Plavecký a hokejový stadion v Opavě - výsledky soutěže

Zdroj
Statutární město Opava, odbor hlavního architekta a ÚP
Vložil
Martin Rosa
02.12.2008 10:50
Porota
Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo v Opavě ve dnech 19.-20.11.2008.

Závislí: Pavel Mališ, Zdeněk Bendík, Jitka Nešutová
Nezávislí: Václav Filandr, Miroslav Masák, Naděžda Goryczková, Lubomír Denher

Kriteria hodnocení:
A. kvalita návrhu:
A.1. vztah k místu (přiměřenost, nové hodnoty)
A.2. provozní vztahy
A.3. výtvarné pojetí
B. proveditelnost:
B.1. investiční náklad (velikost, technologie, materiály)
B.2. provozní náklady (energie, údržba)

Hodnocení poroty

1. cena - soutěžní návrh č. 12
Autoři: Michal Bernart, Praha; Jan Bradáč, Praha; Jana Jeřábková, Praha; Pedro Prazeres, Praha; Radek Lizna, Praha

Návrh maximálně vtahuje přírodu do území, nechává působit stávající koupaliště.a kvalitně jej propojuje s novým plaveckým bazénem. Statická doprava zůstává po obvodu, jen na západní straně je příliš blízko stávajícím rodinným domům. Celková koncepce podtrhuje přírodní charakter území.
Dobře je propojen plavecký bazén s koupalištěm. Umístění hotelových pokojů i tréninkové haly je logické. Rovněž umístění hokejové haly s přímou návazností na parkoviště a MHD s přístupy po obvodu haly.
Výtvarné pojetí je přiměřené místu s využitím přírodních prvků (valy). U plaveckého bazénu optický kontakt s historickým koupalištěm. Jednoduché hmoty korespondují s přírodou v daném území.
Z výkresů je patrná reálnost konstrukcí, ale ve zprávě není o nich ani zmínka, rovněž o materiálech na površích objektů, zvýšené náklady na zemní práce jsou adekvátní výkazu (1.400.000.000,- Kč).
Údržba objektů bude jednoduchá a provozní náklady by měly odpovídat jednoduchosti řešení.

3. cena - soutěžní návrh č. 28
Autoři: Pavel Šťastný, Chomutov; Tomáš Rudolf, Jablonec nad Nisou; Pavlína Harazímová; Ing.arch. Jiří Špikla

Autoři pochopili „výzvu místa“ – působivého přírodního prostředí. Návrhem „umělé krajiny“ rozšiřují možnosti a plochy krajinného rámce sportovního areálu a nabízejí i vlídné sousedství obytné zástavbě na západní straně území.
Provozní vazby bazénu a existujícího koupaliště jsou bezprostřední. Funkční zázemí u obou hlavních staveb je přiměřené. Rozhodnutí pro investičně i provozně nákladnější podzemní parking je v daném místě správné. Předimenzovaný je centrální prostor nad parkingem, který by mohl být mimo atraktivní akce pustý.
Koncepce „zeleného koberce“ působivě dotváří místo. Eliminuje možné konflikty velkých objemů tradičně chápaných staveb s kultivovaným rámcem. Problematický je vztah formy pláště hokejové haly k tradiční geometrické skladbě jejích funkčních ploch a prostorů.
Záměr je realizovatelný a to i v časových a finančních etapách.
Průvodní zpráva uvádí obestavěný prostor staveb 247.100 m³, reálnou cenu 8.000,- Kč/m3 a celkový investiční náklad 2.100.000.000,- Kč. Řešení by pravděpodobně výrazně snížilo potřebu energií (i nákladů), vyšší náklady by si vyžádala údržba zeleně.

odměna - soutěžní návrh č. 2
Autor: ATIP a.s., Trutnov
Spolupráce: Ing.arch. Martin Vokatý, Trutnov; Ing. Vladimír Vokatý; Ing.arch. Vojtěch Kopal; MgA. Michal Kopecký; MgA. Pavel Ševců

Vyvážený urbanistický koncept s vhodně umístěnými objekty a parkovišti, zvládnutý vztah staveb k okolnímu přírodnímu potenciálu městských sadů. Koncept skýtá možnost územní rezervy v severní části území.
Velmi dobře zvládnuto schéma nástupu k plaveckému bazénu a zimnímu stadionu přes vstupní markýzu mezi objekty ubytovny a tréninkové haly. Dispoziční řešení plaveckého bazénu a hokejového stadionu úsporné, přehledné racionální propracování dispozičního řešení, funkčnost, uchopení záměru.
Poněkud krabicovité řešení objektů má rezervy, je však koncepčně architektonicky solidní, vyvážené, realizovatelné po etapách. Zajímavé je použití membránových konstrukcí v kompoziční ose nástupu v centrálním prostoru k plaveckému bazénu a hokejovému stadionu.
Investiční náklady
hokejový stadion 660.000.000,- Kč 120.000 m³
plavecký bazén 322.000.000,- Kč 52.000 m³
ubytovna 57.000.000,- Kč 6.500 m³
tréninková hala 29.000.000,- Kč 9.600 m³
1.085.000.000,- Kč bez DPH
Provozní náklady lehce nadstandardní.

odměna - soutěžní návrh č. 14
Autoři: Ing.arch.Bc.A.Barbora Ponešová, PhD., Brno; Martin Daněk, Oldřišov; Martin Doležel, Boskovice; Klára Stachová, Křelov

Návrh řeší úkol jako celek, který je v místě osy koupaliště prohnut až pod terén. Vzniká nový nástupní prostor do obou hal v ose kolmé na budovu koupaliště. Velikost objektu vzhledem k měkkému tvaru je přiměřená.
Předpokládaný podzemní parking pod nástupním prostorem je logický. Chybí propojení plaveckého bazénu s koupalištěm, rovněž nový vstup na koupaliště ze západu je problematický. Hotel a tréninková hala nemá přímé propojení se stávajícími provozy.
Čisté jednoduché řešení výtvarně na výši. Vytváří novou kompoziční osu kolmou na letní koupaliště, které má vstup ale z opačné strany. Výtvarně a kompozičně čisté řešení je v kolizi s provozem objektů.
Konstrukce a materiály odpovídající záměru jsou reálně řešeny.
Investiční náklady 1 200 000 000,- Kč.
Provozní náklady budou úměrné.


Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí počíná běžet uveřejněním výsledků hodnocení návrhů a končí patnáctým dnem od posledního doručení oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu (viz. čl. 12.6. soutěžních podmínek).
Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže rozesláním protokolu o průběhu soutěže do vlastních rukou, a to ve lhůtě sedmi dnů od rozhodnutí poroty (viz. čl. 12.7. soutěžních podmínek).
Datum zahájení veřejné výstavy všech soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu do tří měsíců od vyhlášení výsledků soutěže (viz. čl. 12.9. soutěžních podmínek).
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
gratulace
martin daněk
02.12.08 10:40
zobrazit všechny komentáře

Související články