Výsledky soutěže na úpravu náměstí Svobody ve Znojmě

Zdroj
Společnost Petra Parléře
Vložil
Tisková zpráva
29.06.2009 09:30
Petr Hurník

Původně čtvercové náměstí umístěné na hranici historického centra Znojma, poznamenané poválečnou demolicí, následnou sanací a poněkud divokým stavebním vývojem, normalizační arogancí, dopravní živelností a sbírkou vzájemně nesouvisejících budov přilákalo značný zájem architektů. Na výzvu města Znojma, která byla obsažena v podmínkách urbanisticko-architektonické soutěže, si podklady vyzvedlo 55 architektů nebo ateliérů a své návrhy na úpravu náměstí Svobody z nich předložilo 24. 

Hlavním cílem soutěže bylo navrhnout architektonicko-urbanistickou koncepci náměstí a bezprostředního okolí tak, aby vzniklo kvalitní městské prostředí navazující na kompaktní zástavbu historického centra. Konkrétně šlo o vymezení ploch, které mohou být zastavěny, navržení základních architektonických řešení novostaveb umístěných na těchto plochách, vymezení ploch zeleně, navržení úprav stávajících objektů včetně jejich přístaveb, navržení změn systému dopravy a řešení parkovacích míst.

Nejvíc sympatií poroty a nejvyšší ohodnocení, tedy 1. místo a odměnu 300 000 Kč získal návrh týmu ve složení Ing. arch. Petr Hurník, Jakub Kopec, Jiří Vítek, Jaroslav Sedlák a Ondřej Bartůšek. Člen poroty Ing. arch. Milan Körner ve svém hodnocení konstatuje: „Návrh výrazně zmenšuje vlastní plochu Náměstí Svobody vložením nové hmoty ( Špalíčku ) do prostoru mezi panelový dům a areál lázní. Ze západní strany uzavírá toto náměstí objekty v pokračování linie z Pražské ulice s možnými průchody do zeleně u objektu finančního úřadu. Nové náměstí zůstává volně propojeno s rozšířenou částí ulice Velké Michalské, které zůstává významným nástupním koridorem do historického jádra města ze severu. Na východní straně řešeného území je navržena po jižní straně ulice Sokolské dostavba areálu lázní. Rovněž východní strana Pražské ulice je navrhována k dostavbě včetně nárožního aspektu. Tato dostavba čtyřpodlažními objekty umožňuje prostorové odclonění panelového sídliště a potvrzuje význam Pražské ulice navazující na Náměstí Svobody, jeho veřejného prostoru. Dopravní řešení je založeno na jednosměrném provozu po obou obvodech nově vložené hmoty. Na těchto ulicích je možné krátkodobé podélné stání. Parkování je navrženo v podzemí, napojené rampami v jižní (rozšířené) části Pražské ulice. Návrh zachovává možnost napojení historického jádra přes zklidněnou západní část náměstí a navazující ulicí Velkou Michalskou. Sympaticky je řešeno, formou jednořadé aleje v jižní části náměstí, propojení zeleně u finančního úřadu s parkem na východním obvodu hradeb.

Porota hodnotila uměřenou velikost Náměstí Svobody, doplnění uličních prostorů dostavbou nových objektů a zejména návrh nového polyfunkčního objektu. Tento objekt umožňuje rozdílné využívání i etapizaci výstavby. Vytknout lze absenci příčného propojení zejména pro pěší vazby na východní straně náměstí. Kladem řešení je i důraz na využívání pozemků ve vlastnictví města. Tato skutečnost pozitivně ovlivňuje možnost celkové regulace území a to jak z prostorových hledisek, tak i stanovení budoucího využití. Porota považuje tento návrh za vhodný podklad pro postupnou přestavbu významného celoměstského prostoru, kterým Náměstí Svobody po vyloučení tranzitní a nákladní dopravy nepochybně bude. Navržené hmotové řešení i uspořádání parteru je třeba považovat za orientační. Nepochybně bude v dalším vývoji korigováno reálnými záměry využití."
(autorská zpráva zde)

Neméně zajímavým řešením byla studie Ing. arch. Zdeňka Zavřela, Ing. arch. Hany Seho a Ing. Josefa Mádra, která se umístila na 2. místě a získala odměnu 200 000 Kč.

