Obytný soubor „Na Lhotách“

Obytný soubor „Na Lhotách“
Investor:K-Stavby, s.r.o.
Realizace:2006, 2008
Plocha pozemku:55817 m2


Kompoziční a prostorové podmínky při návrhu
Zástavba řešeného území má velmi proměnlivý charakter, závislý na době svého vzniku a podmínkách lokality. Dostavba našeho území smíšenou strukturou drobného měřítka je navržena tak, aby nebyl narušen záměr připojené rezidenční zóny a charakter jižní části tj. "obytných čtvrtí" s jasně definovanými komunikacemi a různorodosti solitérní architektury s důrazem na parkové plochy ( zahrady, veřejné plochy ).
Podmínky dostavby území byly dány již samotným významem v celkovém kontextu této lokality. Jednalo se o mimořádnou příležitost navrhnout zástavbu, která svým kompozičním charakterem podpoří důležitost navrhované funkce - tedy bydlení. Neopomenutelným kompozičním prvkem byl masiv vzrostlé zeleně Kunratického lesa na západní hranici lokality. Tato zeleň byla v návrhu respektována a dále doplňována stejně tak, jako návrh počítal s územím parkové plochy, která zasahuje do řešeného území. Je zde park s dětskými hřišti, cestami a vytváří zelený předěl mezi bytovou výstavbou a řešeným územím.

Urbanistické a architektonické řešení lokality
Řešený prostor je od západu ohraničen lesním masivem Kunratického lesa. Severovýchodní část navazuje na výstavbu bytových domů, od kterých je oddělena pásem parkových ploch - městský park. Jižní hranici tvoří ulice Na Lhotách.Tento pozemek vytváří nepravidelný trojúhelník, který v mírném svahu stoupá směrem k severu.
Urbanistické řešení vychází ze základního kompozičního předpokladu - navrhnout skutečně městskou "rezidenční" strukturu zastavění, která vhodně doplní prostorovou skladbu okolí a najít jakýsi kompoziční mezičlánek uplatňující se v dialogu s okolní architekturou.
Součástí architektonické koncepce byla snaha dosáhnout výrazu příjemného rezidenčního prostoru odpovídajícího měřítka. Znamená to, že jednotlivé domy mají různou architektonickou podobu. Zároveň je kladen důraz na dodržení celkové urbanistické koncepce.
Území je rozděleno pravoúhlou sítí komunikací, která je napojena na ulici Na Lhotech. Dále se pak počítalo s napojením na komunikační schéma bytové výstavby. Tímto rozdělením vznikají na území jakési bloky, které jsou vyplněny parcelami, na kterých jsou navrženy samotné domy.
U příjezdové komunikace Na Lhotech jsou navrženy domy řadové, které vytvářejí přechod mezi stávající zástavbou a určují řád nové čtvrti. Za těmito domy navazuje od západu ochranné pásmo lesa a za ním jsou navrženy solitéry, které přecházejí v zástavbu dvojdomků ukončené dvěma bytovými domy, které jsou od stávající zástavby již stojících bytových domů odděleny parkem.
Toto schéma vytváří logický předěl (jak hustotou, tak i výškou). Od západu jsou domy bytové, které mají 3 patra, dále pak dvojdomky dvoupatrové a na východě solitéry, které jsou také dvoupatrové.
U všech navržených typů domů je kladen důraz na vytvoření různorodé struktury ulice pomocí členitosti staveb a použitých materiálů na fasády (obklad, dřevo, omítka), přičemž je zachována architektonická čistota a řád. Tím je zajištěno, že nově vzniklé ulice mají svůj osobitý charakter, každá je jiná, avšak jako celek vytvářejí jednotnou architektonickou strukturu. Navržené domy dodržují uliční čáru s  předzahrádky, které dotvářejí rezidenční charakter dané oblasti.
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
fasady
tomas
29.09.08 09:53
plot
lucie
01.10.08 11:35
re
filip medek
01.10.08 11:23
plot
Petas bistas
21.01.09 11:13
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ADR