Lakomý

Zdeněk Lakomý

*6. 6. 1914Frýdek-Místek, Česká republika
10. 6. 1994Praha, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Architekt Zdeněk Lakomý se narodil v Místku ve Slezsku, ve 30. letech vystudoval Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství na ČVUT v Praze. Za druhé světové války pracoval ve stavebním a projektovém oddělení firmy Baťa ve Zlíně. Po osvobození se stal houževnatým zastáncem socialistického realismu a marxisticko-leninského přístupu k urbanismu, což mu otevřelo dveře k výkonu řady stranických funkcí. Od druhé poloviny 40. let pracoval na kinofikaci měst a ve Studijním a typizačním ústavu prováděl typizaci společenských zařízení, kulturních domů, divadel apod. Od roku 1951 pracoval ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury (VÚVA) v Praze, který na konci 50. let také vedl. Na začátku 60. let působil jako vedoucí tajemník Výboru socialistické kultury a započal s výukou na Katedře kultury na Vysoké škole politické ÚV KSČ. Od 60. let byl členem redakčních rad několika časopisů (např. Architektura ČSR, Životné prostredie). Byl také jedním ze zakladatelů Kabinetu teorie architektury a tvorby životního prostředí při ČSAV (1964-71), který po celou dobu jeho existence vedl. V 70. letech dále působil na odboru teorie urbanismu a tvorby životního prostředí na ČSAV. V širším multidisciplinárním týmu spolupracovníků (psychologů, sociologů, agronomů, právníků, přírodovědců i ochránců přírody) se soustředil zejména na problematiku hromadné výstavby, zásahů do přírodního prostředí, vlivů životního prostředí na socialistického člověka apod. Jeho zaměření postupně přešlo od teorie architektury a urbanizmu k výzkumu otázek teorie a tvorby životního prostředí a jeho preventivní ochrany. Za svoji činnost získal Státní vyznamenání, čestné členství ve Svazu českých architektů a řadu dalších poct.
Jan Dostalík
Výběr z textů
LAKOMÝ, Z. Za socialistickou Ostravu. Za socialistickou architekturu, Architektura ČSR, 1951, roč. 10, s. 272-274
LAKOMÝ, Z. Základní otázky specifičnosti architektury. Praha: VÚVA, 1959.
LAKOMÝ Z. První varianta hypotetické koncepce perspektivních tendencí vývoje životního prostředí v ČSSR: (Studie). Textová část, Díl 1. Praha: ČSAV, 1966.
LAKOMÝ, Z. Otázky základních vztahů mezi rozvojem vědeckotechnické revoluce, životním stylem a hmotným životním prostředím. Sociologický časopis, 1966, roč. 2, s. 281-290.
LAKOMÝ, Z. Člověk a hmotný svět. Architektúra a urbanizmus, 1967, roč. 1, č. 1-2, s. 19-26.
LAKOMÝ, Z. Význam tvorby životního prostředí pro další rozvoj společnosti. Životné prostredie, 1967, roč. 1, s. 10-13.
HUDEC, M. - LAKOMÝ Z. Ochrana a tvorba životního prostředí nabývá v hospodářsky rozvinutých zemích na významu. In Materiál z Celostátního semináře o ochraně a tvorbě životního prostředí, konaného ve dnech 7.-8. března 1967 v Živohošti. Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a Vědecko-metodická rada pro vědecko-technickou výchovu, 1967.
NOVÝ, O. – ČERNÝ, M. – GOTTLIEB, M. – LAKOMÝ, Z. Architektura a civilizace. Životní prostředí a civilizace III. Životné prostredie, 1968, roč. 2, s. 254-256.
NOVÝ, O. – ČERNÝ, M. – GOTTLIEB, M. – LAKOMÝ, Z. Lidská sídla. Životní prostředí a civilizace II. Životné prostredie, 1968, roč. 2, s. 192-195.
NOVÝ, O. – ČERNÝ, M. – GOTTLIEB, M. – LAKOMÝ, Z. Přirozený svět a člověk. Životní prostředí a civilizace I. Životné prostredie, 1968, roč. 2, s. 150-152.
ČERNÝ, M. – LAKOMÝ, Z. – NOVÝ, O. Životní prostředí pro člověka. Praha: Academia, 1973.
LAKOMÝ, Z. Člověk mění svět: civilizace, kultura a životní prostředí. Praha: Odeon, 1976.

Zdroje
DOSTALÍK, J. Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování v letech 1918 až 1968 (disertační práce). Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 253-254.
JANATA, M. Chodit vertikálně po horizontální zemi [on-line].  ASB-PORTAL.CZ, 12. 2. 2008 [cit. 6.6.2013]. Dostupné ZDE.
NOVÝ, O. O jubilantovi… ing. arch. Zdeňku Lakomém, CSc. Architektura ČSR, 1984, roč. 43, s. 232.
Slova tvůrců. Architektura ČSSR, 1968, roč. 27, s. 651. (obr.)