Mestský úrad Leopoldov

Mestský úrad Leopoldov
Adresa: Hlohovecká cesta 104, Leopoldov, Slovensko
Investor:Mesto Leopoldov
Soutěž:2014
Projekt:2015-18
Realizace:2019-22
Užitná plocha:735 m2
Plocha pozemku:1989 m2
Náklady:2 400 000 Euro


Stavebné riešenie: Ing. Martin Ratkoš
Statika: Ing. Vladimír Durbák, Ing. Viliam Hrubovčák
Svetelný dizajn: Light Lab
Vizuálna komunikácia: Marcel Benčík
Urbanistické riešenie
Urbanistické riešenie rozpracúva a rozvíja ídeový koncept súťažného návrhu z architektonickej súťaže. Mestský úrad v Leopoldove chápeme ako komplex pozostávajúci z pôvodnej budovy premenenej na mestskú knižnicu, novostavby integrujúcej v sebe všetky požadované funkcie a verejného priestoru medzi týmito dvoma budovami i okolo nich. Mestský úrad teda nie je len jedna budova, ale je to „miesto“ v rámci mesta.
Námestie Sv.Ignáca predstavuje rozvoľnené námestie- park. Má svoje nespochybniteľné kvality, avšak nemá jednoznačne mestský charakter. Pôvodná budova úradu bude zachovaná a doplnená lineárnou dvojpodlažnou hmotou uloženou paralérne s východnou hranicou riešeného územia, rešpektujúc uličnú čiaru Gucmanovej ulice. Takto vznikne medzi oboma budovami nový mestský priestor menšej mierky, z ktorého sú vedené vstupy do oboch objektov. Hustota a koncentrovanosť zástavby dáva tomuto priestoru urbánnu, mestskú kvalitu. Takto vytvorené zdvihnuté nádvorie sa stane miestom stretnutí, komunikácie, miestom kde sa môžu odohrávať spoločenské a kultúrne udalosti.
Peší pohyb z námestia sa prirodzene prelieva zo severnej strany, pričom prvotne človek vníma nárožie novej budovy s hodinami a postupne sa mu otvára nádvorie a vstupy do oboch domov. Otvorenie celého bloku umožňuje cirkuláciu z Hlohoveckej cesty, Gucmanovej a Rázusovej ulice. Takto sa prakticky celé územie otvára pešiemu pohybu, introvertné a uzavreté je nahradené otvoreným a verejným.
Dvojmetrové odsadenie hmoty od východnej hranice vytvára priestor, pre komunikáciu k sekundárnemu servisnému vstupu do budovy, slúžiacemu pre zamestnancov údržby v čase, keď je hlavný vstup do objektu uzavretý. Dopravné napojenie bude riešené z Hlohoveckej cesty a Rázusovej ulice. Parkovisko návštevníkov je situované tak, ako pôvodne vo väzbe na Hlohoveckú cestu. V rámci tejto plochy bude situovaná rytmizovaná vyššia výsadba tak, aby vizuálne odblokovala existujúcu zástavbu južne od riešenej parcely. Vo väzbe na ul. Rázusovu bude situované parkovanie vozidiel úradu. Na túto plochu naväzuje garáž pre dve vozidlá úradu a garáž údržby mesta.

Architektonické riešenie

Celková koncepcia architektonického riešenia
Navrhované architektonické riešenie vychádza z víťazneho architektonického návrhu zo súťaže. Pôvodná budova notárskeho úradu bude rekonštruovaná na účely mestskej knižnice s doplňujúcou funkciou kaviarne. Nová budova bude stáť za ňou, tvoriac s ňou partnerstvo pôvodnej a novej architektonickej vrstvy. Priestor, ktorý medzi sebou vytvárajú, je nielen nástupnou plochou, je aj plochou zhromažďovacou, je mimoriadne dôležitým verejným priestorom, kde sa môžu odohrávať rôzne spoločenské aktivity. Tento priestor je súčasne miestom, kde staré a nové stoja „tvárou v tvár“. Jedným z východísk architektonického konceptu je teda dialóg pôvodnej a novej architektonickej vrstvy. Zachovanie pôvodného objektu zo začiatku minulého storočia umožňuje správať sa v rámci formovania novej architektonickej vrstvy elementárnejším, možno až abstraktným spôsobom. Novú budovu mestského úradu teda chápeme ako elementárny dvojpodlažný kubus s výraznou a čitateľnou redukciou hmoty formujúci hlavný vstup. Jedná sa o budovu verejnej správy, ktorá by mala podľa nášho názoru prezentovať jasný architektonický názor, správať sa dôstojne a civilne. Rekonštrukcia pôvodného objektu by mala zachovať jeho tvár, rešpektovať jeho pôvodné architektonické kvality. Jeho výraz, detaily i požité materiály budú však jasne artikulovať našu súčasnosť. Verejný priestor medzi objektami bude súdobým mestským priestorom, ktorého hlavnou kvalitou by mala byť schopnosť flexibilne reagovať na požiadavky rôznych aktivít a udalostí.

