Laboratoř ticha

Instalace národní expozice EXPO 2015

Laboratoř ticha
Producent:fullcapacity - Jan Rolník
Adresa: Decumano, Expo 2015, Miláno, Itálie
Investor:MPO, KGK
Soutěž:2014
Projekt:2014
Realizace:2015
Užitná plocha:114 m2


Spolupráce: M.Kukrál, P.Dvořáková, M.Rubačová, A.Boleslavský, J.Rolník
Koncept
,,Čím pomaleji jdeme lesem, tím větší tajemství nám odkrývá”
Laboratorium Silencii přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě.
Pokoj, ticho a zamyšlení je vnímáno jako médium k hlubšímu poznání, přivádí nás od pouhého povrchu do hloubky věcí. V přírodě můžeme nalézat čas, který máme sami pro sebe, klid a ticho, které jsou čím dál tím vzácnější. Třetinu České republiky pokrývá les, většinou volně přístupný komukoli. Jde o vzácné bohatství této země, jehož význam si často neuvědomujeme.

Situace
Prostor multimediální expozice o celké výměře 114,3m²  je situován v 1.NP pavilonu ČR na EXPO 2015 v Miláně. Přiléhá k prostoru centrálního atria přímo naproti nástupnímu ramenu hlavního schodiště. V centru expozice se nacházeji segmenty biotopu hercynské dubohabřiny (živé rostliny a byliny spodního patra lesa), které jsou zasazeny do organicky tvarovaných platforem. Atmosféra lesa je dotvářena projekcí pozadí. Obraz biotopu s pozadím je na základě interakce návštěvníků živě přenášen na velkoformátovou projekční plochu, kde je obohacen o informační rovinu.

Prostor
Expozice navozuje poklidnou a intimní atmosféru. Stěny, strop i podlaha jsou laděny do černé matné barvy, ze které vystupují pouze ambientně nasvětlené kontury platforem, zářící rostliny biotopu a projekce. Návštěvník tedy vnímá pouze důležité části a jeho pozornost není nijak rušena.
Tento dojem je umocněn akustickým řešením prostoru, které eliminuje parazitní zvuky a nechává vyznět hlas lesa.
Instalace samotná počítá s jednosměrným provozem a různou mírou zaujetí návštěvníků. Pro ty, kteří mají zájem odhalovat tajemství lesa jsou připravena místa interakce. Na těchto místech se zainteresovaní návštěvníci mohou podílet na tvorbě prostředí celé instalace prostřednictvím interaktivního systému.

Interakce
Do nitra instalace jsou situována dvě jasně rozpoznatelná místa zastavení na cestě lesem (místa interakce), na nichž je možné stát se aktivním spolutvůrcem instalace. Na rozdíl od většiny interaktivních instalací, které vyžadují aktivitu, pracujeme v Laboratoři Ticha s neaktivitou. Návštěvník se musí zastavit a ztišit, aby na něj systém reagoval a pomocí miniaturních kamer na mechanických pojezdech mu odhaloval čím dál větší detail biotopu. Divák pak může prostřednictvím displaye sledovat míru imerze i výsledný obraz z kamer snímajících živé rostliny. Po technické stránce se jedná o velmi komplexní systém, který zahrnuje monitoring hluku, pohybu, řízení mechanických prvků a vytváření rozšířené reality. Vše probíhá v reálném čase.

Konstrukce
Platforma biotopu:
Organicky tvarovaná hmota vznikla pokročilým modelováním a generováním v 3D softwaru, což umožňuje fabrikaci tohoto komplexního tvaru. Jedná se o 3D frézované jádro, které je na povrchu kryto laminátovou skořepinou.

Projekční plocha pozadí:
Je tvořena napínací folií, plocha je kotvena do skrytého frézovaného rámu. Zadní projekce na tuto plochu je rozdělena na 2 nezávislé části (A,B), které tvoří pozadí pro 2 kamery, ovládané ze 2 míst interakce.

Projekční plocha rozšířené reality:
Velkoformátová projekční plocha o rozměrech 12,5x2,2m využívá stejný konstrukční i porjekční systém systém, jako projekční plocha pozadí. Dvě nezávislé části (A,B) zobrazují přímý přenos z kamer (A,B), obohacenými o prvky rozšířené reality.

Záměr

Vzbudit u návštěvníků silně pozitivní dojem ať už z krás české přírody, multidisciplinárního konceptu směřujícího k přirozeně ekologickému přístupu, vynalézavosti mladých českých tvůrců nebo z formálního ztvárnění instalace.
Prezentovat návštěvníkům jednoduchou, působivou, nenásilnou a bezbariérovou formou instalace, vytvořené za pomoci nových médií a pokročilých výrobních technologií. Instalace zprostředkovává krásu, význam a důležitost českého lesa jako jedinečného ekosystému.
Propojit nejmodernější technologie a nová média s živou přírodou a vytvořit multidisciplinární projekt, do jehož realizace jsou zapojeni experti z různých oborů, a to včetně špičkových vědecko-výzkumných institucí (ČVUT, IIM, AV ČR). Díky inovativnímu přístupu laboratorního snímání živé přírody v reálném čase mohou být technologická řešení využita i pro další vědeckou činnost v oblasti botaniky a ekologie (data získaná během expozice budou využita pro vědecký výzkum realizovaný ve spolupráci s Botanickou zahradou Přírodověděcké faktulty UK Praha).
Formálně a technologicky navázat na proslavenou tradici (Laterna magika, Kinoautomat či Polyekrán) a vytvořit za pomoci technických prostředků 21. století audiovizuální prostor, v jehož rámci návštěvníky obklopí působivá interaktivní projekce využívající plně nejmodernější technologie a technologické koncepty (augmentovaná realita, interaktivní projekce, robotická optika, softwarová manipulace obrazu a zvuku v reálném čase).
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Krasne
Martin Přibík
18.06.15 10:50
paráda
EVO
19.06.15 10:21
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od David Sivý, Jan Tůma, Jindřich Ráftl