Fárův dům

Fárův dům
Jako jedno z nejznámějších děl Janákova kubistického období bývá uváděna rekonstrukce domu čp.13 na náměstí v Pelhřimově.
Opomíjena je skutečnost, že byla zamýšlena a vznikla především jako přestavba barokního objektu hotelu "U Zlatého soudku", původně patřícímu Leopoldu ze Šternbachu. Dům zakoupil v r.1911 MUDr. Vojtěch K. Fára, aktivní člen Klubu za Starou Prahu v Pelhřimově a rozhodl s objekt adaptovat pro vlastní bydlení. Aby podpořil obnovu starého rázu náměstí, zadal projekt architektu Janákovi, který v té době prováděl několik dalších projektů v Pelhřimově. Projekt na přestavbu je datován z dubna 1913.
Dům měl původně mansardovou střechu bez štítu a balkonu, ani nárožní arkýř nebyl součástí pozdně barokního průčelí. Nárožním se dům stal po odbourání sousedních domů asi v polovině 16. století (zámek nebyl do té doby z náměstí přímo přístupný).
Na druhé straně proluky vystavěla počátkem 17. století manželka jindřichohradeckého kupce Šrejnara budovu čp. 10 v pozdně renesančním stylu (jedinou, která nevznikla adaptací starší stavby), rovněž s nárožním arkýřem.
Zřejmě ani první názory na rekonstrukci objektu nebyly jednoznačné, v projektové dokumentaci ani v perspektivě není ještě obsažená varianta se štítem. V této době se Janák zabývá též svou teoretickou statí Obnova průčelí (březen 1913), ve které se zabývá kubickým, trojrozměrným vytvářením prostoru. Dochází k přesvědčení, že vytvořit objem a prostor je možné především prostorovým protvářením jejich povrchových ploch (viz. skici průčelí). Také zde dozajista hrál roli velkoryse pojatý záměr obnovení krásného domácího až barokního rázu městečka, který byl tolik diskutován už výstavbou hotelu Rosol na stránkách Věstníku Klubu za Starou Prahu 1912-1914. Zde měl být dán příklad, který přesvědčí i c.k. ústřední komisi pro péči o památky ve Vídni, což se nakonec podařilo, bohužel pozdě pro náměstí v Pelhřimově.
Štíty této fronty náměstí nejsou historicky doloženy, ani jediná dochovaná kresba - fantazie na pelhřimovskou historii - neuvažuje se štítem na čp. 13 (malíř Jaroslav Ziegler - 1940). Není tedy možné prohlásit, že štít byl snesen v 19. století vlivem horečné stavební aktivity (Pelhřimov byl až do poloviny 19. století venkovské městečko, prosté podnikatelských aktivit).
V kontextu návrhu na přestavbu domu nelze opomínat též programovou spřízněnost kubismu s historickou architekturou. Štít sám vyvolává silný dojem barokního domovního štítu. Na Janákových dobových nákresech je vidět, jak těžce se rodil, aby proporce byly vhodně kubisticky rozloženy a aby výsledný dojem byl zároveň moderní a zároveň zdařilou iluzí na barokní architekturu. To vše bylo dosaženo bez kopírování historického tvarosloví soudobým způsobem.
Zde se zřetelně projevil jasný ústup od přísně konzervační metody, který hlásal, že předělávání a obnovování chybějících nebo poškozených částí architektury není ochrana staré památky, ale naopak nevratné ničení. Avšak ani s touto konzervační metodou není v rozporu - vždyť se nesnažil o dostavbu v barokním slohu ani o nevhodnou modernizaci a zkrášlení domu v duchu doby. Není porušen genius loci, místní tradice ani obecné ukázky řemeslné a stavební technicky minulosti (nadokenní římsy) spolu s vertikálním členěním průčelí.
Dispoziční uspořádání ponechává nosné zdi původní stavby včetně uzavření podloubí (zřejmě na nátlak stavebníka, protože v některých pohledek je podloubí otevřeno). V přízemí jsou tři krámy (prodejny), s bytem do dvorku a hospodářskými místnostmi v dvorním traktu. V patře je ordinace s čekárnou, byt MUDr. Fáry s terasou a altánem a další dva menší byty s okny a vstupy do dvorního traktu.
Bohužel se do dnešních dní dispozice nedochovala. Již ve 30-tých letech byly prováděny změny a adaptace ve dvorním traktu (stavitel Postránecký 1930-33). Zásadní změny byly provedeny při výměně vstupních dveří do prodejny v r. 1958 (OSP Pelhřimov-navrhl B. Choutka) a při generální rekonstrukci v letech 1976-1978, při které probíhalo na západní straně náměstí (ing. arch. Kristián) zjištění podzemí, otevření podloubí pod objekty a nepříliš šťastná obnova štítů, došlo ke změně dispozicí 1. a 2.NP, k výměně veškerých domovních instalací a k vytvoření denní vinárny v patře.


0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pavel Janák