Porota se shodla na tom, že jde o návrh velmi inspirativní, což potvrzuje i hodnocení členky poroty Ing. arch. Evy Špačkové: „Nahradit současnou neukotvenost a neuspořádanost životaschopným a příjemným organismem města je ústředním tématem návrhu. Automobilová doprava na budoucí městské třídě je od centra města vymezena dostavbou městských lázní a navazujícím novým objektem, který současně vytváří severní frontu náměstí. Nová piazza s motivem klidného středu se stromy se stává spojujícím článkem mezi zelenými plochami parků na hradebním okruhu a zároveň prostorem navazujícím na historické centrum města. Ze západu vymezuje hranici náměstí trojice bytových domů s parterem, které cloní pohled na administrativní budovu finančního úřadu. Dalším krokem na cestě od centra na sever je nově upravený prostor před finančním úřadem, oddělený od Pražské ulice budovou tržnice. Pěší cesta a omezeně i automobilová doprava spojuje po této ose sever města s centrem a nové uspořádání městských prostorů vnáší řád a měřítko do doposud neuchopitelného prostranství. Kvalitní soudobá architektura nových objektů navazujících na historické jádro může být přidanou hodnotou tohoto konceptu.“
(autorská zpráva zde)

Třetí místo zaujal Ateliér M1 architekti s.r.o. reprezentovaný Ing. arch. Jakubem Havlasem, Ing. arch. Janem Hájkem a Mgr. akad. arch. Pavlem Jobou ve spolupráci s Ing. arch. Norbertem Waltrem, Ing. Pavlem Brázdou a Ing. arch. Helenou Kalinovou. Získal finanční odměnu 100 000 Kč.

„Propracovaná analytická část návrhu je odrazovým můstkem pro koncept založený na vytvoření nové urbanistické struktury“, říká ve svém hodnocení člen poroty Ing. arch. Tomáš Hradečný, „definované pevně zakotvenými bloky, naplňující představu cézury mezi rostlou skladbou starého města a bezbřehou formou panelového sídliště. Tento parametr je rozhodujícím předpokladem pro ocenění návrhu. Zatímco menší měřítko zástavby působí klidně a nevtíravě, deklarovaná absence komerčních a správně-administrativních ploch v území vede k možná až přehnanému uplatnění výrazných solitérů. Chybějící prostorová protiváha objektu městských lázní sice zajišťuje přímý kontakt tzv. Bílého domu s náměstím, ale v rámci zvoleného konceptu, přes zmiňovanou vazbu na Gránické údolí, směřuje spíše proti jeho logice. Celkově lze návrh označit jako přínosný s řadou podnětů vhodných k dalšímu propracování.“
(autorská zpráva zde)


Vyhlašovatel: Město Znojmo
Organizátor soutěže: Společnost Petra Parléře, o.p.s.

Porota soutěže:  Ing. Petr Nezveda, PhDr. Jiří Kacetl, Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Milan Körner, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Eva Špačková, Ing. arch. Zbyněk Ryška, Mgr. Zdeněk Čižmář, Ing. arch. Iveta Ludvíková

Výstava soutěžních návrhů se uskuteční koncem srpna nebo začátkem září ve Znojmě. Přesný termín bude zveřejněn později. Další informace k soutěži naleznete na www.cenapp.cz.

Bližší informace o výsledccích soutěže naleznete zde>
Závěrečný protokol ze zasedání poroty si můžete stáhnout zde>
0 komentářů
přidat komentář

Související články