Návštěvnické centrum Kvilda

Návštěvnické centrum Kvilda
Interiér:Kristina Ullmannová
Stavební části: Tomáš Šmejkal, Eva Šmejkalová
Adresa: k.ú. Kvilda, Kvilda, Česká republika
Investor:Správa Národního parku Šumava
Projekt:2008 - 2010
Realizace:09/2013 - 08/2015
Zastavěná plocha:351 m2
Obestavěný prostor:2745 m3


V blízkosti obce Kvilda byl realizován unikátní projekt inspirovaný podobnými záměry v západní Evropě. Návštěvnické centrum je věnované prezentaci jelení zvěře a nemá ve střední Evropě obdoby. Do šumavské krajiny byl ohleduplně umístěn nový dům, který má špičkové technické a provozní parametry a zároveň vzhled tradiční šumavské chalupy.
   
Charakteristika — Návštěvnické centrum slouží k prezentaci vědeckých, didaktických a ekologických aktivit správy Národního parku. Součástí prezentace je poskytování informací o výskytu a způsobu života jelenů v NP Šumava. V obecném smyslu centrum demonstruje soudobé přístupy Správy Národního parku Šumava k přírodnímu prostředí a jeho ochraně a moderní ekologickou architekturu inspirovanou místní stavební tradicí.
Areál centra se skládá ze dvou základních celků - vstupní části a naučného okruhu. Vstupní část slouží jako zázemí pro návštěvníky (informace, hygienické zázemí, občerstvení). Je tvořena objektem návštěvnického centra s malým dětským hřištěm, přístupovou cestou a parkovištěm pro návštěvníky. Naučný okruh je určen především k prezentaci jelení zvěře v jeho přirozeném prostředí.
Návštěvnické centrum je navrženo jako jednopodlažní nadzemní objekt se sedlovou střechou s podkrovím, částečně podsklepený, na obdélníkovém půdorysu 30,0 x 11,5 m. Hmotové uspořádání domu vychází z místní stavební tradice - sedlová střecha asymetricky osazená na obdélníkové přízemí. Asymetrie se projevuje v přetažení střechy v podélném směru nad krytou vstupní částí.
Do interiéru jsou umístěny doprovodné informace formou univerzálního výstavního prostoru, informační panely a výstavní exponáty. Informace jsou podávány převážně interaktivní formou. Součástí prezentační části je malý sál pro pořádání přednášek.
Dětské hřiště v sousedství objektu je vybaveno drobnými herními prvky z přírodních materiálů.
Přístupové komunikace a parkoviště byly navrženy tak, aby se co nejpřirozeněji začlenily do stávajícího terénu. Cesty i parkoviště jsou uspořádány v nepravidelných křivkách a s přírodním štěrkovým povrchem. Parkovací stání jsou záměrně rozčleněna do menších skupin nepravidelně rozmístěných v zeleni.
Ve venkovní části umožňuje prezentaci živých zvířat rozlehlý výběh, kterým vede naučný pěší okruh. Expozice umístěná ve volné krajině simuluje zážitky z pozorování přirozeně se pohybující zvěře. Naučný okruh je umístěn ve stávajícím souvislém lesním porostu, všechny jeho části byly navrženy s ohledem na maximální zachování stávajícího přírodního prostředí a autentického charakteru biotopu.
Expozice je založena na prožitku z bezprostředního kontaktu návštěvníků s divokými zvířaty bez umělých zábran. Odstup oplocení od naučného okruhu je ve vzdálenosti 60-80 m na každou stranu, což je již vzdálenost mimo pohled diváka.  Pozorovací místa jsou řešena formou „loveckých“ posedů výšky 3-4 m nad terénem. Jejich konstrukce je dřevěná, tvarově nepravidelná a surová, usměrňující pohledy s ohledem na členitost terénu.

Konstrukční řešení — Konstrukčně se jedná o kombinaci železobetonových konstrukcí (stěny, stropy 1.PP), zděných konstrukcí (konstrukce nadzemních podlaží) zastřešených dřevěnou rámovou konstrukcí, kde hlavními nosnými prvky jsou trojkloubové rámy navržené z lepeného dřeva, které tvoří sedlovou střechu objektu se sklonem 42° na obě strany.

Vzduchotechnika a vytápění — Celá stavba je koncipována jako nízkoenergetická se standardem blížícím se pasivnímu domu. Pro budovu centra bylo navrženo kombinované teplovzdušné vytápění s nuceným větráním a rekuperací tepla; část objektu je vytápěna teplovodním podlahovým systémem.
kráceno redakcí
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od AND architektonický atelier