Proměna náměstí Osvobození v Zábřehu - výsledky soutěže

Jednokolová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
19.04.2016 19:55
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu Proměna náměstí Osvobození v Zábřehu.

Vyhlašovatel: Město Zábřeh
Sekretář soutěže: Ing. Kateřina Krejčí, Městský úřad Zábřeh 

Datum konání soutěže: 08. 01. 2016 - 30. 03. 2016
Datum zveřejnění výsledků: 19. 04. 2016
Počet odevzdaných návrhů: 23
Ceny a odměny celkem: 350 000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
PaedDr. Karel Crhonek

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Jitka Ressová
Ing. arch. ZDEŇKA VYDROVÁ
Ing. Vladimír Sitta

Náhradníci poroty - závislí
Ing. arch. Václav Doležal

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. MgA. Marek Přikryl1. místo: 150 000,-

Ing. arch. Radek Novotný, Alena Zmeškalová
Hodnocení poroty:
Porotu návrh zaujal artikulací prostoru formou několika skupin stromů, které vytváří potenciál pro různou náplň vnitřního prostoru pod stromy. Je možné uvážit i zvětšení, znásobení či pokračování těchto skupin. Porota dále doporučuje rozšířit výsadbu stromů v ulici Žižkova, stejně tak v prostoru před budovou gymnázia. Umístění a forma vodního prvku je nekonfliktní, avšak nijak nepřekvapuje. Je nutné položit větší důraz na výtvarnou stránku návrhu vodního prvku a jeho vzhled s ohledem na celoroční provoz. Kladně je hodnocený výběr standardního mobiliáře. Porota také kladně hodnotí sjednocení prostoru náměstí vyloučením průjezdné dopravy. Porota doporučuje přehodnotit dopravní napojení dvora budovy městského úřadu a způsob jeho vymezení (množství patníků). Velkoformátová dlažba v navrženém rozsahu je konstrukčně i provozně neekonomická a přesahuje ekonomické možnosti zadavatele. Pro dopravní obsluhu by bylo nutné důkladné zpevnění podloží celé plochy náměstí. Vyhlašovatel preferuje znovu použít kamennou dlažbu, kterou má k dispozici, a zvážit práci s detailem spárořezů s ohledem na odvodnění ploch. Kriticky je hodnoceno použití drahých kovů v dlažbách, což je v kontextu náměstí a jeho funkce neopodstatněné. Dále se doporučuje přehodnotit použití mlatového povrchu v bezprostředním okolí stromů a nahradit rozvolněnou propustnou dlažbou. Prvek markýz je považován za velmi přínosný a doporučuje se uvážit jeho rozšíření podél obou stran náměstí. Porota také doporučuje přehodnotit umístění, formu a náplň objektu kryté autobusové zastávky na nároží budovy městského úřadu. Druhová skladba dřevin: Navržený javor mléč se doporučuje nahradit javorem klenem, a rovněž přehodnotit odrůdu lípy srdčité (Greenspire) s ohledem na žádoucí vytváření větší koruny. V textu specifikované odrůdy neodpovídají formám zobrazení. V podstatě jde o promyšlený a realizovatelný návrh s potenciálem transformovat náměstí na místo setkávání, pobytu a dalších aktivit.

2. místo: 90 000,-
Bc. Ondřej Pchálek, Bc. Ondřej Blaha, Bc. Martin Petřík, I
ng. Jakub Němec, Martin Utíkal, Ing. arch. Václav Králíček, Bc. Roman Ehl, Ing. Karel Čermák, Bc. Anna Svobodová, Petr Volek
Hodnocení poroty:
Civilní, vyrovnaný, profesionálně prezentovaný návrh. Kvalitně a podrobně zpracovaná textová část, která však občas zachází do neodůvodněných hyperbol. Přednosti návrhu jsou v jasném a přehledném použití prostorotvorných prvků. Jedná se o návrh, který vkládá do prostoru náměstí obslužnou, jednostranně umístěnou komunikaci s podélným parkovacím stáním, což je vyhlašovatelem negativně hodnoceno. Stromořadí je vhodně umístěno, ale porota navrhuje více posílit jeho funkci. Uvážit typ navrženého stromu vzhledem k podmínkám a k očekávanému působení v prostoru. Různověké stromy nelze transformovat na formálně vyrovnané stromořadí. Porota považuje navržený javor mléč za méně vhodný pro městské prostředí a doporučuje jej nahradit javorem klenem nebo jiným vhodným druhem. Porota kladně hodnotí rozšíření stromořadí do ulice Žižkova. Rovněž se doporučuje rozšířit výsadbu stromů do prostoru před budovou gymnázia. Náměstí je zakončeno novým objektem, který porota doporučuje v dalších fázích detailně navrhnout s ohledem na význam a funkci v prostoru. Ideově vhodně umísťuje dostavbu nového domu na nároží ulice Školská. Porota pozitivně hodnotí volbu recyklace materiálu a ekonomickou stánku návrhu. Vodní prvek je koncepčně zajímavý, avšak tvarově nedotažený. Z hlediska hygienického bude nutné revidovat jeho technické řešení. Odkaz na tvar okolních rybníků je příliš spekulativní. Porota má pochybnosti o interpretaci těchto forem ze strany návštěvníků. V dalších fázích projektu porota doporučuje vodní prvek výtvarně upravit. Porota oceňuje práci s vnitroblokem za budovou městského úřadu. Toto řešení je však z hlediska vlastnických vztahů nerealizovatelné. Porota doporučuje zredukovat podélná stání v obytné zóně a přehodnotit pojednání prostoru vedle budovy městského úřadu. Umístění parkovacích stání navržených před budovou městského úřadu na krajské komunikaci bude nutné prověřit dopravním specialistou. Návrh je kladně hodnocen jak pro svou čistotu, tak z hlediska ekonomické výhodnosti.

