Park u vody v Praze-Holešovicích - výsledky soutěže

Otevřená jednofázová projektová urbanisticko-krajinářská soutěž

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu parku u vody v Praze 7-Holešovicích. Cílem revitalizace prostoru mělo být znovunavázání vztahu s řekou na levém vltavském břehu, posílení jedinečného charakteru parku se zachovalou stopou průmyslového provozu a využití potenciálu jednoho z mála veřejných míst v městské struktuře s rozlehlou zelenou plochou, které umožňuje volný pohyb kolem vody. Návrh měl představit základní principy fungování nového parku, jeho schopnost dynamicky reagovat na proměňující se způsob užívání i uživatelů samotných , které revitalizace vyvolá. Zadavatel si nepřál instantní, luxusní, přesně definovaný nábřežní park. Nový park na ploše cca 2,9 ha měl udržitelným způsobem zohlednit rizika a omezení, která s sebou přináší umístění v aktivní záplavové zóně.

Vyhlašovatel: Městská část Praha 7
Organizátor: Ing. Markéta Kohoutová
Sekretář soutěže: PhDr. Markéta Pražanová

Řádní členové poroty - závislí:
PhDr. Ing.arch. Lenka Burgerová, Ph.D., místostarostka MČ Praha 7 pro územní rozvoj a agendu MA21 v oblasti participace občanů
Mgr. Jiří Hejnic, zastupitel MČ Praha 7

Řádní členové poroty - nezávislí:
Ing.arch. Jan Sedlák
Ing.arch. Patrik Hoffman
Tomáš Jiránek

Náhradníci poroty - závislí:
Mgr. Jiří Knitl, radní MČ Praha 7 pro oblast veřejného prostoru a životního prostředí

Náhradníci poroty - nezávislí:
Ing. Mgr. Eva Jeníková

Přizvaní odborníci a experti:
Ing. Daniela Karasová, vedoucí oddělení péče o veřejný prostor ÚMČ P7
Ing. Ivan Bednář, OCP, oddělení ochrany přírody a krajiny, MHMP
Ing. Michal Novák, Sekce infrastruktury - Kancelář technické infrastruktury, IPR Praha
MgA. Marek Kundrata, Sekce detailu města - Kancelář veřejného prostoru, IPR Praha
Ing. Jiří Friedel, Povodí Vltavy, ředitel závodu Dolní Vltava
Ing.arch. Amáta M. Wenzlová, garant pro Prahu 7, Kancelář podpory území, IPR Praha
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM, radní MČ Praha 7
Ing.arch. Tomáš Richtr, vedoucí odboru rozvoje a péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 7
Ing.arch. Anna Dufková, referentka odboru rozvoje a péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 7
Ing. Jan Jiráň, zástupce plavebního úřadu Státní plavení správy

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Datum konání soutěže: 16.9.2020 - 14.12.2020
Datum zveřejnění výsledků: 17.2.2021
Počet odevzdaných návrhů: 20
Ceny a odměny celkem: 400 000,- Kč

