Apartmánový dom Betliarska

Apartmánový dom Betliarska
Adresa: Betliarska ulica, Petržalka, Bratislava, Slovensko
Investor:Alox, s.r.o.
Projekt:2017-19
Realizace:2020-21
Užitná plocha:3932 m2
Zastavěná plocha:679 m2


Architektonické, urbanistické a funkčné riešenie
Zámerom investora je novostavba apartmánového domu.
Východiskom pre riešenie novostavby boli stavebno-technické danosti pozemku, právoplatné územné rozhodnutie a požiadavky klienta, ktoré sa premietli do celkového riešenia priestorového konceptu.
Novostavba je osadená do rovinatého terénu v území s existujúcou infraštruktúrou.
Novostavbu tvorí päťpodlažná hmota apartmánového domu prevažne obdĺžnikového pôdorysného tvaru na najvyšom nadzemnom podlaží v poloho od kompexu „Melrose“ tvarovaná mierným ústupením zo svetlotechnických dôvodov.

Dispozičné riešenie
Základný ideový koncept urbanistického riešenia má svoje logické pokračovanie v dispozično prevádzkovej schéme novostavby objektu. Spomínané osadenie objektu na pozemku súvisí s možnosťou pešieho aj automobilového prístupu vzhľadom na vzťah k miestnej komunikácii, konfiguráciu územia, orientáciu k svetovým stranám, optimálne rozloženie základných funkcií na pozemku.
1.NP novostavby apartmánového domu okrem vstupnej haly zahŕňa 6 dvojizbových apartmánov, doplnených o 16 murovaných kobiek. Cez spoločnú chodbu je napojené na vertikálne komunikačné jadro schodiska s výťahom. Z exteriéru je prístupná planová kotolňa a rozvodňa NN. Taktiež i jedna prenajímateľná obchodná prevádzka.
2.NP zahŕňa 5 dvojizbových a 2 trojizbových apartmánov a 1 trojizbový a 1 päťizbový byt. Cez spoločnú chodbu je napojené na vertikálne komunikačné jadro schodiska s výťahom. Byty sú vybavené samostatnou chodbou oddeľujúcou chodbu pre apartmány.
3.NP zahŕňa 5 dvojizbových a 2 trojizbových apartmánov a 1 trojizbový a 1 päťizbový byt. Cez spoločnú chodbu je napojené na vertikálne komunikačné jadro schodiska s výťahom. Byty sú vybavené samostatnou chodbou oddeľujúcou chodbu pre apartmány.
4.NP zahŕňa 4 dvojizbových a 2 trojizbových apartmánov a 1 dvojizbový, 1 trojizbový a 1 päťizbový byt. Cez spoločnú chodbu je napojené na vertikálne komunikačné jadro schodiska s výťahom. Byty sú vybavené samostatnou chodbou oddeľujúcou chodbu pre apartmány.
5.NP zahŕňa 5 dvojizbových apartmánov a 2 dvojizbový, 1 trojizbový a 1 päťizbový byt. Cez spoločnú chodbu je napojené na vertikálne komunikačné jadro schodiska s výťahom. Byty sú vybavené samostatnou chodbou oddeľujúcou chodbu pre apartmány.

Statická doprava
Novostavba apartmánového domu sa dotýka úpravy statickej dopravy. Potrebný počet parkovacích miest sa vybuduje na teréne, sčasti pod objektom v počte 60 ks. Areálová komunikácia parkoviska bude riešená ako pojazdná spevnená plocha z betónového krytu a parkovacie miesta ako pojazdná spevnená plocha z vegetačného krytu. Vjazd na pozemok ostane nezmenený v pôvodnej polohe z ulice Sitnianska napojenej na Betliarsku ulicu ako obojsmerná komunikácia.