Nová budova mestského úradu - Architektonické a dispozičné riešenie.
Nový objekt v sebe integruje všetky funkcie mestského úradu a priestorov technického zázemia údržby mesta. Hlavný vstup je vedený zo západnej strany cez rozsiahlu „redukciu“ hmoty, vytvárajúc prekrytý záliv verejného priestoru. Tento záliv zabezbečuje jasne definovaný vstup, rovnako ako vizuálny kontakt so sobášnou miestnosťou. Prelomenie fasády poskytuje adekvátnu plochu pre umiestnenie štátneho znaku, erbu mesta, prípadne iných potrebných insígnií mestského úradu.
Jedná so elementárniu kubickú hmotu s jednoduchou a prehľadnou vnútornou štruktúrou, ktorá sa premieta navonok systémom pravidelných perforácii. V rámci vnútornej štruktúry objektu budú jasne priestorovo artikulované tri hierarchicky najvýznamnejšie priestory.
Sobášna sála, miesto spoločenských aktivít a interakcie-predstavuje- „kolektívnu skúsenosť“. Veľká zasadacia a rokovacia miestnosť predstavuje-„demokraciu“. Kancelária primátora predstavuje-
„ reprezentáciu moci“. Artikulácia je na úrovni priestorového formovania a spôsobu distribúcie svetla.
Sobášna sála bude prestrešená valenou poloblúkovou železobetónovou klenbou, ktorá je zabezpečí istú unikátnosť , priestorovú kvalitu i optimalizáciu proporcií .Klenba bude bude perforovaná pravidelným rastrom kruhových otvorov, ktoré zabezpečia distribúciu umelého svetla. Optimalizácia proporcii priestoru súvisí s prevýšením priestoru, ktoré je dané prítomnosťou vloženej galérie , slúžiacej ako priestor zväčšujúci kapacitu „ divákov“ v prípade väčších spoločenských akcií.
Veľká zasadacia a rokovacia miestnosť, ktorá je situovaná na druhom nadzemnom podlaží v južnej ,koncovej polohe bude prestrešená špecifickým systémom štvrť-oblúkových polklenieb vytvárajúc znížený svetlík nad hlavným rokovacím stolom. Poslanci mestského zastupiteľstva, takto nebudú vystavení rozptyľujúcim vplyvom, distribúcia prirodzeného a umelého svetla bude vedená výhradne zhora, cez spomínaný svetlík.
Kancelária primátora, ktorá je situovaná na prvom nadzemnom podlaží vo väzbe na podateľňu a kanceláriu prednostu, má „najväčšie“ okno dívajúce sa smerom do nástupného priestoru do celého komplexu od Hlohoveckej cesty. Strop tejto kancelárie je v svojej koncovej, východnej polohe ukončený štvrť-oblúkovou polklenbou, vytvárajúc časť s nižším pohodlným sedením .Každý z týchto priestorov má svoju unikátnu charakteristiku a veríme, že okrem identifikačnej funkcie sa týmito priestorovými manipuláciami dostáva do vcelku elementárnej vnútornej štruktúry stavby i istý poetický rozmer.
V celkovej architektonickej koncepcii objektu hrajú významnú úlohu vstupné a komunikačné priestory objektu. Na veľkorysý prekrytý vstup naväzuje vstupná hala, s jasne čitateľným schodiskom a výťahom. Tento cez dve podlažia otvorený priestor sa postupne južným smerom plynule mení na lineárny útvar komunikačnej chodby. V našom riešení sa predpokladá uchopenie celej tejto komunikačnej kostry objektu v jednotnom materiálovom a výtvarnom výraze. Na podlahách týchto priestorov sa uplatnia brúsené betóny, stropy v prevedení pohľadového betónu. Keďže kancelárske a spoločenské priestory budú vystupovať s úplne inou materialitou a detailom bude komunikačná kostra v rámci vnútornej štruktúry objektu jasne čitateľná a vizualizovaná. Prakticky všetky kancelárie sa otvárajú vnútornými zasklenými stenami do tohoto priestorového útvaru, čo by malo zabezpečiť dostatočnú distribúciu svetla.
Architektonické stvárnenie objektu navonok reprezentuje jeho vnútornú štruktúru.
Elementárna hmota je plastizovaná objemovými redukciami hlavného vstupu na západnej strane, servisného vstupu a malou loggiou pre zamestnancov na východnej strane.
Nasledujúca hladina plastizácie fasád sú okná s prelomenými parapetmi. Prelomenia parapetov, ostenia i nadpražia sú obložené svetlým kameňom. Lokalizácia okien opäť odzrkadľuje vnútornú štruktúru a dispozíciu. Kedže sa jedná o pozdlžny nosný systém, lokalizácia deliacich stien v priečnom smere sa na oboch nadzemných podlažiach riadi svojou logikou v závislosti na dispozícii. Vzájomné posunutie kancelárií nad sebou determinuje vzájomné posuny okien na oboch nadzemných podlažiach.
Fasády objektu budú riešené ušľachtilou omietkou v kombinácii so prefabrikátmi a obkladom zo samozhutniteľného pohľadového betónu vystuženého sklenenými vláknami, uplatňujúcim sa v rámci redukcii hmoty i jednotlivých okenných perforáciách.
Okná kancelárii budú mať do fasády integrované exteriérove tieniace textilné markízy.
Západné priečelie nesie v sebe vizuálny znak budovy mestského úradu - hodiny, tak ako to bývalo na radniciach tradičné. Sú riešené ako perforácia hmoty, vnášajúc svetlo do interiéru sobášnej miestnosti .
Po svadobnom obrade budú zvoniť a vnesú do radničného nádvoria zvukový vnem. Dizajn týchto hodín je zrejmý z projektovej dokumentácie a slúži ako podklad pre dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa.
Nová budova je dvojpodlažná čiastočne podpivničená. Prvé a druhé nadzemné podlažie sú venované administratívnym a spoločenským priestorom, ktoré dopĺňajú v južnej časti objektu garáže. Prvé podzemné podlažia obsahuje technické zázemie objektu, sklady, archív a hygienické zázemie pracovníkov upratovania a údržby mesta.
Na prekrytý vstup naväzuje vstupná hala s verikálnym komunikačným jadrom spájajúcim všetky podlažia objektu. Okrem hlavného vstupu do haly je možné použiť aj zamestnanecký vstup vedený z východnej strany objektu. Tento vstup slúži najmä pre pracovníkov upratovania mesta, alebo v čase keď je hlavný vstup uzavretý.
V severnej časti objektu naväzuje na vstupnú halu sobášna a spoločenská sála s kapacitou 40 sediacich občanov, na tento cez dve podlažia otvorený priestor s vloženou galériou naväzuje kuchynka-zázemie pre prípad spoločenských podujatí, ktorá sa nachádza pod spomínanpo galériou. Priamo vo vstupnej hale sú situované kancelárie prvého kontaktu: matrika a účtareň. Hygienické zázemie je sprístupnené cez diskrétnu predsienku. Zo vstupnej haly je prístupná podateľňa, na ktorú naväzuje kancelária prednostu a primátora. Garáž pre vozidlá úradu, rovnako ako garáž údržby mesta sú zprístupnené zo spevnenej plochy vo väzbe na Rázusovu ulicu.
Druhé nadzemné podlažie obsahuje okrem kancelárii ( investičný referent, referent ŽP, kultúrny referent,mzdová účtareň,rezervná kancelária), kuchynky a hygienického zázemia aj obe zasadacie miestnosti. Malú zasadaciu miestnosť lokalizovanú vo väzbe na loggiu a veľkú zasadaciu miestnosť so svetlíkom situovanú v južnej koncovej polohe. Funkčnú skladbu dopĺňa technická miestnosť so serverom, telefónnou ústredňou a rozhlasom.

