Prostor před terminály 1 a 2 Letiště Václava Havla Praha - výsledky soutěže

Dvoukolová veřejná ideová urbanisticko-dopravní soutěž

Předmětem soutěže bylo zkvalitnění veřejného prostoru před terminály 1 a 2, a to zejména zpřehlednění a reorganizace dopravních toků v návaznosti na plánovanou železniční stanici, nový systém parkování, vytvoření reprezentativních pobytových prostranství, kultivace vegetačních úprav a reklamních ploch. Zároveň byla požadována vize urbanistického řešení s pevně zakotvenou dopravou pro výhledový stav na rok 2030.

Vyhlašovatel: Český aeroholding, a.s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Sekretář soutěže: Ing.arch. Vladimír Zdvihal

Porota:
Řádní členové poroty: 

Závislí: Ing. David Olša, vyhlašovatel; Ing. Jiří Pos, vyhlašovatel; Ing. akad. arch. Jan Šépka, IPR Praha 

Nezávislí: Doc. Ing. arch. Václav Dvořák CSc., Doc. Ing. arch. Jan Jehlík, Ing. arch. MgA Osamu Okamura, Ing. arch. Regina Loukotová, Phd.
Náhradníci poroty: 

Závislí: 
Ing. Jiří Kraus, Letiště Praha, a.s.; Ing. Marek Zděradička, IPR Praha
Nezávislí: Ing. Vladimir Sitta, Ing. arch. Jaroslav Wertig

Datum konání soutěže: 08. 06. 2015 - 20. 11. 2015
Datum zveřejnění výsledků: 17. 12. 2015
Počet odevzdaných návrhů: 15
Ceny a odměny celkem: 1 000 000,- Kč1. cena - částka 600 000,-

Účastník: rala s.r.o.
Autoři: Ing. arch. Radek Lampa, Ing. Josef Filip, Ph.D., Bc. Tomáš Cirmaciu, Bc. Pavel Fajfr, Bc. Tomáš Kroužil

Hodnocení poroty

odnocení poroty v I. kole: Koncept je srozumitelný a návrh je jasně prezentovaný. Řešení je založeno na silném účinku rozsáhlé pobytové platformy před terminálem 1 s navazující obslužnou platformou před terminálem 2 s navazujícími krajinnými úpravami u dostavby „prstu“ terminálu 2. Zklidnění před terminálem 1 je ale provedeno za cenu náročného zahloubení dopravní obsluhy s nízkou kvalitou tohoto prostředí a s velmi problematickými způsoby pohybu cestujících mezi parkovišti a terminály. Obdobně to platí i pro diskomfortní cestu mezi terminálem 1 a stanicí vlaku.
Hodnocení poroty ve II. kole: Návrh zaznamenal výrazný posun oproti prvnímu kolu. Porota kladně hodnotí vyvážené řešení hlavních témat zadaných vypisovatelem, tzn. řešení dopravy, veřejného prostranství před terminály, silné vize a využití potenciálu území. Velkým pozitivem je též fakt, že v centru pozornosti stojí člověk-chodec, kterému je vyhrazena hlavní komunikační úroveň na terénu. Předprostor se stává kultivovaným rozšířením letištních hal, s jasnými architektonickými kvalitami. Určitým rizikem je náročnost etapizace návrhu.
3. zvýšená cena - částka 200 000,-

Účastník: Sdružení – CMC architects – Atelier DUA – Jan Mužík
Autoři: Ing. arch. Martina Chisholm, Ing. Václav Malina, Ing. Jan Mužík
Spolupracující osoby: Ing. David Richard Chisholm, Ing. arch. Vít Máslo, Ing. arch. Evžen Dub, Ing. Daniel Šimpach, Ibc. Yuliya Pozynich

