Revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR v Litoměřicích - výsledky soutěže

soutěž v rámci projektu Cena Petra Parléře 2014

Zdroj
Marta El Bournová / Společnost Petra Parléře, o. p. s.
Vložil
Tisková zpráva
03.02.2015 20:35
Jednokolová ideová veřejná anonymní urbanisticko-architektonická soutěž
Vyhlašovatel: 
Společnost Petra Parléře, o.p.s.
Spoluvyhlašovatel: město Litoměřice
Termín: 10. 10. 2014 - 13. 1. 2015

Předmětem soutěže bylo zpracování ideového architektonického návrhu revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR pod Radobýlem. Hlavním cílem města bylo získat odborné urbanisticko-architektonické vize a návrhy transformace tohoto cenného území. Předpokládá se, že na základě výsledků soutěže bude zpracována územní studie, která se může stát podkladem pro zadání změny územního plánu.

Odevzdáno bylo 14 soutěžních návrhů.
Porota se sešla k hodnocení soutěžních návrhů dne 29. 1. 2015 v tomto složení:

Řádní členové:
Mgr. Karel Krejza, 1. místostarosta města Litoměřice
Doc. Ing. arch. Jan Mužík, městský architekt
Ing. arch. Milan Košař
Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Ing. Petr Velička
Náhradníci:
Ing. arch. Ivan Hnízdil

Porotci rozhodli o ocenění následujících soutěžních návrhů:

1. cena – návrh č. 5
autoři: Ing. arch. Ilona Mikovcová, Ing. arch. Jaroslav Daďa

Hodnocení poroty: Porota tento návrh jednomyslně umístila na 1. místo. Ocenila skutečnost, že návrh navazuje na analýzu rozboru struktury a provozu města jako celku a citlivě vnímá své uplatnění v jeho obrazu. Jasně artikuluje strukturu a stopy kasárenského urbanisticko-architektonického souboru, v okrajových polohách s postupně se rozvolňující zástavbou, jejíž struktura a forma respektuje terén a tvoří plynulý přechod do volné krajiny. Hlavní kompoziční osy jsou podpořeny společenskými funkcemi. Koncepce dopravy je založena na horizontální segregaci s uplatněním principů zklidněných ulic. Napojení dopravy na areál mrazíren je inspirativní, i když momentálně nereálný z důvodů vlastnických vztahů. V tomto ohledu je ale návrh adaptabilní. Autorům se podařilo navrhnout komplexní malý městský okrsek s kvalitními veřejnými prostory, jejichž atmosféru vyjádřili výbornými skicami. V dalším rozpracování porota doporučuje výraznější akcentaci diagonálních pěších tras k železniční zastávce Cihelna a rezervovat větší prostor pro statickou dopravu sportovního areálu.
 
2. cena – návrh č. 3
autoři: Ing. arch. Martin Řehák, Ing. arch. Václav Valtr

Hodnocení poroty: Porota ocenila na tomto návrhu zejména práci s terénem a využití jeho konfigurace v navrženém způsobu zástavby. Výrazná severojižní hlavní dopravní osa však postrádá poněkud větší akcentaci parteru v jejím křížení s příčnou osou. Nelogické je také ukončení příčné osy ve směru západ-východ objektem tribuny. Problematická je ztráta urbanistické stopy, jádra původních kasáren a nahrazení hodnotných a rekonstruovatelných objektů novými hmotami. Porota ocenila snahu autorů o rozvolnění způsobu zástavby zejména v okrajových částech lokality a také celkově uměřené měřítko navrhované zástavby. Kvalitní je také celková grafická úroveň návrhu.  

3. cena – návrh č. 10
autoři: Ing. arch. Lenka Hejlová, Ing. arch. Martin Hejl, Bc. Pavel Uličný, Eric Bourdel, spolupracující: Ing. arch. Markéta Bromová

Hodnocení poroty: Idea návrhu se nese ve zcela romantickém duchu. Vložením základního modulárního systému, který je zde interpretován variabilně a hravě, do jasného zónování celého území společně s respektem k terénu a jednotlivým časovým vrstvám prostoru tento návrh výrazně vybočuje od ostatních. Diskutabilní je vzájemná poloha budov s veřejnou funkcí jesle – školka – škola s ohledem na obslužnost. Bohužel absence drobné výroby a služeb je na škodu fungující svébytné čtvrti. Detailní propracovanost architektonického detailu je v rozporu s funkčností provozu celé čtvrti.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články