Kaple sv. Jana Pavla II. v Bukovanech

Kaple sv. Jana Pavla II. v Bukovanech

Urbanistické a architektonické řešení

Kaple jakožto loď, jakožto archa, pevně ukotvená nad vlnou, loď pro věřící i pro ostatní návštěvníky, jako loď vítající pocestné.
S nápadem výstavby Kaple přišli manželé Kouřilovi z Kyjova, kteří k Bukovanům mají rodinné vazby. Navázali tak na dřívější snahy obce o vystavění svatostánku, které bohužel několikrát vzaly za své. Budoucí stavba byla umístěna do pomyslného centra obce mezi stávající obecní úřad a objekt Sokolovny. Mezi těmito hmotnými objekty vznikla po dřívějších domech zhruba trojúhelníkový parcela s převýšením nad přiléhající silnicí tvořící hlavní průtah obcí. Především terénní převýšení a možnost jakéhosi výhledu do jižního údolí nás přesvědčilo o tom, že Kaple nebude orientována dle dřívějších tradic presbytářem k východu, ale že položíme hlavní podélnou osu Kaple kolmo na komunikaci, což zároveň vyhovovalo myšlence orientování hlavní osy Kaple směrem k Vatikánu.

Architektonicky jsme chtěli dosáhnout celkového zjemnění centrálního prostoru obce a zvolili jsme proto především organické tvary, oblouky a křivky. Hlavní křivkou navádějící příchozí ke Kapli se stala opěrná zeď. Tato křivka, námi řešená jako Vlna, vytváří hlavní horizontální prvek celé stavby. Samotná Kaple pak na tuto horizontální vlnu reaguje vztyčením vertikality věže. Na vrcholu věže jsou tři okna do zvonice, která celkovou hmotnost věže odlehčují.

Již zmíněné využití organických tvarů se propsalo především do řešení půdorysu Kaple - celý půdorys je tvořen z hlavního vstupního polokruhu, dále zužující-se prostor hlavní lodi a elipsovitý závěr lodi - presbytář. Za ním je ve stejných křivkách řešena přístavba sakristie. Jednotlivá okna jsou uvnitř vykonzolována a vytváří tak pocit jakési dynamičnosti, neustále se měnící vnější světlo hraje v interiéru vlastní scénu.

Pojetí vnější fasády je založeno na kombinaci jednoduché bílé omítky horizontální vlny a vertikální věže a dále pak celodřevěné fasády obvodového pláště lodi. Fasáda je obložena svislými latěmi z vypalovaného jasanu, který bude ponechán působení povětrnosti. Fasáda bude reflektovat stárnutí objektu, jeho vývoj a reakce na vnější vlivy. Veškeré okna jsou dřevohliníková s vnějším tmavošedým povrchem. Některá okna do lodi jsou z vnitřní strany doplněna jemnou malbou, okna do presbytáře jsou řešena jako malovaná celoplošná vitráž. Vnitřní prostor kaple je celý pojat v bílé barvě omítek v kombinaci s bílou a černou mramorovou dlažbou. Monochromnost prostoru je doplněna mramorovým inventářem presbytáře s dominantním mramorovým svatostánkem a oltářním stolcem. Celý prostor je ale oživen dřevěným dubovým mobiliářem v přírodní barvě, ve stejné barvě jsou řešeny vnitřní dveře.

Okolí Kaple je řešeno použitím kamenné kusové dlažby na přístupové cestě a dále okrasnou výsadbou - plochy budou zatravněny a doplněny několika solitérními stromy. Přílišná zdobnost by ukrajovala pozornosti samotné Kapli. 

Technický popis stavby

Opěrná stěna je řešena jako železobetonová monolitická konstrukce z původně pohledového betonu natřený bílou barvou. Kaple je řešena jako železobetonový stěnový skelet s obvodovými nosnými stěnami z prolévaných betonových tvarovek. Objekt je založen na betonových základových pasech. Stropní desky nad vstupní částí a nad sakristií a presbytářem jsou řešeny jako monolitické, křížem vyztužené železobetonové desky tl. 200 mm, schodiště do prvního patra bylo vybetonováno jako deska vykonzolovaná z obvodové železobetonové monolitické stěny kruhové věže. Nerovnosti stěn monolitické stěny vzniklé skladbou jednotlivých desek byly dodatečně zakryty omítkami, z vnější strany pak zateplovacím systémem. Přestropení celého prostoru je z prefabrikovaných stropních desek Spirol. Všechny betonové stěnové konstrukce jsou zatepleny minerální vatou, věž je omítnuta bílou silikonovou omítkou Baumit, tělo lodi kaple je obloženou dřevěnými, na svislo kladenými latěmi z vypalovaného jasanu. Samotný obklad fasády trval téměř dva měsíce, ale výsledný dojem je opravdu velmi působivý. Latě byly vypalovány v termopeci a natřeny ochranným olejem, který ale bude poměrně rychle vymytý a dřevo se nechá dále neupravované. Krytina všech střech je fóliová z měkčeného PVC, oplechování atik a všech parapetů, svody a okapy jsou z poplastovaného šedého plechu, okna jsou použita dřevohliníková.

Spolupráce

Na návrhu interiéru Kaple a inventáře dále spolupracovali:
-    Luboš a Jakub Jarcovjákovi - návrh koncepce interiéru - plastika Krista, svatostánek, oltářní stůl, lavice a sedesy, zpovědnice
-    Radim Hanke - autor bronzového reliéfu Jana Pavla II. a pískovcové Madony
-    Ivo Sedláček - autor malovaných vitráží v presbytáří
-    Zdeněk Gajdoš - autor křížové cesty
-    Markéta Prokopová - pískování a malba oken v hlavní lodi
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...kaple...
Zdeněk Skála
01.09.15 04:43
Kapli
robert
02.09.15 03:10
zobrazit všechny komentáře