Přestavba kulturního a obchodního centra Obzor

Přestavba kulturního a obchodního centra Obzor
Investiční záměr
- Záměrem investora je realizovat polyfunkční dům výjimečné kvality s byty, doplňkovým komerčním programem a parkovací kapacitou ukrytou do podzemních podlaží. Snaha o moderní architektonický výraz vyjadřující pokorné začlenění do původní zástavby, formální a materiálové řešení odpovídající záměru včetně využití dostupných technických a technologických principů ekologických staveb.
 - V současné době je zpracován ideový návrh, který prověřil investiční záměr z pohledu urbanistických daností dotčeného území. Dvě varianty upřesnily urbanistické, objemové a provozní možnosti (objemy stavby, výška zástavby, bilance ploch, doprava, pěší trasy, parkování). Vybraná řešení byla projednána s Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna a prezentována zástupci OS Ježkova (Mgr. Maleček) a společenství vlastníků Fillova 2-13 (Ing. Minárik, CSc.).
- Architektonické řešení s výškou 13 až 16 nadzemních podlaží a začlenění navrženého objektu do okolní zástavby  bylo ověřeno na zákresech do dálkových pohledů, na pracovních modelech a vizualizacích. Grafické přílohy, dálkové pohledy a foto modelů dokladují obě varianty s výškou zástavby 16 nadzemních podlaží.  

Doprava, parkování
- Sídliště se stále více potýká s nedostatkem parkovacích ploch.Situace na ul. Fillové je klasickým příkladem dnešního nevyhovujícího stavu.Ve špičce parkuje na ul. Fillové 110 osobních vozidel, na ul. Brožíkové 40 osobních vozidel. Parkují jednostranně kolmo k chodníku. Průjezdnost 6,5 m široké komunikace se tím zhoršuje, ve slepé ulici Fillové je vozovka neprůjezdná, z chodníku se stává obslužná komunikace. Průjezdnost a otáčení vozidel větších rozměrů (odvoz komunálního odpadu, hasiči, záchranná služba) je za stávající situace nemožná.
- Parkovací kapacity v navrženém objektu a koncept dopravní obslužnosti situaci v dotčeném území podstatně zlepší. Parkovací plochy o kapacitě 130 + 20 (var. B) nebo 90 + 61 (var. A) parkovacích stání situované na 1. podzemním podlaží a na terénu budou přístupné pro veřejnost 24 hodin denně. Podstatně se tím sníží nutnost využívat k parkování okolní komunikace, které k tomuto účelu nejsou určeny. Snížení parkujících aut na terénu podstatně zlepší životní a obytné prostředí, dojde ke zlepšení organizace dopravy. V neposlední řadě dojde ke zvýšení bezpečnosti pro pěší a ke zvýšení standardu parkování.

ÚPmB
- Převažující funkce bydlení je doplněna funkcí obchodu a služeb situovaná do jednopodlažní podnože a přízemí věžových domů.
- Intenzita zastavění vyjádřená indexem podlažních ploch IPP 1,7 (var. A) a 1,4 (var. B) je srovnatelná s IPP zástavby v sídlišti.
- Navržené řešení je v souladu s návrhem změny ÚPmB, kterou navrhl OUPR MmB v prosinci 2008.

Projednání
Varianta A byla projednána na OÚPR MmB. Varianta B byla zpracována na základě názorů, námětů a připomínek veřejnosti, především obyvatel okolní zástavby na ul. Fillova a Brožíkova získaných na veřejné prezentaci záměru svolaném starostou MČ Brno sever. Připomínky se týkaly především zajištění nerušeného výhledu ze všech bytů v domě na ul. Fillové na panorama centra města, obav ze zvýšení intenzity dopravy v území, obav ze zhoršení již dnes nevyhovujících podmínek pro parkování a výšky zástavby. Varianta B byla prezentována zástupcům OS Mgr. Malečkovi a Ing. Minárikovi.A

