Interiéry administrativní a výrobní budovy v Hodoníně

Interiéry administrativní a výrobní budovy v Hodoníně
Cíle -
vytvořit funkční a otevřená pracoviště s charakterem, setřít sociální rozdíly mezi jednotlivými pracovišti, podpořit komunikaci a sounáležitost, čistotu, hru, identifikovat pracovníky s místem, s firmou, vytvořit společnou dílnu investora, architekta, výtvarného umělce a ostatních profesí, vytvořit kompaktní celek.
Prostředky - otevřenost vzájemné potkávání všech zaměstnanců na chodbách, průhledné příčky, průhledy mezi pracovišti, sprchy bez dělících příček, velkoprostorové kanceláře se společnými stoly a dva dlouhé stoly do jídelny. Uzavřenost intimní uzavřené prostory (kuřárna, zasedací místnost se závěsem) vyvažují otevřenost ostatních prostorů. Kontext půdorysné řešení navazuje na betonový skelet stavby, všude kromě kanceláří (sdk podhled) je přiznáno konstrukční řešení stavby. Barva vodítko, identifikace s prostředím, oživení, hra (šedavé jádro perforované barevnými prostory: žlutá chodba do jídelny, červená kuřárna, bílý archív s barevnými číslicemi, modrá zasedací místnost), barva materiálu (přiznaná ocel na radiátorech). Výtvarné umění: výtvarné umění jako součást architektury, neoddělitelné a úzce s ní spjaté (bílý reliéf s jablky jako součást bílé stěny, reliéfní piktogramy na dveřích). Hra s barvami, s průhledy. Čistota / funkčnost / detail / materiály : snaha o vestavěnost jednotlivých prvků: nábytek a sanitární doplňky, sprchy bez kabinek, lehké záchodové příčky, rozvaděč a hydranty v nikách, dveře a sokly v rovině s povrchy, materiály odolávající agresivnímu prostředí a dlouhodobému používání, rozměry místností na modul dlažby.

Aims - to create open and purposeful workplaces, to capture a workplace character, to remove social differences between individual workplaces, to support cooperation and fellowship, playing and cleanness, workers should learn to be identified with the place and the company, to create a common workshop for the investor, the architect, the visual artist and others, to create a compact whole.
Means - opening: workers meeting in the halls, transparent partitions, apertures between individual workplaces, showers without partitions, very spacious offices with common tables, two long tables in the company canteen. Enclosing: intimate closed rooms( smoking room, curtained conference room) counterbalance the openness of the other rooms. Context: ground plan of the house closely connected with the concrete building skeleton, building construction structure is admitted in all rooms except the office rooms (sdk bottom view). Colour: guiding principle, identification with the surroundings, regeneration, game principle (grey core perforated with colourful spaces: yellow hallway leading into the canteen, red smoking room, white archives with colourful numbers, blue conference room), material colour ( radiators with original steel colour). Visual art: art as part of architecture, closely connected with it, unseparable ( white relief with apples on the white wall, relief pictograms on the doors). Playing: with colours, apertures. Cleanness / Function / Detail / Materials: trying to integrate the elements: furniture and sanitary elements, showers without partitions, lightweight toilet partitions, switchboards and hydrants in the niches, doors and plinths in the surface level, materials resistant to aggresive and long-term usage, room dimensions corresponding with the tiling.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jan Hofman, Marcela Steinbachová