3. místo: 60 000,- 

Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá
Hodnocení poroty:
Zpracování návrhu je kvalitní, srozumitelné. Porota kladně hodnotí sjednocení prostoru náměstí s vyloučením dopravy. Velký důraz je položen na výtvarné prvky a jejich materiály. Navrhovaná symbolika však působí nuceně a nepřesvědčivě, zejména ve specifickém kontextu náměstí. Ačkoli jsou výtvarné prvky navrženy na konkrétní místo (snaha o zachycení historie města), výsledek zavání banalitou. Parkovací stání jsou řešena zejména na nároží ulice Školská. Uzavření rohu náměstí u budovy městského úřadu skupinou stromů působí příliš schematicky. Koncept zeleně je založen na lineární organizaci avšak vzhledem k počtu stromů a vzdálenostem působí schematicky. Podcenění funkce vzrostlých stromů je dále patrné z vizualizace. Zatímco u vodních prvků zabíhá autor do materiálových podrobností, stromy v perspektivách prozrazují digitální původ a nejsou nijak specifikovány. Vodní prvky nejsou domyšleny s ohledem na roční období a potenciální dopad na funkci náměstí. Použití velkoformátové dlažby je konstrukčně i provozně neekonomické. Pro dopravní obsluhu by bylo nutné důkladné zpevnění podloží celé plochy náměstí. Vyhlašovatel preferuje znovu použít kamennou dlažbu, kterou má k dispozici. Porota také doporučuje přehodnotit umístění, formu a náplň objektu kryté autobusové zastávky na nároží budovy městského úřadu. Porota kladně hodnotí navržené stromořadí před budovou gymnázia. Porota kriticky vnímá přesunutí kamenného kříže zpět do středového prostoru náměstí. Nadbytečné a nereálné je zadláždění ulice Kosmonautů žulovou dlažbou.

Odměna: 30 000,-
Ing. arch. Richard Ott, Ing. arch. Anita Prokešová, 
Ing. arch. Tomáš Kopecký
Hodnocení poroty:
Jedná se o kvalitně zpracovaný návrh, který kultivovaně sjednocuje prostor náměstí a navrhuje jednostrannou obslužnou komunikaci. Příliš velký důraz je kladen na ústřední vodní prvek, který rozděluje náměstí, než aby je spojoval. Vodní prvek je nerealisticky protažen až do ulice Žižkova, která je na druhé straně vhodně doplněna stromořadím. Stromy na náměstí jsou umístěné příliš blízko fasádám domů. Autorem zvolený jilm není vhodný do městského prostoru, pokud se nejedná o specificky rezistentní odrůdu. Porota doporučuje zvážit proporce vodního zrcadla. Porota kladně hodnotí soubor stromů u budovy městského úřadu. Důležitým prvkem návrhu je nový objekt zastávky/přístřešku, který až monumentálně ukončuje novou osu náměstí a propůjčuje prostoru novou kvalitu. Návrhu je vytýkána příliš velká materiálová různorodost. Umístění parkovacích stání navržených před budovou městského úřadu na krajské komunikaci a zadláždění krajské komunikace by bylo nutné prověřit dopravním specialistou. Problematické je umístění navržených zálivů autobusové dopravy v čele náměstí a poloha navazujícího přechodu pro chodce.

Odměna: 20 000,-
Bc. Tibor Voleček, Bc. Patrik Mádel, DiS., Ing. arch. Michaela Černeková, Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.
Hodnocení poroty:
Kultivovaný, srozumitelně zpracovaný, graficky vyvážený návrh. Porota kladně hodnotí provedené analýzy včetně širších vztahů. Problematické je však přehuštění prostoru velkým počtem stromů. Proporce i forma vegetace neodpovídá realitě a zkresluje proporce celého prostoru. Jižní strana náměstí a předpolí budovy gymnázia je nevhodně řešena parkovištěm. Návrh pracuje s formálním motivem otevřeného koryta, který místu nepřináší výraznou kvalitu.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články