktivit. Naopak prostory zanedbané, nekultivované zasažené neúctou ke “geniu loci” či místa devastovaná necitlivými stavebními a estetickými zásahy působí negativně na lidskou psychiku, degradují život občanů a vedou k vybuzení těch společenských jevů, které jsou pro každou zdravou společnost nežádoucí. Centrální prostor sídliště Novodvorská je nyní v takovémto stavu a v rámci studie řešení jeho úpravy je znovu scelován původně velkoryse koncipovaný prostor, je mu dávána jedinečnost a charakter s důrazem na práci s velkým měřítkem tak, aby byl znovu vnímám jako pozdvihující prvek celého sídelního útvaru.

koncept a tvarování
Základní kompozice prostoru vychází ze záměru posílení jeho vztahu s okolím a propojení úrovní ulice Novodvorská a plochy „náměstí“ a jižní části sídliště, zvláště v diagonálních směrech směrem k areálu Novodvorská plaza a ulici. Návrh se snaží rozvinout estetické tvarosloví souznící s původní výtvarnou koncepcí, s přiměřeným respektem ke kvalitním autorským dílům, koncipovaným pro tento prostor, které ho dále budou v čase zhodnocovat .
Celý prostor stoupá pomocí výškových platforem s deskovým tvaroslovím, které mají plynulým nenásilným způsobem umožnit propojení, pozvolnou eliminaci výškového rozdílu a zároveň průchod bez zásadních bariér a evokování pozvolného klesání terénu. Jednotlivé zlomy a tvarování úrovní poskytuje při průchodu nový prostorový zážitek a zároveň umožní dát hranám a stupňům další využití jako možnosti sezení. Při výšce mezi 1 až 2 stupni nejsou schody desek bariérou a pro zcela bez bariérový provoz jsou platformy doplněny vyrovnávacími rampami s integrovanou lavicí mobiliáře, která doplňuje možnosti sezení.
Pro řešení prostoru je brán jako základ koncept městského náměstí se dvěma úrovněmi – přehlednou pochozí plochu a úroveň zeleně korun stromů nad hlavou. Veřejný prostor musí mít dobrou dostupnost ze všech míst lokality

funkce
Prostor nemá jednoznačnou - převažující funkci a je spíše rozčleněn na více funkčních ploch. Základní je funkce náměstí čtvrti, kde jsou části : komunikačně obchodní v části přiléhající supermarketu a obchodů, relaxační okolo vodního prvku s plastikou obklopená zelení a kulturní navazující na Kulturní centrum Novodvorská. Pro podpoření jednotlivých funkcí a podporu rozvoje parteru je v rámci jednotlivých části vytvářen rámec pro jejich umožnění, ale zároveň je prostoru vráceno jednotící velké měřítko, které popírá rozdělení v současném stavu.
  • Komunikačně obchodní – prostor je řešen v rámci jedné plochy doplněné a podpořené novým pravidelným „bosketem“ stromořadí.  V jejím rámci je proti ose podchodu ponechána stávající jedle s možným využitím jako symbolu vánoc a kolem ní je předpokládáno rozmístění jednotně řešených trhových stánků v liniích, které vhodně doplní funkci v rámci případných sezónních či tématických trhů.
  • Relaxační – klidová část s vodní plochou je doplněna volným stromovým hájem platanů, sakur či červených javorů kryjící veřejností využitelný pochozí trávník a navržené deskové úrovně pro možné posezení.
  • Kulturní – v rámci předprostoru KCN je uvažováno s možností venkovních kulturních či společenských produkcí s přípravou pro podium, které mohou volně navazovat na celé náměstí a rozlévat se do něj. To poskytuje podmínky pro obsahovou regeneraci parteru tak, aby odpovídala významu centrálního prostoru lokality.
Celkové řešení prostoru a jeho doplnění stánkovými moduly v těžišti zastávky MHD předpokládá a umožňuje expanzi restauračních zahrádek, které vytvářejí též propojovací prvky jednotlivých funkcí.

materiály a barevnost
Volba materiálů vycházela z principu použít materiály pro řešený prostor charakteristické (bez vnášení nepůvodních dlažeb, či jiných povrchů), ale v kvalitě dosažitelné soudobým způsobem zpracování, s estetickou hodnotou i odolností pro budoucí užívání. Na materiálové řešení spodní plochy je využita elegance asfaltu, s úpravou barevnosti pomocí přírodní silice a pro jednotlivé výškové platformy beton zpracovaný pomocí ušlechtilého probarvení, textur a struktur dosažených zpracováním nebo raznicemi. Tyto základní materiály jsou kontrapunktovány materiály mobiliáře (dřevo, ocel, nerez), vnitřní vany bazénu (obklad chromovanou mozaikou) a nově navržených stánkových modulů (kovová a dřevěná lamelová fasáda).

