Nový pavilon goril v ZOO Praha - výsledky soutěže

Zdroj
ČKA
Vložil
Tisková zpráva
22.01.2015 18:45
ABM architekti s.r.o.
mjölk architekti

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu nového pavilonu goril v ZOO Praha včetně výběhů, návštěvnických komunikací (včetně mimoúrovňového přechodu komunikace Pod Hrachovkou) a nového vchodu do Zoo Praha v lokalitě určené vyhlašovatelem.

Vyhlašovatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Sekretář soutěže: Zoologická zahrada hl. m. Prahy – podatelna
Kontaktní osoba: Zuzana Smoláková 

Porota: řádní členové poroty - nezávislí: Ing. arch. Václav Škarda, Ing. et. Ing. Tomáš Jiránek, Akad. arch. Marek Houska

řádní členové poroty - závislí: Mgr. Jaroslav Šimek, Ph.D., Jiří Kotek

náhradníci poroty - nezávislí: Ing. arch. Pavel Šemora, Ing. arch. Jan Hořejší

přizvaní odborní znalci: RNDr. Pavel Brandl, Ph.D., Mg.Cs. Vít Lukáš, DiS. 

Datum konání soutěže: 26.6. - 19.9.2014
Datum zveřejnění výsledků: 5.1.2015
Počet odevzdaných návrhů: 16
Ceny a odměny celkem: 500 000,- Kč2. cena (300 000,-) ABM Architekti s. r. o. / Ing. arch. Petr Bouřil, Ing. arch. Magdalena Nováková, Ing. arch. Filip Fišer, Ing. arch. Marek Dohelský
Hodnocení soutěžního návrhu v 1. kole: Vhodné urbanistické řešení objemu a orientace stavby jak k terénu, tak k uličnímu prostoru. Racionální uspořádání chovatelských prostor, organické rozdělení prostor obecně. Kladně hodnocen rovněž návrh venkovního amfiteátru. Jednoduchost koncepce ve prospěch menší ekonomické náročnosti.
Hodnocení soutěžního návrhu ve 2. kole: Soutěžní návrh potvrdil svoje kvality konstatované v 1. kole soutěže. Porota oceňuje racionální uspořádání chovatelských a návštěvnických prostor a řešení interiéru obecně. Z urbanistického hlediska by návrhu prospělo větší odsazení objektu od ulice Pod Hrachovkou a uvolnění prostoru vstupu a návazných ramp. Samotný vstup do pavilonu působí stísněně nevhodně zvolenou formou malého otvoru, který evokuje vstup do hospodářského zázemí. Uliční fasáda s navazující stěnou amfiteátru byla zbytečně navýšena o výšku zábradlí a vytváří prostorovou bariéru. Návrh se jeví jako ekonomicky reálný. Porota vyhodnotila soutěžní návrh č. 11 jako nejlepší z odevzdaných soutěžních návrhů, ale i tento návrh obsahuje dílčí nedostatky.
3. cena (150 000,-) Mjölk s. r. o. / Ing. arch. Jan Vondrák, Ing. arch. Daniel Baudis, Ing. arch. Daniel Rohan, Ing. arch. Lucia Horkavá, Arch. Serena Scalia, Arch. Alberto Giancani, Arch. Esteban Carbajo Goméz

Hodnocení soutěžního návrhu v 1. kole: Upřímné a pravdivé pojetí přiznaného domu v krajině. Jednoduchý a pevný objem se zkosenou střechou je poměrně citlivě zasazen do terénu. Vytvoření předprostoru před domem směrem k ulici je vhodným řešením, které ale není dodefinováno. Ekonomická část řešení se jeví reálně.
Hodnocení soutěžního návrhu ve 2. kole: Celkově soutěžní návrh svým dopracováním potvrdil kvality konstatované v prvním kole. Porota oceňuje vhodné řešení vstupních prostor do areálu včetně lávky a uličního prostoru. Veřejný prostor klínovitého tvaru je vhodně umístěn, reflektuje průběh terénu, vytváří vhodný nástup do areálu a integruje Sklenářku a nový pavilon goril. Na druhou stranu je objekt více odsazen od ulice. Řada připomínek k provoznímu a chovatelskému řešení trvá i po dopracování návrhu ve 2. kole soutěže. Nevhodné je umístění nástupní rampy na lávku u pavilonu žiraf, rampa koliduje s odstavnými výběhy kopytníků. Návrh se jeví velice pozitivně z hlediska krajinářsky urbanistického a také je ekonomicky reálný.
Odměna (50 000,-) Bogle Architects s. r. o. / MgA. Viktorie Součková
Hodnocení soutěžního návrhu v 1. kole: Celkové řešení vyznívá přesvědčivě a vyváženě. Zasazení do krajiny a terénu je poměrně citlivé a nenásilné, díky čemuž se neprosazuje konfliktně vůči okolí. Za pozitivní je považováno rovněž odsazení objektu od ulice a komponovaná zeleň mezi ulicí a objektem. Dispoziční uspořádání vnitřních chovatelských a provozních prostor je řešeno vhodným způsobem. Kladně je hodnoceno zařazení venkovní vyhlídky na hlavní výběh. Lze se obávat, že nosná konstrukce střechy v kombinaci se zeleným povrchem bude nákladově náročnější oproti jiným konstrukčním řešením.
Hodnocení soutěžního návrhu ve 2. kole: Porotou požadované prověření reálnosti střešní konstrukce významně zvětšilo celkovou výšku objektu, což má negativní dopad na zasazení objektu do krajinného rámce a oslabuje celkové vyznění návrhu. Zvýšením střechy rovněž došlo k negativnímu zvětšení plochy fasád a převýšení návštěvnického prostoru, také formální přetažení pergoly podporuje celkové zmohutnění objektu. Všechny tyto úpravy přinášejí i zvýšení investičních a provozních nákladů. Spojovací komunikace mezi pavilony goril a žiraf nevhodně zasahuje do výběhu kopytníků. Porota oceňuje řemeslné a výtvarné zpracování soutěžního návrhu, jehož celková propracovanost je na vysoké profesionální úrovni.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články