URBANISMUS, ARCHITEKTURA

- Trojice patnáctipatrových bodových domů posazených na jednopodlažní podnoži navazuje na motiv trojic bodových/věžových domů původní zástavby sídliště Lesná. V dálkových pohledech výška navrženého objektu nenarušuje zelený horizont ani výškovou hladinu stávající zástavby, je opakováním urbanistického konceptu založeného na kontrastu horizontálních hmot deskových domů (9.-10. NP) a skupin bodových/věžových domů (12. + 1.NP). Výška bodových domů posazených na podnož může být doporučujeme 13. - 15. NP.
- Jednopodlažní podnož  půdorysnými rozměry 60 x 61 m a výškou atiky připomíná hmotu dnešního objektu. Je zachován původní princip řešení parteru s komerčním využitím s přístupem z okolních ulic.
- Bodové domy s půdorysnými rozměry 13 x 23m a výškou 45 m mají proporce věží. Prostorové uspořádání trojice věží tvoří vzdušnou kompozici s průhledy. K okolní bytové zástavbě se chová šetrně - nebrání průhledům na centrum města, nestíní dennímu světlu a oslunění. Plochá střecha podnože má charakter zelené střechy, je určena pro pohledy z okolních domů.
- Parkovací plochy jsou situovány do tří podzemních podlaží. První podzemního podlaží využívá svažitého terénu k umístění parkovacích ploch do podlaží částečně zapuštěného do terénu. Převážná část prostoru je otevřená do exteriéru, má charakter krytého parkovacího stání s denním osvětlením a přirozeným větráním. 2. a 3. podzemní podlaží je klasickým podzemním podlažím.
- Každá věž má dvě fasády maximálně prosklené,umožňují situování lodžií,teras nebo zimních zahrad. Zdůrazňuje se tak vhodná orientaci ke světovým stranám a atraktivita výhledů do zeleně a na panorama města.
-  Komerční prostory zabírají celou plochu jednopodlažní podnože s výjimkou hlavních vstupů do obytných částí domů. V případě členění komerčních ploch na menší obchodní provozy je možné navrhnout obchodní pasáž.
- Obytné plochy jsou navrženy na 2. až 16 nadzemním podlaží. Plochu obytného patra je možné variabilně dělit na 1-3 byty.
- Konstrukce půdorysu věžových domů prochází přes všechna podzemní podlaží.Je tak zajištěna návaznost podzemních podlaží na komunikační jádra. Plocha podzemních podlaží věží je využita na domovní a technologické vybavení domů. V ploše prvního podzemního podlaží jižního věžového domu je navržena mateřská školka s dětským hřištěm v ploše zeleně. Zbývající plocha podzemních podlaží má funkci hromadné garáže. 

PARKOVÁNÍ, DOPRAVA
- Navržené řešení zachovává stávající veřejné parkoviště P 36 situované na západní straně s příjezdem z ulice Fillové. V rámci stavby bude rekonstruováno.
- Celkem se v řešeném území nachází 333 parkovacích stání.270 parkovacích stání je navrženo v objektu ve třech podzemních podlažích. 63 ( 36+22+5) parkovacích stání je na terénu.
- Na částečně zapuštěném 1.PP je navržená veřejná parkovací plocha s kapacitou 90 stání, která je včetně 63 stání na terénu určena pro obyvatele okolních domů a obsluhu komerčních ploch.
- Parkovací plocha na 2.PP a 3.PP s celkovou kapacitou 180 stání pokryje s rezervou kapacitu potřebnou pro byty a personál komerčních ploch.
- Dopravní napojení parkovacích ploch v objektu o celkové počtu 270 stání je navrženo odbočením z ul. Brožíkové. Nedochází tak ke zvýšení intenzity dopravy v horní části ul. Brožíkové ani v ul. Fillové. Propojení podzemních podlaží je pomocí ramp situovaných uvnitř dispozice.

Počet bytů: cca 135
Celkový počet parkovacích stání:
      - v objektu: 270
      - na terénu: 63


