Ruud Moonen

*27. 2. 1980, Nizozemí

MoederscheimMoonen Architects

Haringvliet 100, NL-3011 TH Rotterdam
+31 (0)10 4132625
+31 (0)10 4136744
office@moederscheimmoonen.nl
Hlavní obrázek
Biografie
od 2005 - spoluzaložil MoederscheimMoonen Architects
2004 - pracoval v Mulleners & Mulleners, Amsterdam
2002-03 - vlastní praxe Moonen Bouwkundig Advies, Nuth
2001 - pracoval v Mulleners & Mulleners, Amsterdam
2000 - pracoval u B.A. Storms, Nuth
1998-2000 - pracoval v Moonen Bouwkundig Advies, Nuth
2002-08 - studium na Erasmus Universiteit, Rotterdam

Realizace a projekty