Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO

Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO
Adresa: Údolní 33, Brno, Česká republika
Investor:Nadace Partnerství, Státní fond životního prostředí
Soutěž:2009
Projekt:2009-11
Realizace:2011-12
Užitná plocha:1650 m2
Zastavěná plocha:684 m2
Obestavěný prostor:6203 m3
Náklady:61 000 000 CZK


Zeleň a koncepce zahrady: Lucie Komendová
TZB: Techorg s.r.o.
Stavební řešení - DPS:
Deltaplan s.r.o.
Vizuální styl, infosystém: Ondřej Doležal, Pixl-e
Projekt poradenského centra ve spojení se vzdělávací zahradou je připravován Nadací Partnerství od roku 2006. Budova poradenského centra poskytne prostory pro činnost několika ekologických neziskových organizací. Pozemek leží na úpatí Špilberka jako spojnice mezi zeleným příkrovem kopce a historickou dopravní tepnou Údolní. Symbolika této polohy je zároveň konceptem řešení - propojování městských veřejných prostorů a jejich nálad – parky s ulicemi, dvory se zahradami. Na rozhraní těchto světů vzniká zahrada s domem. Z širšího pohledu lze o budoucí osvětové a vzdělávací funkci objektu uvažovat také jako o pojítku mezi různými světy – mezi šetrným a úsporným a tím běžným, který se o potřebách úsporných forem žití a stavění dozvídá. Rekonstrukce severního svahu Špilberka s plánovanými cyklostezkami a pěšími trasami snad v brzké době naváže na založený princip napojování - zasíťování veřejných prostorů.
Protáhlý objekt poradenského centra je usazen na svah po spádnici čímž na pozemku nevytváří bariéru. Na protáhlé parcele šplhajíc vzhůru k hradu se stává jakýmsi vodítkem. Ve všech úrovních můžeme dům napříč prostoupit a prohlédnout, nebo se do něj z vrchu vnořit přes zelenou pobytovou střechu. Jižním koncem objekt vrůstá do svahu a nabízí tak k pobytu své čtvrté venkovní podlaží - střechu. Otevřená prostorová struktura je tak bytostně pří-stupná i pro-stupná.
Školní a výukové aktivity probíhající v zahradě, na stezkách a ve dvoře vdechnou areálu život v době provozu centru. Veřejně přístupná zahrada by tak měla rozšířit možnosti trávení volného času v centru města.
Funkční náplní domu je poradenské, konferenční a vzdělávací centrum. V kancelářích různých velikostí je 58 kancelářských pracovních míst a 1 místo v recepci. Konferenční sál disponuje až 49 místy v základní sestavě posluchárny a v dalších sestavách je možné jej variabilně měnit. Sál je možné provozovat samostatně nezávisle na kancelářské části. Zahrada je vybavena 13 výtvarnými instalacemi, které slouží při environmentální výchově, jako objekty představující živly a přírodní fenomény.

Architektonicko-stavební řešení
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový kombinovaný skelet – kombinace nosných stěn a sloupů a monolitických stropních desek. Objekt je založen na základové desce. Abychom snížili podíl neobnovitelných primárních zdrojů při realizaci stavby, je lehký obvodový plášť proveden jako montovaná skeletová dřevostavba s izolacemi na bázi dřeva a konopí. Vnější dřevěné prosklené výplně otvorů jsou opatřeny izolačními trojskly a jsou opatřeny vnějším stíněním hliníkovými žaluziemi vybavenými systémem přenosu denního světla.
Dělící konstrukce uvnitř objektu jsou provedeny z cihel a omítek z nepálené hlíny. Vnitřní dveře a prosklené stěny jsou masivní dřevěné. Povrch podlah je proveden z povlakové krytiny probarvené ve hmotě. Svěží zelená podlaha je průnikem venkovního prostředí do vnitřních vrstev pater domu, vkládaných do svahu. Ostatním prvkům je ponechána jejich přirozená barevnost podle materiálu, z něhož jsou vyrobeny.