                          
B

URBANISMUS, ARCHITEKTURA

- Návrh navazuje na urbanistický koncept původní zástavby sídliště Lesná - kontrast devítipatrových (s nadstavbami desetipatrových) deskových obytných domů a jednopodlažních obchodních center s opakujícími se skupinami  bodových / věžových domů s 12.+1. nadzemními podlažími.
- Bodové domy s půdorysnými rozměry 30 x 12 m a výškou 48 m (16. nadzemních podlaží) mají proporce věžových domů se subtilním štítem.V dálkových pohledech není překročena výšková úroveň zástavby sídliště a není narušen zelený horizont.
- Prostorové uspořádání dvojice "věží" doplněné o jednopodlažní podnož tvoří vzdušnou kompozici s průhledy.
Ke stávající zástavbě se navržený objekt chová šetrně - nestíní dennímu světlu a oslunění stávajících obytných domů okolní zástavby,jednopodlažní podnož nebrání obyvatelům bytů obytného domu na ul. Fillova při výhledu na panorama centra města. Plochá střecha přízemního objektu je navržena pro pohledy z okolních obytných domů jako zelená střecha.
- Jednopodlažní podnož ve tvaru "U" připomíná svým tvarem, výškou a zastavěnou plochou dnešní objekt. Výšková úroveň plochy parteru je v úrovni komunikace ul. Fillova. Dva věžové domy a podnož vymezují na ploše parteru centrální veřejný prostor - atrium. Objekt si tak ponechává původní princip řešení veřejně přístupného parteru se vstupy do komerčních prostor. Plocha parteru bude splňovat vysoké nároky na komfortní pobytovou plochu určenou k odpočinku, regeneraci a pro pobyt s dětmi - zeleň, vodní prvky,sezení, sezónní občerstvení, umělecké dílo...
- Pobyt v atriu zpříjemní průhledy do okolní zeleně,která obklopuje objekt jižním a západním směrem. Situování vstupů do atria  z okolních ulic umožňuje bezbariérový průchod objektem z okolních ulic a přilehlého parku. Na jižní straně je plocha parteru patro nad terénem.Průchod přes fungující a esteticky atraktivní "obchodní" atrium obohatí pěší trasu ve směru k  zastávkám MHD na ulici Okružní.
- Funkce bydlení je situovaná do 2. až 16. NP věžových domů. Každé obytné patro lze variabilně členit na 1 až 4 byty.
- Funkce obchodu a služeb je situovaná do jednopodlažní podnože a přízemí věžových domů.Způsob využití pokryje chybějící základní obchodní sortiment nebo požadavky na zájmové aktivity - např. do atria orientovaná kavárna s letním sezením, vybrané druhy potravin, trafika…, malý víceúčelový sál.
- Půdorys obou věžových domů prochází přes 1., 2. a 3. podzemní podlaží.Je tak zajištěna přímá provozní návaznost podzemních podlaží na komunikační jádra. Půdorysy podzemních podlaží věží jsou využity na  domovní a technologické vybavení.Do 1 podzemního podlaží jižního věžového domu je umístěna mateřská škola s navazujícím dětským hřištěm v zeleni. Zbývající plocha  podzemních podlaží má funkci hromadné garáže.  
- Parkovací plochy jsou situovány pod úrovní parteru. 1. podzemní podlaží využívá svažitého terénu k umístění parkovacích ploch do podlaží částečně zapuštěného do terénu. Převážná část prostoru je otevřená do exteriéru. Prostor má denní osvětlení a přirozené větrání. Druhé a třetí podzemní podlaží je klasickým podzemním podlažím. Celkový počet stání zahrnuje i náhradu za zrušené stávající veřejné parkoviště na terénu P 36.
- Na částečně zapuštěném 1.PP navrhujeme veřejnou parkovací plochu s celkovým počtem 130 stání. Tato veřejná parkovací kapacita včetně 23 stání na terénu jsou určena pro návštěvníky komerčních ploch a obyvatelům okolní zástavby.
- Parkovací plocha na 2.PP a 3.PP pokryje svojí kapacitou 2 x 130 stání s rezervou kapacitu potřebnou pro byty situované v objektu a personál komerčních ploch.
- Dopravní obslužnost parkovacích ploch o celkové počtu 390 stání zatím uvažujeme ve dvou variantách. Obě varianty využívají dvou vjezdů - rampy v místě dnešního odbočení z ul. Fillové a vjezdu v ul. Brožíkové. Nedojde tak ke zvýší intenzity dopravy v ul. Fillové a horní části ul. Brožíkové.

Varianty řešení organizace dopravy 
1) jednosměrná rampa v ul. Fillové pro vjezd, jednosměrný výjezd do ul. Brožíkové směrem k ul. Okružní, vnitřní obousměrná rampa mezi 1.,2. a 3.PP. Platí dnešní dopravní značení.
2) obousměrná rampa v ul. Fillové pro vjezd a výjezd z parkovacích ploch na 1.PP (veřejné parkoviště), obousměrná rampa v ul. Brožíkova pro vjezd a výjezd z parkovací plochy na úrovni 2.PP. (parkování pro byty).Spodní část komunikace v ul. Brožíkové obousměrný provoz.

Počet bytů: cca 145  
Počet parkovacích stání:
      - v objektu: 390
      - na terénu: 23
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Rudiš-Rudiš architektonická kancelář