Experimentální projekt pilino-betonového domu green.house

Vložil
Tereza Špindlerová
12.12.2012 09:50
Vysvětlení projektu

Pozadí projektu
Projekt green.house byl vyvíjen profesorem Walterem Stamm-Teske (Katedra navrhování a bytové výstavby) od roku 2009 v rámci iniciativy bauhaus.EXPO 09, u příležitosti devadesátého výročí Bauhausu. Tato iniciativa je založená na spolupráci čtyř kateder fakulty architektury a věnuje se budoucímu rozšíření kampusu Bauhaus-Univerzity Výmar různými formami vzájemného partnerství a za použití různých stavebních materiálů. Budovy vznikly v areálu kampusu, který je z větší části nepoužívaný. Koncept vychází z urbanistického masterplanu architektů  AV1 z roku 1996. Ten zde navrhuje 13 samostatných budov, které byly odvozeny z dimenzí a objemů sousedícího kontextu. Na pozadí tohoto plánu definovala projekční skupina čtyři “experimentální pole” prototypické aplikace výzkumu, který má být koncipován a realizován v úzkém spojení se vzdělávacími formáty fakulty architektury. Požadavkem společným všem projektům této iniciativy bylo znovu oživit aplikovaný výzkum na fakultě architektury a dát se na cestu nových, modelových řešení ve volbě materiálů, spolupráce na projektech, konstrukce, užití, standardů atd. - cestu, představující udržitelnou alternativu stavění ve 21. století.

Prototypické použití materiálů
S úzké spolupráci s Helika GmbH, Reutlingen experimentoval prof. Walter Stamm-Teske s novým stavebním materiálem “pilinovým betonem“, který svými fyzikálními vlastnostmi a  také výrobním procesem přislibuje do budoucna udržitelnou alternativu mezi prefabrikovanými konstrukcemi. Tento stavební materiál je vyráběn výhradně z řezanky a cementu jako pojiva. V kombinaci s dřevěnou rámovou konstrukcí je dosaženo fyzikálních vlastností, které mohou konkurovat masivním konstrukcím. Jedním z cílů projektu bylo přiblížit vlastnosti použitých materiálů, k stavebním materiálům masivních konstrukcí za použití současných zavedených technologií zpracování dřeva. Vedle výhod účinného výrobního procesu a jednoduché montáže vykazuje zvolená skladba zdi výhodné tepelné a akustické referenční hodnoty. Zejména v souvislosti s pozorováním energetických hodnot je do budoucna možné očekávat enormní vzrůst tržní hodnoty. Projekt je podporován jako výzkumný projekt AiF (Allianz Industrie Forschung), což poukazuje na národní popř. mezinárodní zájem o výzkum v oblasti pilinového betonu.

Stavění s partnery z průmyslu
Od podzimu 2010 byl green:house na Bauhaus-Univerzitě Výmar realizován jako modelový projekt z pilinového betonu. Prototypový ráz projektu nicméně nespočívá jen v samotném použití nového stavebního materiálu, ale také v postupu. Tento projekt se mohl stát modelem budoucnosti stavění na Bauhaus-Univerzitě Výmar díky více než dvaceti průmyslovým partnerům, firmám a odborníkům, kteří se podíleli na zprosředkování konečného knowhow a umožnili efektivní dokončení stavby. Všem účastníkům sloužila tato experimentální stavba jako zkušební prostor pro nové produkty, stavební detaily, standardy a kombinaci oblastí, které jsou obvykle ve stavebním procesu přísně odděleny. Celkové ohodnocení budovy, stejně jako jejích stavebních dílů v praxi, představuje přidanou hodnotu pro všechny partnery.

Interdisciplinarita
Kromě již zmíněné odborné expertizi je podstatnou součástí projektu spolupráce s mnohými partnery v rámci samotné Bauhaus-Univerzity. Právě spolupráce se stavební fakultou jakož i s MfPA je cennou složkou projektu, která rozšiřuje současný výzkum související s tímto projektem na další fakulty a ústavy v místě sídla školy.

