Centrum města Velká Bystřice

Centrum města Velká Bystřice
Adresa: Zámecké náměstí, Velká Bystřice, Česká republika
Investor:Město Velká Bystřice zastoupené starostou Ing. Markem Pazderou
Projekt:2008-10
Realizace:2009-10


Úloha revitalizace centra malého města v rozsahu prostorů Zámeckého náměstí, přilehlého parku s amfiteátrem a třech objektů spadá měřítkem do tzv. malého urbanismu. Naším úkolem bylo do stávající beztvaré směsi ploch, objektů a náznaků komunikací definovat  prostory zadané investorem a zbývající místa za hranicí území zaplnit výhledovými funkcemi a náměty na využití.

Zámecké náměstí
Ideou návrhu je definování přesné hranice náměstí a parku a tím základních rozměrů prostoru a lokace dalších funkcí. Hranicí byla zvolena forma zdi jako historický fenomén ohraničení zahrad a veřejných prostorů. Zeď je pokračováním nenápadné zadní stěny domku, výšky 3.5 metru a půdorysném tvaru Z. Prostor je tedy pevně ohraničen ze západu a jihu, východní strana je otevřena je komunikaci. Severní část prostoru ohraničuje hmota zámku se vstupem do malého nádvoří. Západní strana je zeď s bránou do parku a k amfiteátru. Jižní strana – linie hranice je stanovena štítem budovy pošty a spolu s budoucí dostavbou kulturního domu a zdí změkčenou pergolou tvoří zárodek subprostoru materiálově a výškově odlišeného od náměstí, který bude sloužit vstupním a společenským účelům. Z parkové strany je do tohoto půdorysu vložené dětské hřiště. Toto řešení předurčuje zároveň hranici dostavby městského pozemku. Východní strana náměstí je otevřena ke komunikaci. Hranici klidové zóny tvoří patníky. Plocha mezi patníky a stromořadím je členěna stupňovitým břehem náhonu. Toto místo je zároveň rozcestím cyklostezky od Bystřičky.

Architektonické řešení
Vymezený prostor náměstí 40 x 45 m je rozdělen čtvercovým rastrem cca 6 x 6 m ze žulových pásků vyplněných žulovými kostkami 10 x 10 cm. Pásky i kostky jsou z lipnické žluté žuly kladené do oblouků. Zahloubený stupňovitý břeh náhonu je zadlážděn břidlicovými deskami. Všechny kamenné doplňky – patníky, obrubníky, krajníky a sokly jsou z lipnické žluté žuly. Hraniční zeď jižní a západní strany je omítaná s nátěrem okrové barvy a s korunou z plných cihel. V průsečíku osy do vstupu do zámku a kulturního domu a osy brány k amfiteátru je navržena kašna z pískovce stíněná čtyřmi stromy. Barokní sousoší je umístěno v sousedství velkého stromu s klidným pozadím zdi. Čtyři stožáry o výšce cca 12 m osvětlují celou plochu náměstí. Stožáry a všechny prvky drobné architektury jsou povrchově upraveny černou kovářskou barvou.

Revitalizace parku
Revitalizace parku se skládá z návrhu nového skeletu pěších cest a ploch s vazbami na amfiteátr, vstupy z náměstí a okolních komunikací. Součástí nových komunikací jsou tři lávky přes náhon. Cesty jsou navrženy ze žulových odseků a mozaiky z lipnické žuly žlutošedé a z mlatových povrchů. Návrh vegetačních prvků zhotovila a realizovala firma Zahrada Olomouc.

Amfiteátr
Amfiteátr je umístěn v terénní muldě ve východní části parku. V přímé návaznosti na náměstí. Kapacita je 600 diváků. Zázemí pro účinkující a diváky je umístěno ve dvou domcích severně od jeviště. Pro hlediště byl upraven terénní reliéf jehož povrch je zatravněn. Základní půdorysný tvar je přizpůsoben ploše parku a minimálnímu úbytku vzrostlé zeleně. Křivky hlediště plynule navazují na okolní terén a respektují přírodní charakter okolí.