Mestská knižnica architektonické a dispozičné riešenie.
Pôvodný objekt mestského úradu bude rekonštruovaný na účely mestskej knižnice s kaviarňou. Bude sa jednať o samostatne fungujúcu nezávislú prevádzku a existujúci objekt má priestorový potenciál na jej obsiahnutie. Architektonicke riešenie je založené na rešpektovaní jeho daností a rozvinutí jeho potenciálu, tak aby vedel slúžiť novej funkcii. Zásahy do hmoty su minimalizované a jedná sa najmä o úpravu jeho pôvodnej dvorovej časti odstránením prístavieb. Úpravy dispozície sú vedené snahou o otvorenie priestoru. Novou markízou prekrytý vstup do knižnice je vedený z nádvoria. Na vstup naväzuje vstupná hala, z ktorej sú sprístupnené obe prevádzky: knižnica, lokalizovaná v západnom krídle objektu a kaviareň nachádzajúca sa v jeho severnom krídle. Južné krídlo obsahuje hygienické zázemie návštevníkov i zamestnancov, rovnako ako sklad mobiliáru a technické zázemie objektu-kotolňu.
Knižnica je navrhnutá ako jeden otvorený priestor s premiestniteľnými knižnými regálmi. V centrálnej polohe je lokalizované pracovisko zamestnanca knižnice, miesta pre štúdium a prácu s PC sú umiestnené v koncových polohách. Priestoru dominuje knižný regál uložený pozdĺž severnej pozdlžnej nosnej steny objektu, v rámci, ktorého sú umiestnené tri perforácie. Na usporiadanie besied pre deti slúži flexibilná vstupná hala. Klubovňa s kapacitou cca 20 miest včítane príručného skladu a minimálneho zázemia zaberá severný trakt.
V rámci celkového technického riešenia sme venovali veľkú pozornosť environmentálnym súvislostiam, trvalo udržateľné riešnia vsakovania dažďových vôd a alternatívne zdroje kúrenia/ chladenia sú už dnes nevyhnutnosťou. Na výrobu tepla a chladu je použité tepelné čerpadlo voda /voda. Nový objekt má navrhnutý stropný systém OBKT - monolitické stropy v lete chladia a v zime kúria.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od zerozero