Návrší poutního kostela na Chlumku - výsledky soutěže

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž

Předmětem soutěže byl návrh krajinářských a stavebních úprav veřejných prostranství v oblasti návrší poutního kostela Panny Marie na Chlumku v Luži.

Vyhlašovatel: Město Luže 
Za zadavatele jedná: Bc. Veronika Pešinová, MBA, starostka obce
Sekretář soutěže: Bc. Lada Vodičková
Datum konání soutěže: 1.6.2020 - 14.8.2020
Datum zveřejnění výsledků: 14.10.2020
Počet odevzdaných návrhů: 12
Ceny a odměny celkem: 530 000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí
Bc. Veronika Pešinová, MBA – starostka města Luže

Ing.arch. Tomáš Soukup – zastupitel města Luže

MgA. Petr Budil - architekt města

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing.arch. MgA. Michal Fišer

Ing. Maxim Turba

Ing.arch. Vladimír Balda
Kurt Gebauer

Náhradníci poroty - závislí
Michal Zlesák – zastupitel města Luže
Ing. Darina Holomková – členka školské rady ZŠ Luže

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. MgA. Petr Pinkas

Ing. Klára Zahradníčková MA

Seznam přizvaných odborníků:
Mgr. Ludmila Nováková – vedoucí úseku památkové péče Chrudim

Mgr. Lenka Psotová – členka školské rady ZŠ Luže
RNDr. Vladimír Lemberk – člen výboru pro životní prostředí

Bc. Jiří Häuszler - vedoucí stavebního oddělení OSM (Biskupství královéhradecké)
Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

1. místo: 200 000,- Kč
Autor: IXA, v.o.s. / Ing.arch. Benedikt Markel, doc. Ing.arch. Tomáš Hradečný, Ing.arch. Klára Hradečná, Filip Chládek, Ing.arch. Jakub Kochman, Ing.arch. Julie Kopecká, Bc. Eliška Martínková, Ing.arch. Martina Požárová
Hodnocení poroty: Návrh přináší na základě analýzy širších vztahů kvalitní (krajinářské) řešení území s logickým trasováním cest. Porota ocenila koncepční práci s motivem zídek jako prvku, který řešené území propojuje a řeší jeho jednotlivé prvky – vyrovnání terénu, částečné zakrytí nevhodných pohledů, posezení pro návštěvníky území, řešení dopravy v klidu (parkování) či prostoru pro možné zakomponování artefaktů. Jako hodnotné porota ocenila ponechání otevřeného pohledu na kostel P. Marie z jižní části řešeného území. Cenné je navržené plynulé propojení obou řešených části, především prostoru před vstupem na Chlumek a do Lidového domu. Navržené řešení hospodaření s dešťovými vodami a environmentální přístup jsou v návrhu uvedeny v minimální podobě a zasloužili by větší propracovanost. Návrh je přiměřený z hlediska nákladů na realizaci i následných nákladů na údržbu a pěstební péči. Porota jednomyslně doporučuje zadavateli zahájit dialog s účastníkem a autorem vítězného návrhu a jednat o všech náležitostech směřujících k uzavření zakázky na zhotovení projektu ve všech fázích definovaných v soutěžních podmínkách. Součástí této zakázky v její úvodní fázi bude důsledné dodefinování stavebního programu, dořešení případných diskutabilních dílčích částí soutěžního návrhu k dosažení oboustranné shody o zadání projektu.2. místo: 170 000,- Kč
Autor: Ing. arch. Ivan Vavřík, 
Ing. arch. Anita Prokešová, Ing.arch. Richard Ott, Ing. Lenka Feifrlíková
Hodnocení poroty: 