Architektonické a materiálové řešení
Hlavní ideou je otevřená přírodní aréna půdorysného tvaru kruhové výseče zapuštěná do umělé terénní vlny. Vnitřek arény je stupňovitě uspořádán devíti řadami ve třech segmentech. Přístupy diváků jsou dvojím schodištěm. Hlavním od náměstí a podružným z parku na ochoz, ze kterého vedou stupňovité uličky k jednotlivým řadám. Přístup diváku je možný i ze dna arény. Amfiteátr navržen z přírodních materiálů. Valy jsou zatravněny a ohraničeny žulovými krajníky a stupni. Kruhové dno arény je zpevněno žulovými odseky tak aby pohledově a provozně splynulo s pěšími cestami a přírodním okolím a bylo univerzálně použitelné pro mobilní jeviště. Hlediště spolu s přístupovými uličkami je navrženo z dubových fošen a hranolů uložených na podkladové betonové stupně. Dubové trámky laviček a stupňů jsou řezány do oblouků a svorníkované. Lavičky jsou podezděny přizdívkou ze žulových plátků lipnické žluté žuly. Osvětlení a ozvučení hlediště a jeviště je ze dvou ocelových stožárů výšky cca 9 metrů.

Objekty západního křídla zámku
Nenápadný a architektonicky nevýrazný soubor tří staveb jsme se návrhem rekonstrukce snažili zhodnotit, ale přitom zachovat odlišnosti každého z nich. Všechny tři stavby jsou zachovány v obrysu a hmotě, ale z různým stupněm poničení, ze kterého jsme vybrali charakteristické rysy výrazu. Objekt A - infocentrum má obnovené některé prvky empírového průčelí – římsu a typ oken. Objekt B – zázemí účinkujících je z lehce pokleslou formou přestaveb první republiky a 50. let s klasicistním zaklenutým přízemím pouze vnitřně přestavěn. Objekt C slouží jako zázemí diváků a má charakteristické rysy hospodářského stavení konce devatenáctého století s cihlovými záklenky otvorů a klenbami do traverz pouze doplněn a dispozičně upraven. Tyto objekty jsou navzájem propojeny proskleným krčkem, dvorečkem a zdmi. A jsou součástí revitalizované části centra, na které provozně a výrazově navazují. Tvoří servisní zázemí pro návštěvníky a a účinkující folklórních festivalů a infocentrum s národopisnou expozicí a malou galerií.

Architektonické a materiálové řešení objektů
Objekt A – infocentrum a galerie
Objekt je třípodlažní se sedlovou střechou. V přízemí je umístěno infocentrum s národopisnou expozicí, v patře je galerie a v podkroví jsou šatny účinkujících. V návrhu je respektována hmota objektu a okenní otvory do nichž jsou vsazena tabulková okna. Stropní konstrukce je kombinací ocelových nosníků a dřevěných dvojitých podlah. Fasáda do parku je akcentována novotvarem arkýře s výhledem. Ocelové schodiště a prosklený krček spojují provozy domu A a B vertikálně i horizontálně. Omítky vnější i vnitřní jsou vápenné štukové. Venkovní nátěr je béžový. Střešní krytina je Cembrit s měděným oplechováním.
Objekt B – zázemí účinkujících
Objekt je dvoupodlažní a je zachovaný v původní formě se sedlovou střechou. Přístup do objektu je ze dvorku do haly, která je průchozí k amfiteátru a je zároveň zádveřím. Z haly je přístupný vlevo dispečink a vpravo proskleným krčkem  centrální schodiště propojující šatny v podkroví obou objektů. Architektonický návrh respektuje hmotu a zachovaný výraz objektu. Je provedena pouze vestavba podkroví na fasádě, je obnovena původní struktura a barevnost, jsou opravena a doplněna původní špaletová okna a dveře. Je rehabilitován přízemní klenutý prostor a provedeny nové dřevěné podlahy.
Objekt C – zázemí diváků
Jedná se o přízemní hospodářský objekt s pultovou střechou se zachovanými cihlovými záklenky oken a dveří a zachovanou cihelnou klenbou do traverz. Využití objektu je jako sociální zařízení pro diváky, v části přízemí je umístěno občerstvení se sezením na dvorku. Dvorek je propojen brankou v ohradní zdi se vstupní plochou k amfiteátru a je zadlážděn cihlami. Na průčelí jsou obnoveny cihelné články dveřních a okenních otvorů a vápenná štuková omítka s nátěrem. Okenní otvory jsou doplněny továrními ocelovými okny a dveřní otvory plnými dveřmi.
7 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
ne/uvěřitelné
Tomáš Vích
28.11.10 05:40
blahopřání
Petr Velička
29.11.10 12:27
krajina?
Vích
29.11.10 07:15
Ne krajina, ale krajinářská architektura
Petr Velička
30.11.10 03:01
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Michal Sborwitz, Marie Sborwitzová, Karel Prášil, Pavel Klásek