Golf klub Hostivař

Golf klub Hostivař
Adresa: Hornoměcholupská 565, Horní Měcholupy, Praha, Česká republika
Investor:SPORT Hostivař a.s.
Projekt:2002-2006
Realizace:2003-2007


Developer: RODOP a.s.
Spoluautor-fasáda: Prof. ak. soch. Jiří Beránek
Návrh novostavby sportovního klubu je umístěn na volných parcelách v Horních Měcholupech severně od ulice Hornoměcholupská. Záměrem investora byla realizace objektu s administrativní částí v kombinaci se sportovním využitím a s menším podílem komerčních ploch.

Stavební program:
1. PP - zázemí a sklady
1. NP - vnitřní sportovní zařízení; komerční plocha veřejného stravování;
2. NP - sportovní, komerční a administrativní plochy

Pozemek objektu je ze severní a západní části vymezen hranicí parcely 523/436 a stávající komunikací. Z jižní i západní strany byl rozsah objektu omezen ochranným pásmem trasy stávajícího vzdušného vedení VN. Stavební pozemek je v mírném sklonu, (výškový rozdíl mezi nejvyšším místem severní strany a jižní fasádou je 1,8 m) a dle územního plánu označen jako SP (sloužící sportu) s funkčním využitím sportovním zařízením.

Cílem urbanistického návrhu byl polyfunkční objekt, který svým půdorysným i hmotovým uspořádáním bude charakterizovat klubové zařízení. Jeho podélná orientace dle osy sever–jih vychází z celkové koncepce sportoviště. Tato orientace umožňuje výhled ze všech prostor (restaurace, vnitřní sportoviště, terasa) na sportovní areál, což bylo hlavním urbanistickým cílem. Tato orientace odcloňuje navržené parkoviště podél západní fasády. Průchodnost prvního podlaží ho zároveň činí vstupním objektem. Různý charakter severní a jižní hmoty budovy dále vyplývá z rozdílnosti funkční náplně - administrativní a sportovní.

Napojení areálu na stávající komunikaci, odbočku z ulice Hornoměcholupské, je řešeno příjezdovou komunikací ke sportovnímu klubu a k předpokládané budoucí zástavbě objektů (obchody a služby). Jedná se o účelovou vnitroareálovou komunikaci, která je ve správě investora. U příjezdu k objektu je k dispozici parkoviště s 93 parkovacími místy.

Půdorys objektu tvoří dva propojené obdélníky řazené za sebou v severojižní ose. Na západní straně je umístěno parkoviště, v ostatních směrech budovu obklopuje sportovní areál.
Objekt je osazen na úroveň vstupního podlaží, severním směrem sklon pozemku klesá asi o polovinu výšky podlaží.
Střecha: hlavní hmota - plochá; severní část - pultová
Základní objem a tvar navržené budovy vychází z regulačních podmínek a funkční náplně. Hmotové uspořádání je tvořeno hlavním kvádrem o výšce dvou nadzemních podlaží zastřešeným plochou střechou a hmotou vnitřního sportoviště s pultovou střechou.
Celkově kompaktní hlavní hmota objektu je na východní fasádě odskočena nad půdorysem terasy v 1. NP.

Do objektu vedou dva vstupy, jeden pro zaměstnance restaurace, druhý je koncipován jako hlavní a vede do sportovně komerční části. Do restaurace je umožněn ještě další vstup z jižní fasády. Terasa a bar v prvním patře jsou přístupné přímo z terénu zvláštními venkovními schody. Dominantu nad terasou restaurace v 1. NP tvoří zastřešení membránou jako sochařský prvek, který má návaznost na již existující odpaliště. Navržené zastřešení v kombinaci s plynovými ohřívači vzduchu umožňuje celoroční provoz terasy.

Objekt má dvě hlavní komunikační jádra při západní fasádě. Komunikační jádro u hlavního vstupu spojuje celý objekt od suterénu, kde jsou umístěny šatny a zázemí, přes 1. NP s restaurací, recepcí, golfovou prodejnou a indoor golfem, až po 2. NP, kde se nachází golfový klub a administrativní část objektu. Druhé komunikační jádro slouží jako obslužné mezi 1. NP indoor golfu a golfovým klubem v 2. NP.

Při jižní fasádě jsou komerční prostory - restaurace s přilehlou venkovní terasou. Hlavní náplní 1. NP jsou vstupní prostory klubu a vnitřní sportovní plochy. 2. NP je určeno pro administrativní zázemí sportovního klubu a baru. Konstrukční výška nadzemních podlaží je 3,6 m, podzemního podlaží 3,3 m.
Hlavním výrazovým prvkem fasády jsou prosklené části v kombinaci s obkladem z cembonitových desek. Tento obklad je navržen v pravidelném dělení po celém objektu, jehož souměrnost rozbíjejí prosklené plochy a vytváří tak na fasádě napětí. Prosklené časti jsou na jižní fasádě doplněny o venkovní slunolamy, které při stažení toto napětí ještě umocňují.

Vstup je zvýrazněn předstupující pergolou a terasami, jež jsou zastíněny zavěšenými membránovými prvky

S tvarem objektu odpalovací haly, u které musí být dodrženy technické požadavky, se nedalo příliš architektonicky pracovat. Pro lepší zasazení golfového areálu do kontextu přírody a pro potlačení dominantnosti hmoty, byl zvolen obklad přírodními prkny. Obklad z prken, jež jsou ve třech vrstvách, celkovou hmotu roztříští. Reliéf "trávy ve větru", který zde byl vytvořen, přibližuje odpalovací halu přírodě. Takto ztvárněný objekt se stává sochou a není vnímán pouze jako obyčejná hala.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ADR