Architektonické vzdělávání 1:1
Celý projekt byl doprovázen semináři a je důležitým formátem pro budoucnost fakulty architektury ve smyslu výuky 1:1. Celkově se na plánování a realizaci green:housu podílelo přes 50 studentů bakalářského a magisteského programu fakulty architektury. Kromě účasti na skutečném plánovacím procesu mohli studenti směrů architektura a stavební inženýrství navštěvovat stavbu. Díky iniciativě bauhaus.EXPO 09 a jejím experimentálním stavbám získala ve vzdělávání architektů znovu prioritu výuka praktickou činností, která byla na Bauhausu pevně zakotvena v tradici dílen.

Energetický standard kampusu
Budova byla naplánována pod kritériem standardů pro pasivní dům a nabízí od zimního semestru 2011/12 přes 50 pracovních míst pro studenty a spolupracovníky fakulty architektury. S očekávanými výsledky monitoringu by měl být definován budoucí standard pro budovy univerzity výmarského kampusu. Současně se má konat celistvé a objektivní energetické pozorování sítí projektu green:house a má být testována udržitelnost upravených systémů.

Přehled projektu

01 – Budova – Způsob stavby
Důležité časti budovy byly vyrobeny z, v tomto použití nového, stavebního materiálu. Spojením 8cm silných a 1,25m x 1,25m velkých stavebních desek z “pilinového betonu“ na zateplené konstrukci dřevěného rámu bylo utvořeno 26 velkoformátových stavebních prefabrikátů. Hrubá stavba mohla být tedy postavena za pouhých 6 dní. Pilinobetonová konstrukce mohla být použita přímo jako podklad pro omítku.

02 – Otvory – Okna
Veškeré otvory budovy byly provedeny jako trojité zasklení. Kromě nutných otvorů pro vchod a druhý únikový východ (štítové strany) jsou okna bez rámů zasklena pevně, aby byly ztráty tepelné energie co možná nejmenší. U oken zasažených přímým osluněním byla dodána ochrana proti slunci, která leží v prostoru mezi skly. Světlík nad středovým schodištěm zajišťuje dobré využití denního světla v interiéru.

03 – Větrání
Aby bylo dosaženo standardu pasivního popř. nulového domu, byl instalován kontrolovaný systém větrání. Navíc byl pod základovou desku umístěn zemní kolektor, který zajišťuje předehřávání a chlazení venkovního vzduchu. Odpadní vzduch je odsáván v sanitárním prostoru, čerstvý vzduch je pak přiváděn do pracovních místností.

04 – Topení
Početně budova nepotřebuje žádné dodatečné topení, tzn. díky přítomným osobám a přístrojům vzniká teplo a dochází tak v podstatě k ohřívání budovy (pasivní dům). Jako pojistka pro období extrémního chladu bylo jak do podlahové desky tak do stropní mazaniny integrováno podlahové topení. To je zásobováno přebytky energie ze sousední budovy (Digital Lab).

05 – Zásobování elektřinou
Flexibilní užívání prostor – od pracovních míst pro jednotlivce přes pracoviště skupin k výstavním účelům – vyžaduje přiměřeně flexibilní koncept zásobování elektřinou. Stavební díly rozdělující elektrický proud jsou tedy koncentrovány. Jako elektrický rozdělovač slouží pouze římsy se zásuvkami na stropu středové části místnosti. Elektrický proud je přiváděn k jednotlivým spotřebičům přes systém háků, upevněných na stropu a je tudíž otevřený a tvárný.

06 – Solární kolektory
Provedení ploché střechy v kombinaci se zvýšenou atikou nabízí optimální možnosti k umístění solárních modulů a kolektorů. Cílem je, za pomoci těchto komponentů, dosáhnout standardu nulového domu.
0 komentářů
přidat komentář

Související články