Dostavba budovy Slovanského gymnázia v Olomouci

Dostavba budovy Slovanského gymnázia v Olomouci
Spolupráce:Daria Johanesová
Adresa: třída Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc, Česká republika
Investor:Olomoucký kraj
Realizace:2/2012 – 7/2013
Užitná plocha:5720 m2
Zastavěná plocha:1630 m2


Dostavba budovy Slovenského gymnázia v Olomouci získala čestné uznání v kategorii novostavba soutěže Grand Prix Obce architektů 2014.

Slovanské gymnázium v Olomouci je nejstarším gymnáziem na střední a severní Moravě. V přímém kontrastu s vynikajícími studijními výsledky studentů byly výukové prostory, jež se donedávna nacházely v dřevotřískovém přízemním pavilonu ve dvorním traktu za historickou budovou školy. Toto provizorium vydrželo více než 40 let.
V roce 2010 rozhodla Rada Olomouckého kraje o nutnosti nahradit „dočasný“ objekt novou budovou. Zadáním soutěže o návrh bylo zajistit nejen chybějící kapacitu výukových prostor, ale i vybudovat novou, větší tělocvičnu a jídelnu s výdejnou obědů. Z tohoto zadání návrh stavby vycházel.

Architektonicko-urbanistické řešení
— Řešené území je lemováno třemi ulicemi. Stávající zástavba je tvořena blokem tří budov s průčelími tvořícími uliční čáru a dvorním traktem uprostřed. Přístavba je umístěna zčásti na půdorysu původního dřevotřískového pavilonu a zčásti na přilehlé ploše dvora. Uličním průčelím nové křídlo navazuje na historickou budovu. Nová část lemuje po obvodu půdorys školního dvora a současně mu dává nové využití. Doposud bylo na ploše dvora umístěno asfaltové hřiště, které z důvodu hluku při provozování sportovních aktivit nebylo příliš využíváno. Hřiště s vhodnějším povrchem bylo přemístěno na střechu nové tělocvičny a dvůr se tak stal zelenou relaxační zónou.
Hmota učebnové části reaguje na kompozici původní stavby. Výškově nepřesahuje úroveň okapní římsy historické budovy. Novostavba zohledňuje také téměř současně realizovanou dostavbu sousední pedagogické fakulty. Členění fasád nového křídla reaguje na vnitřní uspořádání školy. Nepravidelná velikost a tvar okenních otvorů symbolizuje využití místností za fasádou objektu. Charakteristickým prvkem vstupního průčelí je různoběžná plocha proskleného parteru přecházející do vertikální prosklené stěny vstupní haly. Prosklená plocha spojuje navzájem klíčové prostory vstupní části a zdůrazňuje nový hlavní vstup do budovy. Prosklené průčelí vzdušné vstupní haly symbolizuje otevřenost, transparentnost a také neomezené možnosti vzdělávání.  Protiváhou prosklení vstupní haly je prosklená plocha v horním patře dostavby, která na boční stěně sestupuje vertikálně dolů, v místě ukončení středové chodby, která je identická ve všech patrech. Konec chodby v každém podlaží je tedy zakončen proskleným oknem na celou výšku chodby. Prosklené plochy oken jsou směrem do exteriéru olemovány kovovými předstupujícími manžetami. Fasády jsou řešeny formou pohledového betonu.
Odlišná od ostatních hmot je hmota tělocvičny ve dvorním traktu, jejíž fasáda je zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Omítka je ošetřena fasádní nátěrovou hmotou v bílém barevném odstínu. Místnosti ve dvorním křídle orientované na jih jsou od přímého slunečního záření chráněny pomocí pasivního zastínění řešeného formou venkovních hliníkových okenních žaluzií v nejvyšším podlaží, v nižších pak pomocí konstrukce ocelové předstěny s hliníkovými lamelami v horní části a popínavou zelení na její spodní úrovni.

Dispoziční řešení — Přístavba má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V přízemí je nový hlavní vstup do gymnázia zajišťující chybějící bezbariérový přístup do objektů školy. Součástí vstupní haly je hlavní schodiště s osobním výtahem, ve všech patrech je přístavba v hale propojena se stávající budovou. V návaznosti na hlavní vstup je v přízemí umístěna jídelna s výdejnou obědů. Prostor výdejny je rozdělen na tři části s možností vzájemného dispozičního oddělení. Část jídelny u uliční fasády je využívána také jako bufet. Schodiště naproti vstupu vede také směrem do šaten studentů, které jsou umístěny pod půdorysem uličního křídla dostavby.
Ve druhém podlaží navazují na vstupní halu kanceláře vedení školy a sekretariát, ve zbytku patra jsou umístěny učebny a pracovny. Druhé podlaží je také nástupním patrem do tělocvičny, jejíž podlaha je v úrovni mezipatra mezi 1. a 2. podlažím nad krytým prostorem pro zásobování výdejny. V daném podlaží je tedy umístěno i zázemí tělocvičny, šatny a sprchy. Tělocvična je nezávisle přístupná samostatným schodištěm z dvorního traktu, což umožňuje její pronájem veřejnosti v době, kdy je budova školy uzavřena.
Třetí a čtvrté podlaží je určeno výhradně pro výuku. Jsou zde umístěny odborné učebny a laboratoře. V nejvyšším podlaží je do nárožní části uličního křídla orientovaná učebna výtvarné výchovy s bohatým nepřímým denním osvětlením, s ní sousedí akusticky upravená učebna hudební výchovy. Z učeben biologie je v tomto podlaží směrem do dvora přístupná venkovní terasa, která bude využívána pro biologické pokusy probíhající ve venkovním prostředí, případně pro pěstování rostlin. Ze čtvrtého podlaží je také možný vstup na venkovní hřiště na střeše tělocvičny.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ateliér-r