Olomoučany nejvíc trápí doprava a bydlení

Vložil
Tisková zpráva
21.12.2008 21:05
Olomouc - Doprava a s ní související hluková zátěž, bydlení, veřejná zeleň a protipovodňová opatření. To jsou témata, která se nejčastěji objevují mezi připomínkami k návrhu zadání územního plánu města Olomouce. Občané je mohli posílat od října a na jejich podání ještě mají několik dní.
    Dosud se na odboru koncepce a rozvoje olomouckého magistrátu sešlo několik desítek písemných připomínek. "Je jich zhruba padesát, ale toto číslo je nepřesné, protože pod některými připomínkami je podepsáno i více než sto občanů, jindy zase jeden a tentýž člověk podal několik různých připomínek," uvedla Hana Galíková z odboru koncepce a rozvoje, která má evidování připomínek na starosti.
    Některé z požadavků už v návrhu zadání jsou, jiné předá odbor koncepce a rozvoje zpracovateli nového územního plánu. Ten vzejde z výběrového řízení v příštím roce a bude se muset vypořádat s několika skutečnými oříšky. V žádném případě se mu nepodaří uspokojit všechny požadavky, protože ty jsou už nyní v mnoha případech zcela protichůdné. Za všechny uveďme příklad budoucnosti olomouckého letiště v Neředíně. Zatímco jedni žádají letiště zmodernizovat tak, aby mohlo sloužit vnitrostátní přepravě, jiní chtějí letiště úplně zrušit s poukazem na jeho nevhodné umístění v blízkosti obytných ploch. "V rámci pořízení nového územního plánu bude problematika letiště v Olomouci jedna z nejsložitějších. Z toho důvodu je již v návrhu zadání uveden požadavek na variantní řešení letiště a jeho konečné řešení vyplyne z projednání těchto variant ve fázi konceptu územního plánu, tedy někdy v roce 2010," uvedl vedoucí odboru koncepce a rozvoje Radek Dosoudil. 
    Podobné rozpory se objevují také v připomínkách týkajících se bydlení - někteří Olomoučané požadují vybudovat nové obytné domy v podstatě kde se dá, další pro změnu nesouhlasí se zahušťováním zástavby na úkor prostor pro relaxaci a odpočinek. Nemalým problémem, který bude město při přípravě územního plánu řešit, budou výškové budovy. Také toto téma se objevilo mezi připomínkami, které Olomoučané odboru koncepce a rozvoje doručili. Zatímco většina obyvatel města má z výškových budov a potenciálního narušení panoramatu města obavy, objevil se na druhé straně návrh, aby město s ohledem na kvalitní zemědělskou půdu obehnalo město "pásem" výškových budov a ušetřilo tím drahocenné pozemky. 
    Nejčastěji se ale připomínky zaměřovaly na téma dopravy. Kromě již zmíněné budoucnosti letiště poukazují Olomoučané na problémy s parkováním a v jednotlivých lokalitách dokonce navrhují konkrétní řešení. "Tyto požadavky předáme zpracovateli územního plánu, aby je prověřil. Některé z nich už nyní v návrhu zadání územního plánu jsou, jiné mohou být pro zpracovatele inspirací a východiskem," podotkl Dosoudil. Téma dopravy se však ani zdaleka nevyčerpalo požadavky na řešení jednotlivých parkovišť a křižovatek. Olomoučané navrhovali také vylepšení sítě chodníků, cyklostezek či tramvajových tratí a objevil se dokonce i návrh zavést ve městě trolejbusovou dopravu.
    Majitelé pozemků velmi často žádají zařazení konkrétních parcel do kategorie zastavitelných ploch. Většina z nich chce stavět rodinné domy, jiní například zahrádky a rekreační zóny. Také požadavky na vybudování rekreačních a oddechových zón, revitalizaci městské zeleně a ochranu zemědělské půdy se v připomínkách objevují poměrně často.
    Na sto obyvatel Chomoutova pak podalo jedinou připomínku - nesouhlasí s návrhem ochrany Chomoutova systémem protipovodňových hrází a požadují vyčištění dna řeky Moravy, zprůchodnění zasypaného odtokového kanálu do bývalé pískovny, řešení protipovodňové ochrany betonovými hrázemi kolem řeky Moravy a zvýšení průsvitu malé vodní elektrárny Moskava. "Všechny připomínky zaevidujeme a vyhodnotíme. Vyhodnocení by mělo být hotové na přelomu ledna a února příštího roku. Na základě uplatněných připomínek, požadavků a podnětů pak upravíme návrh zadání a předložíme jej ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce," dodal Dosoudil.
    Na jednotlivé připomínky tedy nebude magistrát individuálně odpovídat, ale jejich vyhodnocení bude zveřejněno společně s upraveným návrhem zadání na úřední desce a na webových stránkách města. Všechny připomínky budou zveřejněny také v naskenované podobě.
    Termín pro podávání připomínek k návrhu zadání územního plánu prodloužila radnice více než dvojnásobně - ze zákona musí být tato lhůta minimálně jeden měsíc, Olomoučané na to měli vyhrazený čas od října a možnost podání končí 31. prosince 2008.
    Pro ty, co chtějí ještě využít možnost podat připomínku k návrhu zadání územního plánu, jsou k dispozici formuláře, kam stačí jen připsat obsah připomínky, vyplnit kontaktní údaje a podpis. Formuláře najdou zájemci na internetových stránkách www.olomouc.eu/uzemni-planovani, v informačním centru v podloubí radnice nebo na odboru koncepce a rozvoje v budově magistrátu v Hynaisově ulici.  
Vyplněné formuláře je třeba poslat na adresu Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.
0 komentářů
přidat komentář