Hodnocení poroty v I. kole: Koncept je srozumitelný a návrh je jasně prezentovaný. Řešení je založeno na kompaktním tvaru se silnými dvěma osami. Podélná osa však nemá v místě terminálu 2 jasnou vazbu a její druhý pól je příliš zvýrazněn předimenzovanou vstupní bránou. Vlastní funkčnost tak silné osy v celém jejím průběhu je problematická. Příčná osa je smysluplná v místech zakončení, ale méně ve svém průběhu. Kladem návrhu je potenciál rozvoje veřejného prostoru před terminály a doplnění areálu o muzeum letectví.
Hodnocení poroty ve II. kole: Řešení dobře reflektuje některé připomínky z I. kola. Zůstává stále pochybnost o příliš silném důrazu na osové řešení a hierarchii komunikací na příjezdu k terminálům. Návrh je schematický v řešení komunikací i v prostorové struktuře, toto schéma však nepřináší zvýšení kvality předprostorů terminálů ani zastavěného území mezi nimi. Porota kladně hodnotí snahu o propracování architektonického řešení veřejných prostranství. U řešení objektů je architektonická kvalita nevyrovnaná.
3. zvýšená cena - částka 200 000,-

Účastník: D3A spol. s r.o.
Autoři: Ing. arch. Eva Macková, Ing. arch. Tomáš Prouza, Ing. arch. Jaroslav Zima
Spolupracující osoby: Ing. Daniel Polič, Ph.D., Ing. arch. Petra Barotková, Milan Bulva, Ing. arch. Lenka Chmelířová, Ing. arch. Miroslav Juren, Ing. arch. Eva Macková, Ing. Jan Přikryl, Ing. arch. Jana Školníková

Hodnocení poroty v I kole: Koncept je srozumitelný a návrh je jasně prezentovaný. Řešení je založeno na koncentraci vnějších aktivit v rámci kompaktního centrálního „města“. Jedná se o pragmatický a přehledný způsob organizace území. Otázkou je životaschopnost centrálního komunikačního jádra v části vyhrazené pro autobusovou dopravu a relativní odtrženost tohoto jádra od terminálů.
Hodnocení poroty ve II. kole: Návrh nevykazuje výrazný kvalitativní posun oproti I. kolu. Veřejný prostor před terminály je řešen prioritně jako dopravní. Nebyla prokázána opodstatněnost podélné komunikační osy území. Sympatické je integrování hromadné a pěší dopravy, včetně doprovodných funkcí, do centrálního komunikačního uzlu. Podmíněnost tohoto řešení výstavbou železnice je určitou slabinou.
Neocenění ve II. kole - SUPERLABOR

Autoři: Jiří Vítek, Michal Mačuda, Jakub Kopec
Spolupracující osoby: Yvonna Hawerlandová, Petr Pokorný, Klára Zahradníčková (landscape design), Marek Chmiel (grafika), Flying architecture (vizualizace)

Hodnocení poroty v I. kole: Koncept je srozumitelný, návrh je nejednoznačně prezentovaný. Řešení je založeno na důsledné urbanizaci celého území pomocí jednotícího přístupu a na přesvědčení autorů, že jde o svébytné město. Přístup k formulování a formování objemů, ploch a toků vychází z alternativního, primárně parametrického způsobu regulace. Z toho plyne problematická neurčitost řešení dopravy, zástavby a řešení veřejného prostoru. Z návrhu je přitom zřejmý například silný potenciál veřejného prostoru před oběma terminály.
Hodnocení poroty ve II. kole: Návrh ve druhém kole neobhájil inovativní koncepční východiska z prvního kola. Prezentovaná struktura postrádá proklamované urbánní kvality, např. parter, proporce a měřítko městského prostoru. Potenciál veřejného prostoru není dostatečně využit. Předprostory před terminály nejsou přesvědčivě zpracovány.
Neocenění ve II. kole - Hlaváček – architekti, spol. s.r.o.

Autoři: Prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Barbora Janíková, Ing. arch. Karel Musil, Ing. arch. Petra Nováková, Ing. arch. Tomáš Skřivan
Spolupracující osoby: Ing. Daniela Maxová, Ing. Stanislav Janoš

Návrh přesvědčivě nerozvíjí silné stránky koncepce z I. kola. Navrhované objemy jsou předimenzované, architektonický výraz je formálně efektní. Podnětné dopravní řešení se nepodařilo přetavit v přesvědčivou formu. Otázkou je, co autoři chápou jako veřejný prostor a jak vnímají jeho kvalitu.Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články