Technika prostředí
Budova centra nevládních a neziskových organizací je navržena v pasivním energetickém standartu a měla by se stát první budovou tohoto typu v české republice – administrativní budova, přístupná veřejnosti a prostřednictvím svého provozovatele otevřeně publikující své technické parametry dosažené za provozu.
Stavebně energetická koncepce byla navržena jako „tepelně robustní konstrukce“, která eliminuje tepelné ztráty a zároveň dokáže účelně využít tepelné zisky v případě jejich prospěšnosti, nebo je naopak omezuje a tlumí, pokud vedou k nadměrnému přehřívání vnitřního prostoru. V případě kancelářské budovy ovšem nelze vše zajistit samotným architektonicko-stavením řešením a proto jsou v druhé řadě navrženy aktivní prvky a technologie, které budou účinně reagovat na proměnné venkovní podmínky a uživatelské požadavky při nízké spotřebě energií dodávaných zvenčí. Projekt počítá s následujícími energetickými bilancemi a parametry:

Měrná potřeba tepla na vytápění            EA,H = 7,0 kWh/(m2a)       /požadavek ≤ 15/


Měrná potřeba tepla na chlazení            EA,C = 18,8 kWh/(m2a)       /požadavek ≤ 30/


Měrná potřeba primární energie            PEA = 54,0 kWh/(m2a)       /požadavek ≤ 120/


Doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí na systémové hranici budovy pro jednotlivé konstrukce dle ČSN 730540

Střední hodnota součinitele prostupu tepla        Uem = 0,209 W/(m2K)        /požadavek ≤ 0,30/


Neprůvzdušnost obálky budovy            n50 = 0,6 1/h        /požadavek ≤ 0,6/


Zjištění přívodu čerstvého vzduchu do všech pobytových místností        /požadavek na zajištění/


Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu    70%            /požadavek ≥ 70%/


Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti        25,3°C         /požadavek ≤ 27/

Jako zdroj energie pro zajištění vytápění a chlazení objektu bude sloužit tepelné čerpadlo země-voda s modulem přirozeného chlazení a 8 zemních vrtů. Distribuce tepla a chladu je realizována systémem BKT – tepelně aktivované ŽB konstrukce. Zároveň je možné vybrané prostory přirozeně příčně provětrat a využít tak pasivního nočního přechlazení nosné konstrukce bez strojní činnosti. Správná funkčnost systému by měla být zajišťována systémem prediktivního řízení v závislosti na předpovědi počasí a předpokládaných provozních stavech.
Vzduchotechnicky je zajišťována výměna vzduchu ve všech pobytových místnostech a teplo je získáváno zpět pomocí VZT jednotek s rekuperací. V přechodných obdobích je možné užít přirozeného větrání otvíravými okny a zažít napřímo zahradní atmosféru uvnitř domu.
Umělé osvětlení je navrženo ze zářivkových svítidel s maximální dostupnou účinností a jejich provoz je řízen v zónách podle hloubky dispozice. Systém sleduje hladinu osvětlenosti v důsledku úbytku denního světla a plynule zvyšuje intenzitu umělého osvětlení. Dochází tak k úsporám elektrické energie na umělé osvětlení a zároveň k omezení vnitřních tepelných zisků z osvětlovacích těles, které je nutné eliminovat strojním chlazením. Systém přenosu denního světla na vnějších žaluziích v tomto případě umožňuje využití denního osvětlení k eliminaci spotřeb energie na umělé osvětlení i v případě aktivovaného stínění.
Dešťové vody ploché střechy novostavby i ze stávajících objektů jsou jímány do systému akumulačních jímek a dále využívány pro zálivku, údržbu zahrady a pro funkci vodních výukových prvků. V severovýchodní části pozemku je umístěn vodní biotop, který se stará o přirozené přečišťování „šedé“ odpadní vody z umyvadel a dřezů v severní části objektu a ta je dále také jímána a užívána k zalévání zahrady.

Vizuální styl a infosystém

Součástí domu je bio informační systém, který vytvořili grafici Studia Pixl-e pomocí trávy, listů a zvadlých květin z brněnských květinářství. Přes textovou šablonu aplikovali biomasu na stěny a stropy interiéru. Texty jim dodali zaměstnanci a budoucí uživatelé domu prostřednictvím dotazníku, do kterého měli uvést několik základních slov, která charakterizují obsah jejich práce a která často při své práci užívají. Jednotlivá hesla pak Pixl-e aplikovali na stropy a stěny jejich konkrétního pracovního prostoru.
Projektil architekti
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
pouze technická věc
amatér
23.08.13 12:54
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Projektil architekti