Urbanistické riešenie, orientácia k svetovým stranám
Tvar a orientácia pozemku k svetovým stranám boli určujúcimi faktormi pre vznik celkovej koncepcie a rozloženiu jednotlivých prevádzok v novostavbe apartmánového domu. Požiadavky na preslnenie a energetickú hospodárnosť určili jeho usporiadanie do pravidelného pôdorysného tvaru prevažne obdĺžnikovej päťpodlažnej hmoty s asymetrickým dotvorením východo – západne zúženou a o podlažie zdvihnutou štvorpodlažnou hmotou južnej fasády. Tieto vstupné parametre zadefinovali celkový objem, plošné parametre a materiálové riešenie novostavby ukončenej plochou strechou.
Osadenie objemu novostavby sa posúva k východnej hranici, kde sa na 1.NP uvoľnený priestor ponúka na predzáhradky k apartmánom s terénnymi, sadovými úpravami a oplotením. Zdvihnutie časti južnej hmoty akcentuje hlavný vstup do novostavby a prispieva k využitiu plochy pod apartmánovým domom pre statickú dopravu v podobe parkovacích plôch. Zredukovaná zastavanosť 1.NP v sebe zahŕňa okrem apartmánov i technické a technologické zázemie, skladové priestory a na severnej fasáde orientovanej do Betliarskej ulice i prenajímateľné obchodné priestory a zelený priestor doplnený detským ihriskom a chránený plným oplotením pre zabezpečenie akustickej pohody. Ostatné typické podlažia v sebe zahŕňajú nebytové priestory – apartmány premiešané s bytovými priestormi – bytmi v pomere do 30% byty voči apartmánom. Strieda sa tú kompozícia loggií orientovaných do zjazdu z Dolnozemskej cesty na západnej fasáde s balkónmi severnej a južnej fasády. Najvyššie 5.NP je na východnej fasáde doplnené o plytšie terasy z dôvodu svetlotechnickým pomerom k susednému kompexu „Melrose“. Novostavba apartmánového domu je prevažne oplotená priehľadným pletivovým oplotením, no ponecháva komunikačný potenciál v smere od Betliarskej ulice po Siniansku popri východnej fasáde dláždeným chodníkom. Pridruženou investíciou sa dopĺňa časť dláždeného chodníka ústiaceho na Betliarsku ulicu a časť chýbajúceho chodníka zjazdu z Dolnozemskej cesty.
Statická doprava je riešená betónovou komunikáciou s pridruženými parkovacími staniami z vegetačným krytom. Zárez parkovacej plochy do zjazdu z Dolnozemskej cesty je v polohe oplotenia doplnený o oporný múr. Doplnkovo je vedľa vjazdu na pozemok v južnej polohe situovaný i prístrešok pre kontajnery. Celý koncept novostavby apartmánového domu je doplnený i o sadové úpravy.
Samotné, už dané osadenie apartmánového domu na pozemku, priestorové napojenie na susedné objekty a jeho výšková segregácia determinovali terénne a výškové pomery s napojením na ulicu. Vzhľadom na rozmery riešených parciel a ich topografické danosti, na ktorých sa umiestňuje apartmánový dom, umožňuje riešenie situovať v rámci pozemku objem novostavby tak, aby rešpektoval odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov, no reagoval na výhľady a topografické danosti parciel so zachovaním primeranej intimity obytnej zóny. Základom urbanistického konceptu je teda osadenie novostavby v zmysle stanovených hraníc a stanovenej zastavanosti s maximálnou výškou novostavby na základe právoplatného Územného rozhodnutia.
Dopravné napojenie na pozemok je riešené existujúcou spevnenou pojazdnou plochou – obojsmernou komunikáciou – ulicou Sitnianskou, popri ktorej je umiestnený jednostranne i chodník pre peších. Druhé napojenie na pozemok je priamo na ulicu Betliarsku chodníkom pre peších. Časť jestvujúceho chodníka zjazdu z Dolnozemskej cesty sa dobuduje ako pridružená investícia.
Lang Benedek Associated Architects, 2017
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Lang Benedek Associated Architects