Nová Elektra

novostavba městského domu

Nová Elektra
Nová Elektra je klasickým městským domem na území, které je dnes vnímáno jako transformační. Dlouhodobou vízí je, že stávající zástavba, stále nesoucí charakter průmyslové oblasti, postupně ustoupí novým domům. Ostatně, v okolí projektu se to už děje. Celé území má nesporně velký potenciál stát se kvalitní městskou čtvrtí s veškerou vybaveností.

Území při Poděbradské ulici, mezi historickým jádrem Hloubětína na východě a Balabenkou na západě, bylo v průběhu 20. století využíváno především k průmyslovým účelům. Coby periferie Velké Prahy se území formovalo jako průmyslová zóna s továrními a skladovými budovami.

S příchodem nového století, resp. po ústupu politiky směřované na průmy- slovou výrobu situovanou do měst, se začalo území postupně transformovat v obytnou oblast smíšeného charakteru. Přerod není dodnes ukončen a pás území podél obou stran Poděbradské ulice je postupně urbanizován.

Právě s ohledem na předpokládanou budoucnost území je návrh Elektry koncipován. Dům není solitérním hráčem. Je to díl do budoucí městské struktury. Vychází z informací, které mu území předává, a nastavuje logické a čitelné podmínky pro domy, které budou jednou stát okolo něj. Je lehké na něj navázat, zapojit jej do městského bloku, vytvořit díky němu koncept domů, které na straně jedné budují živoucí prostředí městské ulice, na straně druhé, vytvářejí chráněné území uvnitř bloků se zelení pro své obyvatele.

Rohový pozemek lemovaný ulicemi Poděbradská a U Elektry vybízí k řešení, které výše popsaný koncept zahájí. Část domu při ulici Poděbradská navazuje uliční fasádou na uliční čáru (odvozenou od již realizované zástavby v ulici). Tato část je dominantní. V nároží je navýšena o dvě podlaží, z převládajících pěti na sedm. Zvýraznění nároží není realizováno fasádním prvkem či jiným „ornamentem“; je provedeno hmotnou objektu. Část přimykající se k ulici U Elektry pak dotváří zmiňovaný koncept městského bloku. Uzavírá prostředí vnitrobloku a definuje uliční hmotu v ulici U Elektry.

Dům je střídmý a účelný. Jeho architektura není založena na výrazově složitých řešeních a komplikovaných detailech. Čistá a pokud možno nekomplikovaná řešení se odrážejí v minimalistickém pojetí fasád, hmotovém řešení i v dispo- zičním konceptu.
Stavba plní převážně bytovou funkci. V nadzemních patrech jsou umístěny byty. V části při ulici Poděbradská jsou v přízemí navrženy komerční plochy přístupné přímo z ulice. Ve dvou podzemních podlažích je navrženo parkování a technické zázemí objektu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od DAM architekti s.r.o.