zeleň
Návrh zeleně jde cestou řešení městského typu, charakteristického pro veřejné prostory, vnímané jako jednotný společenský prostor s funkcí „náměstí“, které takto může být i tak využíváno. V tomto řešení je umožněna důležitá snadná orientace v prostoru, nevytváření skrytých zákoutí a pocit čitelnosti, přehlednosti a pocitu bezpečí při pohybu prostorem. Jsou samozřejmě zachovávány nosné a kvalitní prvky zeleně a tyto jsou doplněny výsadbou 58 stromů, které poskytují stín a zároveň více než nahradí redukci nevhodných malých travnatých ploch. Stromy poskytují „horní plán“ zeleně nad úrovní pohledu a v rámci zpevněných ploch jsou stromům navrženy litinové krycí mříže pro zajištění možnosti pohybu v těsné blízkosti jejich kmenů, umožňující zároveň jejich závlahu. Jako doplnění vodní plochy je navržena velká, souvislá plocha pochozího trávníku, který dává lidem možnost klidového využití prostoru a při vhodném doplnění závlahou spolu se stromy i kvalitní esteticky působící přírodní prvek. Výběr zeleně (přesněji specifikovaný v části studie řešení zeleně) má podpořit její živý v čase se měnící organismus a barevné působení v rámci ročních období. Je předpokládáno použití vzrostlejší výsadby, které umožní rychlejší zcelení vzhledu stávající a nové zeleně.

osvětlení
Stávající osvětlení prostoru třemi silničními lampami neodpovídá normovým požadavkům. Zároveň neposkytuje ani náladově vhodné řešení. Proto hlavním faktorem pro vytvoření celkové koncepce osvětlení (včetně výběru samotných svítidel) bylo vytvořit možnost kombinovat osvětlení různých typů a jejich směrování dle potřeby užívání. Ale spolu s tím jsme nechtěli pro splnění požadované intenzity vytvářet velkou skrumáž pouličních lamp. Z tohoto důvodu je navrženo několik základních os těchto lamp, které podporují výraznější nasvětlení hlavních komunikačních směrů. Navrženého doplnění prostoru dalšími stromy je v rámci osvětlení využito jako dalšího principu k vytvoření vyšší kvality osvícení, prostřednictvím zemních reflektorů, které svítí odrazem do korun stromů /případně odrazem o stropy galerií či střešní desku zastávky/. Tímto bude podpořeno vyznění zeleně i v noci. Třetím prvkem jsou lineární zápustná svítidla, které rámují či zdůrazní hrany jednotlivých platforem a schodišť. Dalším světelným momentem je podsvětlení lavic mobiliáře, které i zlepšuje jeho pocitové působení ve večerních hodinách. Poslední uvažovaný světelný prvek se záměrem podpoření večerního vyznění místní dominanty „Dálek“ je barevně proměnlivé prosvícení vodní plochy.  Zvolená kombinace několika typů svícení zároveň umožňuje i separátní ovládaní v rámci času a potřeb. V rámci minimalizace pocitových negativ podchodu v nočních hodinách je zde zvýšena intenzita osvětlení.

výtvarná díla
V daném prostoru byla výtvarná díla aplikována již v okamžiku jeho vzniku, a byla do něj cíleně vytvořena. Jedná se o mobilní plastiku „Dálka“ sochaře Jiřího Nováka a „Torzo“ od Miloše Chlupáče. V rámci našeho návrhu (pro kompozičně vhodně umístěnou plastiku Dálky) uvažujeme s renovací jejich původních povrchových úprav (grafitované tmavé stély a stříbřitá křídla v původním vyčištěném hliníku). Její fundament tvoří rekonstruovaný bazén původního měřítka, s klidnou hladinou zrcadlící jak výtvarný objekt, tak chromovou mozaiku, kterou bude samotný bazén nově obložen (která bude mít svou estetickou hodnotu i v době zimního vypuštění). Úroveň vodní hladiny je na rozdíl od současného stavu v souladu s původním řešením zvýšena tak, aby kryla i podstavec plastiky. V rámci bazénu je z nerezových lamel navržen překlenovací pás, umožňující příčný přechod bazénu těsně nad vodní hladinou.
Torzo je posunuto do polohy podobné stávající, kde dobře akcentuje průčelí deskového domu, a je mu navržen nový sokl z tmavého betonu, osazený zemním reflektorem, osvětlujícím samotnou plastiku.

mobiliář
Společenský život a další lidské aktivity na veřejném prostranství má vždy podporovat navržený mobiliář, který funkčně i esteticky doplňuje základní prostorový koncept návrhu. Použité materiály zohledňují potřebu odolného zpracování při zachování estetických kvalit užitých materiálů. Základní prvek představují variantní sestavy lavic z dřevěných lepených profilů, nesených konstrukcí z ocelových plátů. Základní typ pro rovný terén je umisťován volně po hlavní úrovni prostranství, další typy, uzpůsobené k místům přechodu mezi jednotlivými úrovněmi desek doplňují rampy pro bezbariérový přechod mezi výškovými úrovněmi.
Tvarování menších prvků  - odpadkových košů a pítka - vychází z jednoduchého tvarosloví základního návrhu, jejich umístění při hranách přechodu výškových úrovní celkovou kompozici jemně doplňuje. Oba prvky mobiliáře jsou jednoduché tvary z tmavé (grafitované) oceli, skryté mezi dvěma světlejšími pláty přirozené barevnosti. Odpadkový koš, doplněný popelníkem, je osazen na středním stupni mezi dvěma výškovými úrovněmi tak, aby byl přístupný z obou z nich. Pítko využívá jako odtok systémový žlab pro odvod dešťové vody, který je rovněž osazován při hranách desek.
Jako ochrana stromů, umístěných ve zpevněných plochách, je prostor kolem nich osazen pochozími litinovými mřížemi. Pro parkování jízdních kol jsou na třech místech upravovaného prostoru navrženy sestavy zářezů v betonových deskách, ve kterých je možné fixovat zadní kolo a k pevně připojenému ocelovému kruhu zamknout bicykl.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od NEDVEDARCHITEKTI