Město Ostrava hledá investora pro výstavbu bytových domů

Publisher
Tisková zpráva
25.05.2022 13:00

Ostrava nabízí pozemky o celkové výměře 12 151 m², které patří mezi důležité rozvojové lokality Ostravy a nacházejí se v nejlidnatějším městském obvodě Ostrava-Jih mezi ulicemi Středoškolská a U Studia. O jejich prodeji bylo rozhodnuto na březnovém jednání zastupitelstva města. Výborná dopravní dostupnost a vybavenost služeb je předurčují stát se žádanou lokalitou pro bydlení. Termín pro podání nabídek je stanoven do 29. července 2022, 12 hod.

Urbanistická studie znázorňuje možnosti

Pod vedením Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) a za úzké spolupráce městského obvodu byla zpracována pro dané území urbanistická studie. Ta se zabývá celou lokalitou komplexně. V detailech popisuje očekávaný rozvoj lokality a jejím cílem je příprava území pro budoucí bytovou zástavbu. Prověřuje potřeby, limity a vazby řešeného území i širšího okolí, definuje vstupy i vjezdy do něj a vymezuje zastavitelné plochy. Pro přípravu byly využity také podněty ze setkání s veřejností. Výsledkem je návrh Regulačních podmínek pro budoucí výstavbu, které jsou závazné a určují minimální požadovaný standard. Dle studie může v lokalitě vzniknout až 217 bytů. Záměr počítá s komplexním pojetím lokality včetně nezbytné okolní infrastruktury a poprvé také obsahuje podmínku vyčlenění části nově vzniklého bytového fondu pro dostupné nájemní bydlení, jehož cílem je dostat na trh určité procento bytů pod průměrnou hodnotou nájmu a tím mírně korigovat jeho případný strmý nárůst.

Co zahrnout do nabídky

Každý zájemce je povinen ve své nabídce uvést popis zamýšleného využití pozemků včetně specifikace účelu stavby, přínosu pro rozvoj dané lokality, vhodnosti z hlediska urbanistického, architektonického, dopravního či funkčního řešení. Nabídka musí obsahovat celkový časový harmonogram výstavby, včetně její případné etapizace, dále materiálové řešení veřejného prostoru a předpokládané bližší vymezení bytového fondu pro dostupné bydlení. V neposlední řadě nesmí chybět cenová nabídka.

Potenciální zájemce by měl usilovat o zajištění urbanistické kvality a funkčnosti návrhu i ve vazbě na stávající okolní zástavbu. Současně s tím by měl investor na základě dohody s městem poskytnout minimálně 10 % z celkového vybudovaného bytového fondu k zajištění dostupného nájemního bydlení. Výše dostupného nájemného by pak měla být sjednána maximálně na úrovni 75 % obvyklého nájemného v době uzavření nájemní smlouvy.

Prohlídka území

V případě, že by si investoři chtěli území osobně prohlédnout před podáním nabídky, mohou požádat prostřednictvím emailu pozemky@ostrava.cz . Magistrát města Ostravy zorganizuje prohlídku v místě za účasti vybraných pracovníků dotčených odborů a společnosti MAPPA.

Služby v dosahu

Pozemky k prodeji leží v Ostravě-Zábřehu v oblasti, která patří mezi důležité rozvojové lokality Ostravy. Jde o travnaté a nezastavěné území na okraji sídliště tvořeného převážně panelovými domy. V docházkové vzdálenosti se nachází tramvajové a autobusové zastávky nebo hlavní ostravské sportovní stánky – městský stadion a krytá sportovní hala Ostravar Aréna. Nedaleké obchodní centrum Avion Shopping Park zaručuje vynikající nákupní možnosti. V místě je také mateřská a základní škola a tři střední školy.

Nedávné soukromé projekty v tomto ostravském obvodě, který se postupně stává atraktivní vyhledávanou lokalitou, ukazují narůstající počet zájemců o kvalitní moderní bydlení. Území u ulice Středoškolská tak může být velmi příjemným místem k bydlení a její budoucí obyvatelé budou mít v dosahu vše potřebné pro spokojený život.

Veškeré informace k záměru prodeje jsou zveřejněny na webových stránkách https://pozemky.ostrava.cz/stredoskolska/ či na úřední desce města pod č. 374/2022.

0 comments
add comment