Návrh řeší často jako jediný několik uzlových problémových bodů. Řešení ve spodní části území A je spíše naznačené. Jako kladné je přesunutí parkování, které by jinak kazilo pohled na louku. Parkování je přesunuto výše, po straně svahu navazující na komunikaci. Spodní část louky začíná stupňovitě, odlišuje se od většiny ostatních návrhů. Návrh respektuje nutnost příjezdu k objektu technických služeb přes plochu louky v území A. V prostoru území B je zajímavě řešena voda a klidové předpolí chrámu. Spodní část prostoru parku zachovává a rozvíjí klidovost území a možnost umístění rekreačních a herních prvků. V tomto prostoru je možné umístit další navazující vodní plochu, pokud to bude v zájmu města. Návrh jako jeden z mála řeší kulisou zeleně v horní části problematický pohled na stávající soukromý objekt Lidového domu, který nezapadá svým vzhledem do kontextu barokní památky a jejího prostředí. Jako kladné je řešení příležitostného parkování ve spodní části území B, které je skryto za vegetací. Ve střední části je pak zajímavě řešeno umístění záhonů umožňující naučné hry s druhy rostlin a vegetace. Jako negativní by mohl někdo považovat velké množství nápadů obsažených v návrhu, ty je však možno zohlednit a zpracovat v další případné spolupráci se zadavatelem.3. místo: 120 000,- Kč
Autor: SYMBIO STUDIO 
/ Ing. Pavla Drbalová, Ing. Marie Gelová 
Sandra Chlebovská
Hodnocení poroty: Návrh přináší méně okázalý až nenápadný koncept. Autoři v duchu hesla ,,park různorodých charakterů“ poměrně střízlivě reagují na místní situace a záměry, což je patrné především u Volnočasového centra a propojení objektu DPS s Jezuitskou rezidencí přes sad. Základní rozvrh obou částí je svébytný a nepodléhá výzvě barokní kompozice trasováním cest nebo pohledových os či komponovanými výsadbami. Jako jeden z mála návrhů vkládá do průhledu na chrám z Žižkovy ulice výrazný předěl v podobě zahrady a ponechává chrám vyniknout spíše v nahodilých dílčích situacích. Důmyslné střídání charakterů je dobře vidět při zužitkování stromového skeletu bývalého hřbitova s hájovým charakterem v protikladu k prosluněné louce. Zdrženlivost přístupu je naopak ke škodě na jižní předpolí Lidového domu, které nedoznalo přes jeho exkluzivní polohu přiměřeného zhodnocení. Sporné je založení dílčí osy před Jezuitskou rezidencí stejně jako zpevněná organicky vinutá cesta sadem, kterou navíc zdůrazňuje kontrastní grafika. Očekávaného přehodnocení nedoznalo ani řešení předprostoru Víceúčelového centra. Jedná se o jeden z realizačně nejúspornějších návrhů. Pobytová kvalita území zde není vykoupena razantními a nákladnými úpravami, ale spíše na všední uvědomělé péči. Programovou náplň ,,Sadu paní Hraběnky“ lze variabilně redukovat či přidávat dle možností investora bez újmy na síle koncepce.
Odměna: 20 000,- Kč
Autor: BY architects, spol. s r.o. / MgA. Markéta Zdebská
Hodnocení poroty: Návrh dobře řeší prostor u zaústění Žižkovy ulice v návaznosti na vstup do území A a blízkého komunitního centra. Vítaná je kapacita a umístění šikmého parkování v ulici K Chlumku podél západní strany plochy A. Jednoduché úprava plochy a navrhovaná výsadba nekonkuruje významného pohledu na poutní chrám. Návrh přináší zajímavý podnět možnosti směny pozemků s biskupstvím a jejich nové využití jako parku za kostelem a sadu před biskupskou rezidencí. Návrh prokazatelným způsobem neřeší dopravní napojení č.p. 45 (objekt technických služeb). Nemyslitelné je zbourání historické opukové zdi s bránou mezi „Lidovým domem“ a biskupskou rezidencí. Zcela nepřijatelná je jakákoliv zástavba dolní poloviny lokality B. Návrh přináší invenční a zajímavý přístup k řešené lokalitě včetně ekonomických aspektů, zejména v ploše B. Sporné části návrhu jsou příliš razantní proti očekávání zadavatele soutěže. Autorský tým důsledně přijal výzvu prvního hodnotícího kritéria a předložil nezávisle kritický komplexní pohled na samotné zadání. Část poroty ocenila snahu o inovativní přístup a razantní řešení z jiného úhlu pohledu, jenž dále rozvádí samotnou formulaci soutěžního zadání. Nicméně navrhované zastavění hodnotného veřejného a historicky cenného prostoru rodinnými domy a překlopení těchto prostor do soukromé sféry porota hodnotí jako nesprávné a nedostatečně odůvodněné ve vztahu k charakteru a specifickým kvalitám prostoru, o který by tímto krokem společnost přišla. Porota zároveň ocenila řešení prostoru v části A a celkově kultivovanou prezentaci návrhu a koncepční uvažování autorů.Odměna: 10 000,- Kč
Autor: Petr Velička, Ing. Markéta Veličková
Hodnocení poroty: Ke kladům řešení patří zachování pohledově cenných průhledů na chrám ze sadu v části B. Řešení zachovává přirozená komunikační napojení v části A a smysluplným způsobem řeší spodní část území A a napojení na ulici Žižkova. Návrh také zachovává napojení objektu technických služeb. Návrh objektu lapidária je zajímavě řešeným prvkem, nezapadá však do kontextu místa a zároveň se toto řešení jeví jako sporné díky pravděpodobným velmi vysokým realizačním nákladům. Zrušení schodiště a související rozsáhlejší terénní úpravy se jeví jako poměrně razantní a nákladné. Řešení přirozeného odvádění dešťových vod a specifikace dřevin nejsou zcela přesvědčivé. Parkování PO je nevhodné, zaplňuje poměrně cennou část parku.Odměna: 10 000,- Kč
Autor: Ing. Vladimír Sitta, Ing. Tereza Havránková, Ing.arch. Pavol Moravčík
Hodnocení poroty: Návrh je sympatickým pokusem jak citlivě řešit louku v prostoru A tvarováním terénu vlnami, čímž se odlišuje od většiny návrhů. Prostor B je řešen příliš schematickým rastrem vegetace s rozdílnými a neopodstatněnými plochami vyžadujícími různé charaktery péče a herní plochou svým charakterem ne zcela vhodnou pro park v okolí významné barokní památky. Také ve spodní části plochy A návrh nenabízí žádné výrazné ani funkční řešení. V horní části cesty zůstává odkrytý nevhodně vyhlížející objekt Lidového domu, rámovaný nepřijatelně vyhlížející zpevněnou plochou.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář