Revitalizace Podmokel v Děčíně - výsledky soutěže

Zdroj
Statutární město Děčín
Vložil
Tisková zpráva
01.07.2013 13:15
Michal Kuzemenský
Ida Chuchlíková
Jiří Žid
David Pavlišta
Ondřej Synek

Účelem a posláním soutěže bylo nalezení nové podoby významných veřejných prostorů centra města slučující lépe, nežli je tomu dnes, charakter historické zástavby se současnými kulturním, společenskými a komerčními aktivitami a vytvoření odpovídajícího pobytového a krátkodobě rekreačního místa.

Jednokolová veřejná anonymní urbanistická soutěž o návrh.

Vyhlašovatel: Statutární město Děčín
Porota: Radek Kolařík, Tomáš Jiránek, Rudolf Wiszczor, Valdemar Grešík, Eva Cerhová
Náhradníci: Jan Aulík, Otto Chmelík
Termín konání soutěže: 5.3. - 14.5.2013
Počet odevzdaných návrhů: 10
Ceny a odměny celkem: 1 100 000,- Kč

1. cena (550 tis. Kč): Ing.arch. Michal Kuzemenský, MgA. Ida Čapounová, Ing.arch. David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing.arch. Jan Vlach, Ing.arch. Jiří Žid
Hodnocení poroty: Autoři předložili ucelený, citlivý, koncepční názor v detailu i nadhledu. Návrh je kvalitní v každém měřítku a proporcích. Autoři pracují s městem bez zbytečných stavebních a terénních zásahů, včetně jasného názoru na koncepci zeleně, použití městského nábytku a veřejného osvětlení. Nevytěsňuje z města automobily, přesto adekvátně reguluje automobilovou dopravu, včetně parkování ve městě. Návrh okolí Jílovského potoka neodpovídá hloubce názoru na ostatní zpracovávané části. Cílová atmosféra prezentovaných míst se jeví jako uvěřitelná a zcela vystihující hodnotu prostředí Podmokel.
2. cena (300 tis. Kč): Atelier urbi s.r.o., Ing.arch. Jana Benešová, Ing. Hana Zemanová, Ing. Daniel Matějka, Ing. Rostislav Košťál
Hodnocení poroty: Z hlediska komplexní kvality návrhu autoři dobře formulovali základní okruh problémů, které přesvědčivě promítly do soutěžního návrhu. Výborně je řešeno dílčí území na „horním“ toku Jílovského potoka, kde autoři odvážně rozšiřují městský park, zároveň s adekvátně řešeným návrhem obou břehů „dolního“ potoka. Základní mřížka urbanistické struktury Podmokel je citlivě řešena z hlediska dopravy a rozmístění veřejné zeleně. Klad návrhu tkví v přesvědčivém grafickém podání atmosféry jednotlivých prostorů a prezentace návrhu v jeho analytické a koncepční části. Nepřesvědčivost návrhu je spatřována ve formálním a omezujícím řešení prostoru před hlavním nádražím.
3. cena (200 tis. Kč): MgA. Ing.arch. Michal Fišer, Ing.arch. Ondřej Vojtíšek, Ing.arch. Eva Hrubanová, spolupracuje: Ing.arch. Eliška Kosová
Hodnocení poroty: Kvalita předloženého návrhu spočívá především v potvrzení základní urbanistické struktury Podmokel, obohacené o vizi na generace dopředu. V jistém slova smyslu se jedná o kvalitní názor na regulaci území. Novodobé intervence především z 2. poloviny 20. století považují autoři za podněty k úlohám a opravám urbanistických chyb, včetně minimalizace negativ především automobilové dopravy. Uvědomují si vysokou kvalitu zástavby Podmokel, která je decimovaná až odpudivými místy a detaily. Návrh má nadhled nad řešeným územím včetně jeho návaznosti na okolí. Své úvahy rozšiřují o návrh regulace v jižní části území ve vztahu k územnímu plánu z roku 1866, čímž vhodným způsobem potvrzují prostorovou kompoziční hodnotu Podmokel. 3D-grafické zpracování míst v této části ale tuto myšlenku nevystihuje. Slabinu shledáváme v problematickém a nepřesvědčivém řešení jednotlivě zadaných dílčích prostor. Naopak zajímavé podněty přináší návrh v území levého a pravého břehu „v horním toku“ Jílovského potoka (v řešeném území) ve vztahu k městskému parku a areálu hřišť.Odměna (50 tis. Kč): Ing.arch. Martin Chlanda, Artur Magrot, MgA. Alessandra Svatek, Ing.arch. Michal Rouha, Ing.arch. Jana Fischerová, Ing.arch. Václav Mudra
Hodnocení poroty: Autoři splnili zadání komplexním pohledem na úlohu s důrazem na analytické vyhodnocení území. Z návrhu je zřetelná snaha o celostní vidění této části města ve snaze najít identifikační bod obyvatel s místem. Nalézá levné a okamžité řešení. Proklamovaná ekonomičnost a kvalita ale není jasně prokazatelná z hlediska udržitelnosti v čase. Nepředkládá architektonický návrh. Jedná se však o silný výtvarný koncepční názor, ovšem s nepředvídatelným a poněkud problematickým výsledkem. Návrh je cenný svým obsahem pro eventuální spolupráci s městem. Například při hledání jednotného vizuálního stylu a informačního systému.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články