Více informací >1. místo: 180 000,- 
Kč
Autoři: YYYY, s.r.o. / 
Ing. Tereza Mácová, Ing.arch. Alice Boušková, Ing. Martina Tománková, Ing. Marie McClellan, MSc. Marie Petráková, Bc. Tereza Lacigová
Hodnocení poroty: Komplexní návrh, dostatečně bohatý. Nevytváří dojem přetíženosti místa. Vrství různé motivy a reminiscence. Rozvíjí potenciál a kvalitu existujícího. Je ve správné míře autorský, nepůsobí nepokorně, přitom je sebevědomý. Řešení je inovativní, diverzifikované, nikoliv módní a chaotické. Působí přirozeně a srozumitelně. Zcela správně uvolňuje východní vstup od komunitní zahrady. Naopak tuto posunuje do prostoru, který je obecně pro komunitní zázemí vhodné, kde tato zahrada, ani její uživatelé, nemusí mít pocit cizosti či nadbytečnosti, naopak může dojít k plné interakci do parku. Návrh velmi kvalitně pracuje s vrstvou stromů. Koncentrace a zhuštění prostoru se jeví jako dobrá cesta v kombinaci s ředěním a prostorem prázdným. Vrstva stromů dobře propojuje přirozenou porostní kostru parku s ovocnými stromy v připomínce ovocných sadů. Přírodě blízké pojetí bylinného patra, a to zejména v hájových pozicích v podobě ruderálních a hájových luk v kontrastu s pobytovými trávníky v pozicích světlejších, je vyvážené. Jedná se o srozumitelnou, jednoduchou, a přitom potenciální funkční vegetační strukturu i kompozici. Pojetí cest, jejich rozvrstvení a materiálová střídmost v podobě betonových recyklátů, štěrku a dlažeb je vhodné i adekvátní pro území s potenciální povodňovou situací. Sestupy k řece, a tedy umožnění navázání vztahu člověka s vodou, jsou přiměřené, kontakt je dostatečně bohatý a inspirativní. Zůstává stále dostatek prostoru pro více méně přirozenou vegetaci v břehové zóně. Páteřní cyklotrasy jsou respektovány. Práce s detailem je dobrá. Návrh je ekonomicky přiměřený. Porota návrh doporučuje k realizaci. Doporučení poroty k dopracování návrhu: V dalších projektových krocích doporučujeme důkladné prověření a využití možností práce s potenciálem dostupných zdrojů vody a s přírodě blízkou zelení, která může být důležitém zdrojem ekosystémových služeb v místě i v širším okolí. Dále je třeba prověřit množství vegetace na vtoku a výtoku do záplavového území parku, dle doporučení správce povodí je třeba profil trochu uvolnit a počítat s možností odsunout molo v případě hrozící povodně.
2. místo: 120 000,- 
Kč
Autoři: gogolák+grasse, s.r.o. / 
Ing.arch. Ivan Gogolák, Ing.arch. Lukáš Grasse, I
ng. Kateřina Stará, Ing. Natália Polesňáková, Ing. Jan Waldhauser
Hodnocení poroty: Návrh předkládá civilní řešení, které přes svou zdánlivou lapidárnost dává naději, že by se po případné realizaci mohlo stát kvalitní, funkční a příjemnou paspartou dějů. Autoři respektují a citlivě umocňují současné kvality místa, ctí industriální a zároveň přírodě blízký charakter. Vyváženost řešení je přínosem pro uživatele i přírodu. Uspořádání parku člověka neznásilňuje, ale něžně ho vede. Jeho devizou je jednoduchost, která ale skýtá dostatečný prostor pro různorodé aktivity, aniž by je autor předem definoval. Kladem je rovněž respekt k charakteru záplavového území a nenáročnost údržby při běžném provozu i po povodních. Příjemné jsou i navržené detaily, např. vstup směrem od ulice U Vody doplněný pobytovým schodištěm. Určitým otazníkem je respekt k existujícímu umístění komunitní zahrady, která se v tomto místě jeví jako problematická výplň vstupu lidí do veřejného parku. Návrh je ekonomicky přiměřený. Doporučení poroty k dopracování návrhu: V dalších projektových krocích doporučujeme stejně jako u návrhu č. 12 důkladné prověření a využití možností práce s potenciálem dostupných zdrojů vody a s přírodě blízkou zelení, která může být důležitém zdrojem ekosystémových služeb v místě i v širším okolí. Dále je třeba zamyslet se nad vhodnějším umístění komunitní zahrady.
Odměna: 25 000,- Kč
Autoři: 
Ing. Tomáš Pilař, Berenika Pilařová, David Šmíd, Ing. Petr Jelínek, Alexandra Czerneková
Hodnocení poroty: Porota oceňuje explicitní připomínku skutečnosti, že park jako významný veřejný prostor má žít 24 hodin denně, za šera i za noci. Kromě promyšleného osvětlení je kladně hodnocena práce s industriální stopou místa.
Odměna: 25 000,- Kč
Autoři: 
Ing. Vladimír Sitta, Ing.arch. Adéla Chmelová, Ing. Eliška Olšanská
Hodnocení poroty: Porota pozitivně vnímá, že návrh respektuje a potvrzuje význam vstupu do území jako důležitého elementu koncepce celého parku. Autoři si uvědomují význam dešťové vody získané z okolních staveb a jejich možné využití např. pro parky.
Odměna: 25 000,- 
Kč
Autoři: KOLMO.eu / 
Ing.arch. Lenka Hejlová, Ing. Jakub Finger, Ing.arch. Martin Hejl, MgA. Natálie Kaňová, MgA. Jan Nálepa
Hodnocení poroty: Porota oceňuje uvědomění autorů, že původní říční krajina vypadala zcela jinak a že je třeba si tyto hodnoty připomínat a brát je v úvahu v koncepční práci v říčním území. A dělají to poetickou formou. Celkové řešení by bylo finančně velmi nákladné, a to jak stavebně, tak provozně.
Odměna: 25 000,- 
Kč
Autoři: CMC architects, a.s. /
 Akad.arch. Vít Máslo, Dipl.arch. David R. Chisholm 
Ing.arch. Pavel Paseka, Ing.arch. Evžen Dub
Spolupráce: Ing.arch. Anna Peteráková, Ing.arch. Aneta Všechovská Zadáková, Ing.arch. Klára Zugarová, MSc.
Hodnocení poroty: Porota kladně hodnotí jednoznačně vyjádřenou snahu přesunout místo pohybu k řece a nabídnout další úroveň nábřeží, kde je možný přímý kontakt s vodou a tím uvolnění a rozšíření prostoru parku pro pobytové aktivity. Návrh se projevuje vysokou kvalitou a profesionální úrovní zpracování. Celkové řešení, především pak navržená úprava nábřežní hrany, by však bylo finančně velmi náročné a překročilo by předpokládané stavební náklady.

0 komentářů
přidat komentář